עמוד ראשי אופני מדידה של עבודות קבלניות: עבודות בטון דרוך

אופני מדידה של עבודות קבלניות: עבודות בטון דרוך

אופני המדידה של בטון דרוך\טרום ושל הפלדה שבו בווכן חישוב משקל הפלדה.

 
אתר הדירה

מבצעים ועודפים ישירות למייל

הירשמו עכשיו

תודה רבה!

אוהבים את אתר הדירה?

  
13.01 כללי
 
- במרבית המקרים המחירים מתייחסים לאלמנטים גמורים כמפורט להלן (פירוטם מופיע בפרק 03):
- פלטות בטון חלולות דרוכות (מ"ר).
- קורות בטון טרומות דרוכות מלבניות (מ"ק).
- קורות בטון טרומות דרוכות "אש/ 3" (מ').
- קורות בטון טרומות דרוכות "אש/ 4" (מ').
- אלמנטים קמץ כפול דרוכים (מ"ר).
 
המחירים לרכיבים הנ"ל כוללים כמובן את הייצור, את ההובלה, את ההרכבה ואת כל הבדיקות
ועבודות העזר כפי שמוסבר בפרק 03.
 
- יחד עם זאת קיימת אפשרות לערוך כתב כמויות מפורט, ואז יש להתייחס לשני השלבים הבאים
של העבודה:
דריכת -קדם.
דריכת -אחר.
 
13.02 דריכת -קדם
 
קיימות שתי אפשרויות למדידה:
 
- מחיר עבודות הדריכה כלול במחיר היחידה של המוצר הטרום המוגדר בתוכניות ובמפרטים.
- משקל הפלדה של מיתרי הדריכה הנכללים ביחידה הטרומית יחושב בהתאם לאורכם לאחר חיתוכם
 
וחתך נומינלי מוכפל ב 0.785 ק"ג/סמ"ר/מטר אורך ללא כל תוספת בעד סטיות משטח החתך
הנומינלי, פחת, פסולת או הפרד מסחרי.
 
13.03 דריכת -אחר
 
קיימות שלוש אפשרויות למדידה:
- לפי יחידות של כבל הדריכה, תוך ציון סוג הכבל, הקוטר, אורך הדריכה והוראות הדריכה.
- לפי משקל כולל של פלדת דריכה בכבלים.
- לפי שלוש חטיבות נפרדות: כבלי דריכה במטר אורך, אביזרי מיגון לפי יחידה, ביצוע פעולת
הדריכה לפי יחידה.
 

תגובות לכתבה