תקנות סידורים מיוחדים לנכים בבניין ציבורי

המאמר מספק תקנים ממשלתיים בנוגע לתכנון גישה לנכים במבני ציבור

     
8.04 גישה אל בניין ציבורי מבחוץ -
(א) הגישה מרחוב או מגרש החניה אל דלת כניסה אחת לפחות של הבניין הציבורי תהיה באמצעות מישור אופקי או באמצעות כבש (רמפה) ראה סעיף (ב) פרק זה, ובאמצעות מדרגות ראה סעיף (ג) פרק זה.
(ב) הותקנה הגישה באמצעות כבש, יתמלאו לגביו התנאים הבאים:
1) ) שיפוע הכבש לא יעלה על 1:10.
2) ) עלה שיפוע הכבש על 1:20, יהיה אורכו לא יותר מ-9.00 מטרים.
3) ) רוחבו של הכבש בין המעקים או הספים לא יפחת מ- 1.25 מטר.
4) ) עלה שיפוע הכבש על 1:12 , ייבנה בקצהו העליון משטח אופקי שעמקו ורחבו לא יפחתו מ- 1.25 מטר.
5) ) בקצה החופשי של הכבש או המשטח האופקי המורם מהקרקע, ייבנה סף אשר גבהו בכל מקום יהיה לפחות 5 ס"מ מעל מפלסם.
6) ) רוחב של הסף האמור לא יפחת מ- 5 ס"מ.
7) ) ייבנה מעקה בצד החופשי של הכבש או המשטח האופקי מעל הסף האמור וגם לאורך הקירות אם הם צמודים אליהם.
8) ) למעקה האמור יותקן בית אחיזה שמישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה 90 ס"מ מעל מפלס הכבש או המשטח האופקי.
9) ) תינתן לבית אחיזה צורה המאפשרת ליד לגרפה בנקל. אם חתכו עגול, יהיה קטרו לא פחות מ- 45 מ"מ ולא יותר מ-50 מ"מ.
10) ) לאורך הקירות האמורים בפסקה (7) יותר להתקין מסעד בלבד במקום המעקה האמור.
11) ) לאורך הכבש, משני צדדיו, יותקן מסעד שני הדומה בצורתו ובמידותיו לראשון ומישורו העליון יהיה בכל מקום בנובה של 75 ס"מ מעל מפלס הכבש.
12) ) בכפוף לאמור בפסקה (11) ובניגוד לאמור בפסקה (8) יותר להתקין את בית האחיזה העליון בגובה של 98 ס"מ מעל מפלם הכבש.
13) ) בקצהו התחתון של כל כבש יהיה השטח נקי מכל מכשול ונוח לנוע בו.
(ג) עלה שיפוע הכבש על 1:12 תיבנה גישה נוספת באמצעות מדרגות ולגביהן יתמלאו התנאים הבאים:
1) ) המדרגות האמורות תובלנה אל דלת כניסה אחת לפחות של הבניין האמור.
2) ) שלח המדרגה לא יפחת מ- 28 ס"מ.
3) ) רום המדרגה יהיה 15 ס"מ.
4) ) יישמר קצב אחיד במהלך המדרגות.
5) ) מהלך אחד של מדרגות לא יתרומם יותר גבוה מ- 1.25 מטר.
6) ) בכל מהלך מדרגות כאמור לא יהיו פחות מ-3 מדרגות.
7) ) המדרגות האמורות יימצאו תחת כיסוי מבטון או מחומר אטים אחר.
8) ) ייבנה משני צדי המדרגות האמורות מעקה כאמור בסעיף (ב) 8,9.
9) ) תחול הוראת סעיף (ב) 11.
10) ) מסעד כאמור בסעיף (ב) 11 יימשך 30 ס"מ לפחות מעל קצה שלח המדרגה העליונה והתחתונה במהלך המדרגות ובחלקו הארוך במאוזן.
11) ) במשטחי ביניים יותקן מסעד לאורך הקירות מסביב, במאוזן, ובהמשך ובגובה כאמור בסעיף (ב) 9.
 
