זכאי משרד הבינוי והשיכון

כיצד נקבעת הזכאות להלוואה מסובסדת, שווי ההלוואה, המסמכים הנדרשים לשם הגשת בקשה לתעודת זכאות, ומהי הלוואת מקום.

  
מדינת ישראל רואה בסיוע לאזרחיה להפוך לבעלי דירה - מטרה לאומית. על כן, מעניקה המדינה הלוואות מסובסדות למי שהוכר על ידי משרד הבינוי והשיכון כזכאי חסר דירה. אוכלוסיית הזכאים כוללת: זוגות נשואים, רווקים מעל גיל 30, משפחות חד-הוריות, עולים חדשים ואחרים. במקרים מסוימים זכאים גם בעלי דירות לסיוע.
 
כיום מעניקה המדינה הלוואות ומענקים לזכאי משרד השיכון בהיקף של כ- 7 מיליארד שקל בשנה.
 
חסר דירה מוגדר, כמי שאין לא ולא הייתה לו דירה "בבעלות", או כמי שיש על שמו דירה, אך היא אינה זמינה, ומאוכלסת על ידי בני משפחה בקרבה ראשונה (אב / אם / סב / סבתא), שאין ולא הייתה דירה אחרת על שמם ולא קיבלו סיוע כלשהו לדיור. בנוסף תוגדר כחסרת דירה, משפחה שהייתה בבעלותה דירה שהועברה ללא תמורה בעקבות גירושין.
 
ההטבה שממנה נהנים הזכאים, ניתנת באמצעות ריבית מופחתת על הלוואה מכספי מדינה. היקף הסיוע נקבע בהתאם לניקוד שקבע משרד הבינוי והשיכון, המשקלל נתונים שונים, כגון גיל הלווה, מספר ילדיו, מספר האחים של כל אחד מבני הזוג, מספר שנות הנישואים, שירות בצה"ל וכד'. בהתאם לפרמטרים אלו, נקבע הניקוד, וככל שזה יותר גבוה, יהיה המבקש זכאי להלוואה גדולה יותר.
 
כדי ליהנות מההלוואה הניתנת לזכאי משרד הבינוי והשיכון, יש לקבל תעודת זכאות של משרד השיכון, המונפקת באמצעות סניפי הבנקים למשכנתאות השונים (או באמצעות הגופים האחרים שנקבעו על ידי משרד האוצר כרשאים להעניק הלוואות לזכאים).
 
הלוואות אלו, ניתנות בפועל על ידי הבנקים למשכנתאות, אולם הן ניתנות מכספי המדינה, והבנקים למשכנתאות משמשים אך כמתווכים, המקבלים מהמדינה עמלה עבור שירותם. ההלוואות ניתנות על ידי הגורמים שאושרו על ידי משרד האוצר, ואשר הצטרפו להסכם של משרד האוצר. מלבד הבנקים למשכנתאות, ניתנת ההלוואה גם על ידי בנק איגוד ועל ידי בנק מרכנתיל דיסקונט. לאחרונה אישר משרד האוצר אף לחברות ביטוח להעניק הלוואות אלו.
 
הלוואה לזכאים עומדת בממוצע על 70 אלף שקל, ויכולה להגיע אף לכפליים או יותר, בהתאם לניקוד שנקבע.
בשנים האחרונות, ובמיוחד בשנת 1999 הורעו תנאי הסיוע הניתנים לזכאים שהנם בעלי ניקוד נמוך, עד כדי הפיכת ההטבה לזניחה. את בירור תנאי ההטבה שיהיו לכל זכאי, ניתן לעשות באתר משרד הבינוי והשיכון , באמצעות "אשף הסיוע".
 
במרבית המקרים תהיה ההלוואה הניתנת מכספי המדינה נמוכה מעלות הנכס הנרכש. במצבים אלו ייאלץ הרוכש לקחת הלוואה משלימה מכספי הבנקים.
 
 
הלוואת מקום
בנוסף לסיוע לזכאים, ניתן לקבל במספר אזורים בארץ, תוספת "סיוע מקום", המורכבת מהלוואות מקום, ובמקרים מסוימים גם ממענק מקום.
  

המסמכים הנדרשים לשם הגשת בקשה לתעודת זכאות

בעת הגשת הבקשה לקבלת תעודת זכאות, יידרש המבקש להציג מספר מסמכים, על פי העניין:

 
- תעודת זהות של המבקש/ים (כולל פרטי הילדים).
- תעודת נישואין.
- אישור על שירות בצה"ל. ניתן לקבל אישור זה אצל קצין העיר.
- פרטי אחים ואחיות (מספר תעודת זהות, שנת לידה, תאריך נישואין וכתובת).
- תעודת עולה (אם המבקש הוא עולה חדש בתקופת הזכאות).
- תעודת גירושין שקיבלה תוקף של פסק דין.
 
על סמך נתונים אלה מנפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות, שבה מצוין הסיווג והניקוד שנקבעו למבקש. בהתאם לניקוד זה נקבע סכום ההלוואה. התעודה מונפקת על ידי הבנקים למשכנתאות בתשלום (כ- 60 שקל).
 
תעודת הזכאות תקפה במשך שנה מיום הנפקתה. אם תוקף התעודה פג לפני מימוש הסיוע, יש לבקש מהבנק לחדשה.
אם חלו שינויים במצבו האישי או המשפחתי של המבקש, ניתן לעדכן את התעודה גם לפני תום תוקפה.
 
חזור מעלה