8.05 דלת כניסה -
(א) בבניין ציבורי תימצא לפחות דלת כניסה אחת כאמור בסעיף 8.04 (א) ו-(ג) 1, אשר רחבה החופשי בפתח לא יהיה קטן מ- 80 ס"מ, ותיפתח כלפי חוץ עם כיוון היציאה
מהבניין הציבורי.
(ב) לדלת האמורה לא יותקן מפתן, ואם הכרחי להתקינו, הוא לא יתרומם
יותר מ- 2 ס"מ מעל מפלס הרצפה, משני הצדדים.
(ג) משמשת דלת מסתובבת ככניסה ראשית לבניין הציבורי, יותקן על ידה או
בקרבתה דלת כניסה נוספת לבניין האמור, אשר תמלא אחר התנאים שבהוראות סעיף זה.
 
8.06 פני דרכי הגישה -
(א) פני המשטחים לפני ואחרי הכבש ושל הכבש עצמו יהיו מחוספסים.
(ב) נבנו השטחים האמורים מפלטות אבן, בטון או חומר אחר, עם תפרים, יהיו התפרים ברוחב
לא יותר גדול מ-2 ס"מ, מלאים ישר עם מישור הפלטות וכל השטח ללא גומות או בליטות
ומחוספס.
 
8.07 דלתות פנים -
כל דלתות פנים בבניין ציבורי המיועדות לשימוש הקהל ימולאו לגביהן התנאים הבאים:
1)) הרוחב החופשי בפתח לא יפחת מ- 80 ס"מ.
2)) אורך הקיר שבו מורכבת הדלת מצד הידית שבדלת לא יפחת מ- 40 ס"מ, הנמדדים מקצה המשקוף של אותו צד של הדלת במקום שבו נמצאת הידית האמורה.
3)) אם יהיה מפתן בדלת, הוא לא יתרומם יותר מ- 2 ס"מ מעל-פני הרצפה. משני הצדדים.
4)) דלת הנפתחת אל הפרוזדור או המעבר יש להתקינה בתוך גומחה של קיר.
5)) לא תיפתח דלת ישר אל מדרגות, אלא אל משטח אופקי של חדר המדרגות האמור ועמקו ורוחבו של המשטח האמור יהיה לפחות 1.25 ס"מ.
6)) תורכב דלת הזזה או דלת מסתובבת או דלת קפיצית (פנדל) רק בתנאי שתימצא בקרבתה דלת בעלת כנף אחת או יותר, המיועדת למטרה שלה משמשות הדלתות האמורות.
7)) בפתח של דלת הנפתחת אוטומטית יורכב מיתקן השהיה המאפשר מעבר בטוח לכל נכה.
8)) המישור התחתון של כנף הדלת, משני צדדיה, יוגן בחומר קשה, בלתי שקוף, בגובה עד 35 ס"מ לפחות מפני הרצפה.
9)) תותר דלת שקופה ואם משתמשים בזכוכית כחומר שקוף יתמלאו לגבי דלת מזוגגת התנאים שלהלן:
(א) הזכוכית בכנף הדלת תתחיל בגובה של 1.00 מטר לפחות מפני הרצפה.
(ב) על אף האמור בסעיף )1) תוכל הזכוכית להתחיל בגובה נמוך יותר,
אבל לא פחות מ- 35 ס"מ מפני הרצפה, אם רחבה לא גדול מ-20 ס"מ והיא נמצאת קרוב לקצה הכנף.
(ג) הזכוכית האמורה תהיה זכוכית בטחון בהתאם לתקן ישראלי ת"י 546 טיפוס 2 ,1 (שיטת ייצור - "הדבקה").
(ד) עובייה של הזכוכית בדלת כאמור ששטחה מפורט להלן ב טור א, לא יהיה פחות ממספר המילימטרים הנקוב בטור ב
 
 
טור א_______________________טור ב
שטח זכוכית במ"ר_______________עובי זכוכית במ"מ
אינו עולה על _______________0.254.0
עולה על 0.25 ואינו עולה על ____0.605.0
עולה על 0.60 ואינו עולה על ____1.206.0
 
 
(ה) יותר שימוש בלוח זכוכית ששטחו גדול מ - 1.20 מ"ר אם עביה של הזכוכית האמורה מקנה לה את התכונות הדרושות בהתאם לתקן.
10)) ידיות הדלת יורכבו בגובה של 1.00 מטר מעל-פני הרצפה.
11)) צורת הידית תאפשר ליד גריפה חזקה ונוחה, אבל לא תותר הצורה העגולה.
12)) הידית תימצא במרחק לא פחות מ- 5 ס"מ ממישור כנף הדלת, לכל ארכה.
13)) בגובה הידית יורכב, משני צדי הכנף ולרחבה, מוט או צינור אופקי שקוטרו לא יהיה גדול מ- 30 מ"מ.
14)) המרחק בין מישור הכנף האמורה ובין המוט או הצינור האמור יהיה לפחות 5 ס"מ.
 
8.08 פרוזדורים ומעברים -
הפרוזדורים והמעברים המשמשים בבניין ציבורי לתנועת הקהל - הרוחב החופשי בין הקירות לא יפחת מ-1.50 מטר.
 
8.09 מפלסי הרצפה וכבשים פנימיים -
(א) מפלס רצפת הקומה שבה נמצאת דלת הכניסה לבניין ציבורי בכל המקומות המשמשים קהל יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד הדלת האמורה.
(ב) מפלס הרצפה של קומה בבניין יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד דלת הכניסה למעלית בקומה האמורה.
(ג) במקרה שלא ניתן למלא אחר ההוראות שבסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ובקומה קיימים מפלסי רצפה בגבהים שונים, יותקנו כמעברים ביניהם כבשים אשר שיפועם לא יעלה על 1:12 ועליהם יחולו כל ההוראות שבסעיף 8.04(ב).
(ד) על אף האסור בסעיף קטן (ג) מותר יהיה להתקין כבש בשיפוע יותר גדול בתנאים הבאים:
1)) ארכו של הכבש האמור לא יעלה על .250 מטרים.
2)) השיפוע לא יעלה על 1:8.
 
8.10 התקנת מעלית וחדר מדרגות -
1)) בבניין ציבורי א המכיל למעלה מקומה אחת, תותקן מעלית לפי האמור בסעיף 8.11 וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף 8.12
2)) בבניין ציבורי ב המכיל למעלה מקומה אחת, כאשר הקומה האמורה בסעיף 8.02(ב) אינה קומת קרקע, תותקן לקומה האמורה מעלית לפי האמור בסעיף 8.11 וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף 8.12.
 
8.11 מבנה מעלית -
(א) המעלית המיועדת לנכים תשמש גם אנשים אחרים והיא תיחשב כאחת המעליות הדרושות בבניין על-פי כל חוק.
(ב) לגבי מעליות כנכים יתמלאו התנאים הבאים:
1) ) תותקן מעלית אחת לפחות.
2) ) בבניין ציבורי א ששטחו הכולל עולה על 5,000 מ"ר יותקנו שתי מעליות לפחות.
3) ) מידותיהן הפנימיות המינימליות תהיינה:
(א) העומק, שהוא המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת של המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול, יהיה 1.46
מטר.
(ב) הרוחב, שהוא המרחק בין הקירות הניצבים לדלת האמורה, יהיה 1.07מטר.
4) ) דלת המעלית ודלת הכניסה למעלית או הדלת המשמשת לשתי המטרות האמורות גם יחד תהיה דלת הזזה.
5) ) הרוחב החופשי בפתח של הדלתות האמורות יהיה 80 ס"מ, לפחות.
6) ) לאורך קירות תא המעלית יותקן בית אחיזה בגובה של 1.00 מטר מעל רצפת התא.
7) ) בית האחיזה האמור לא יבלוט יותר מ- 4 ס"מ ממישור קירות התא.
8) ) חתך בית אחיזה יהיה מלבני ומידותיו 1 ס"מ על 7.5 ס"מ.
9) ) קירות תא המעלית יהיו עשויים או מצופים חומר העומד בפני דפיקות של עגלות נכים, לפחות עד גובה של 1.00 מטר מרצפת התא.
10) ) תא המעלית יהיה מאוורר.
11) ) ייעשו הסידורים שתא המעלית ייעצר בקומות בדייקנות של לפחות +/- 15 מ"מ ביחס למפלס הרצפה.
12) ) השטח בחזית של דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יהיה חופשי ונוח לתנועה. ועמקו, שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה למעלית ובין הקיר ממול הפרוזדור או במעבר האמור, יהיה לפחות 1.50 מטר.
13) ) בקומת הקרקע ובקומות שבהן התנועה היא גדולה, עמקו של השטח האמור בסעיף קטן )12) יהיה לפחות 2.20 מטרים.
14) ) יותקן מנגנון סגירה של הדלתות האמורות באופן שמהירות הסגירה לא תעבור 0.40 מטר/שניה.
15) ) במעלית שבה הדלתות האמורות נסגרות אוטומטית ולא קיימת עין אלקטרונית המאפשרת בקורת על סגירתן, יותקן מיתקן השהיה המשאיר את הדלתות פתוחות למשך זמן של 7 שניות.
16) ) תותקן מערכת סגירה מוקדמת להבטחת יתר של הדלתות.
17) ) בתא המעלית האמורה תהיה מערכת חירום ואזעקה.
18) ) כל הכפתורים הנמצאים בתא האמור, לרבות אלה המשמשים להפעלת המעלית, יהיו בולטים מהקיר. פניהם ישרים או קעורים. עגולים ובעלי קוטר של לא פחות מ-20 מ"מ.
19) ) הכפתורים האמורים יימצאו בגובה של 1.30 מטר בערך מעל רצפת התא.
20) ) בקרבת דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יותקנו האביזרים והסימנים הבאים:
(א) כפתור שעל-ידי לחיצתו מואר הכתוב:
"מעלית באה" ו"מעלית בשימוש".
(ב) חץ מואר המראה כיוון תנועה של המעלית.
(ג) רמקול או פעמון המשמיע קול מסוים המסמל התקרבות המעלית לרצפת הקומה, או סידור דומה.
(ד) מיתקן דומה לאמור בפסקה (ג) המשמיע קול מסוים כאשר המעלית עולה וקול אחר כאשר היא יורדת.
(ה) הכפתור כאמור בפסקה (א) יותקן בגובה של 1.30 מטר מעל-פני הרצפה.
21)) בתוך תא המעלית, מעל הדלת, יוארו המספרים, בספרות רומיות או ערביות, המסמנים קומות הבניין האמור, לסירוגין, תוך תנועת המעלית, והם ייראו מכל מקום בתא.
22)) בבתי חולים, במוזיאון, בבתי מלון, בחנויות כל-בו, יאותר בתאי המעליות האמורים מקום למודעות הדרכה על מקום הימצאם של חלקי  בניין השונים וייעודם.
 
 
8.12 חדר מדרגות -
לגבי חדר מדרגות יתמלאו התנאים הבאים:
1) ) שלח המדרגה לא יפחת מ- 26 ס"מ.
2) ) רום המדרגה לא יהיה גבוה מ- 16.5 ס"מ ולא יפחת מ- 10 ס"מ.
3) ) בכל אחד ממהלכי המדרגות יישמר קצב אחיד של השלחים והרומים.
4) ) לא יותר מדרגות עם אפים, אשר עוביים יפחת מ- 7 ס"מ.
5) ) לא יורשו רומים פתוחים.
6) ) פני השלח לא יהיו חלקים מדי.
7) ) כל מהלך מדרגות לא יעלה על גובה של 1.85 מטר.
8) ) לא יהיו במהלך מדרגות אחד פחות מ- 3 מדרגות.
9) ) פונה הקיר במשטח שבקצה העליון של מהלך המדרגות בזווית, תהיה הפנייה האמורה מרוחקת מקצה השלח של המדרגה
העליונה במהלך האמור 30 ס"מ לפחות.
10) ) ינתקו משני צדי המדרגות האמורות מעקה, בין אם יש קירות משני צדדיהן או מצד אחד ובין שאין.
11) ) במקום שיש קירות כאמור יורשה להתקין לאורכם מסעד בלבד במקום מעקה.
12) ) במשטחי ביניים יימשך מסעד כאמור לאורך הקירות מסביב ובמאוזן.
13) ) מעקה עם בית אחיזה או מסעד בלבד יבלוט מקצה שלח המדרך העליונה והתחתונה במהלך המדרגות לפחות 30 ס"מ
ובחלקו הארוך הוא יהיה אופקי.
14) ) המישור העליון של בית האחיזה יהיה בגובה כנדרש בתקן הישראלי ת"י 1142.
15) ) צורתו של בית אחיזה יהיה עגול בעל קוטר של בין 40 מ"מ עד
50 מ"מ או צורה אחרת המאפשרת ליד גריפה חזקה ונוחה.
16) ) לאורך הקירות יהיה המרחק בין הקיר ובין בית אחיזה 4 ס"מ לפחות ולא יותר מ- 8 ס"מ.
17) ) יותר להתקין מסעד בתוך שקע של קיר, אם יתמלאו התנאים הבאים:
(א) המישור העליון של המסעד יימצא לפחות 8 ס"מ מתחת לתקרת השקע האמור.
(ב) המרחק המינימלי בין המסעד ובין הקיר הפנימי של השקע האמור יהיה 4 ס"מ.
(ג) המישור התחתון של המסעד יהיה מורם לפחות 4 ס"מ מעל תחתית השקע המסור.
18) ) כל הצינורות, האבזרים וכיוצא באלה, המחברים מסעד אל הקיר או אל המעקה או אל דפנות השקע, יימצאו במישור התחתון של המסעד האמור ומתחתיו.
19) ) האור בחדר מדרגות הבא דרך חלונות או מתאורה מלאכותית יהיה אחיד ועוצמת ההארה שלו תהיה 100 לוקס במישור של 75 ס"מ מעל פני כל שלח של מדרגה.
 
8.13 בתי שימוש מיוחדים -
(א) יותקנו בבניין ציבורי לפחות שני תאים של בית שימוש המיועדים לנכים, אחד לנשים ואחד לגברים.
(ב) לפני תא של בית השימוש כאמור יימצא חדר שירות שימלא אחר התנאים הבאים:
1) ) המרחק בין המישור החיצון של כנף הדלת של בית השימוש ובין הקיר ממול )בחלק זה - עומק( יהיה לפחות
1.30 מטר לכל אורכו.
2) ) המרחק בין שאר הקירות הניצבים לדלת התא של בית השימוש (להלן בחלק זה - אורך) יהיה לפחות 2.40 מטרים.
3) ) לא תיפתח שום דלת לתוך חלל חדר השירות האמור, פרט לדלת של תא בית השימוש.
4) ) הדלת של התא תימצא בפינת החלל האמור, בקיר הארוך.
5) ) ארכו של חדר שירות האמור יוכל להיות לפחות 130 מטר, אם עמקו יגיע ל-2.30 מטרים לפחות וגם יתמלא התנאי שבסעיף .( 8.07(2
(ג) הדלת לתא בית השימוש תמלא את התנאים הבאים:
1) ) היא תיפתח החוצה;
2) ) הצירים שלה יהיו מורכבים על צד המשקוף המרוחק יותר כלפי מי שמתקרב אליה מהחוץ;
3) ) לא יותקן מפתן בפתחה;
4) ) יתלוו עליה ההוראות שבסעיף (1), (8), (11), (128.07) ו-(13)
5) ) בגובה הידית יורכב על המישור הפנימי של הכנף מוט או צינור אופקי כאמור בסעיף (148.07).
6) ) על אף הסגירה בפנים על-ידי בריח או סידור דומה, תינתן האפשרות לפתוח את הדלת האמורה ולסלקה מהחוץ ולהיכנס
לתא התפוס של בית השימוש בשעת הצורך.
(ד) המידות הפנימיות של תא בית השימוש יהיו דלהלן:
1) ) המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת והקיר ממול לא יפחת מ- 1.75 מטר;
2) ) המרחק בין הקירות הניצבים לדלת לא יפחת מ- 1.40 מטר.
(ה) מיקומה של האסלה יהיה כך:
1) ) המרחק מהקצה הקדמי שלה עד לקיר שמאחוריה לא יפחת מ- 0.75 מטר.
2) ) המרחק מהקו המרכזי שלה עד לקיר הקרוב המקביל לה לא יפחת מ- 1.00 מטר; "הקו המרכזי של האסלה" הוא קו פיקטיבי החוצה אותה לאורכה לחצי.
3) ) הגובה של המישור העליון של המכסה שלה יהיה 0.50 מטר מעל-פני הרצפה.
(ו) יותקנו בתא מוטות אופקיים ואנכיים בדרך הבאה:
1) ) קוטרם לא יהיה קטן מ-25 מ"מ ולא גדול מ- 32 מ"מ;
2) ) מוט אופקי אחד יותקן במקביל לאסלה בינה ובין הקיר הקרוב ובמרחק של 25 ס"מ מהקו המרכזי שלה ויימשך מהקיר האחורי עד לנקודה הנמצאת 35 ס"מ לפני הקצה הקדמי של האסלה;
3) ) מוט אופקי שני יותקן מאחורי האסלה בזווית ישרה אליה ובמרחק של 20 ס"מ מהקיר האחורי ויימשך ממקום פגישתו עם
המוט כאמור בפסקה )2) עד לנקודה הנמצאת 45 ס"מ מהקו המרכזי של האסלה לכיוון הקיר המקביל אליה הרחוק יותר;
4) ) שני המוטות האופקיים האמורים יימצאו בגובה של 30 ס"מ מעל המישור העליון של מכסה האסלה;
5) ) מוט אנכי אחד יותקן במרחק של 35 ס"מ לפני הקצה הקדמי של האסלה ו-25 ס"מ מהקו המרכזי שלה בכיוון הקיר המקביל לה היותר קרוב;
6) ) מוט אנכי שני יותקן במרחק של 45 ס"מ מהקו המרכזי של האסלה בכיוון הקיר המקביל לה הרחוק יותר ומרחק של 20 ס"מ מהקיר האחורי;
7) ) ארכו של כל אחד משני המוטות האנכיים האמורים יהיה לפחות 45 ס"מ והם יותקנו בגובה לא יותר נמוך מ- 85 ס"מ מעל הרצפה;
8) ) המוטות האנכיים האמורים יכולים להימשך מהרצפה עד התקרה של תא בית השימוש האמור.
(ז) יותקנו בתוך התא כיור רחצה ולגביו יתמלאו התאים הבאים:
1) ) הכיור יימצא במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להגיע ולהשתמש בו;.
2) ) פני הכיור העליונים יהיו בגובה של 80 ס"מ מעל הרצפה;
3) ) ברז המים בכיור האמור יהיה מסוג ידית-מנוף,
(ח) ידית השטיפה של האסלה, מחזיק נייר טואלט, סידורי סיבון לרחיצת ידיים ומגבת יימצאו במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה  להשתמש באביזרים האמורים בנקל.
 
                                                 

 
 
8.14 משתנות -
הותקנו בבניין ציבורי משתנות, יתמלאו לגביהן התנאים הבאים:
1)) משתנת עביט תורכב בגובה שהקצה העליון הקדמי שלה לא יימצא יותר מ- 50 ס"מ מעל-פני הרצפה;
2)) משתנת קיר תורכב ללא מדרגה. ואם הנסיבות מכריכות התקנת מדרגה, לא יעלה גובהה על 17 ס"מ ורחבה לא יפחת מ- 45 ס"מ;
3)) מחולקת משתנת הקיר לתאים, יותקנו על יד התאים הפינתיים או הקיצוניים ידיות אחיזה, לכל תא כאמור ידית אחת.
 
8.15 כיור מיוחד בחדרי שירותים -
בחדרי שירותים המשותפים לנשים ולגברים יותקן בתוך שורת כיורי רחצה לפחות כיור מיוחד אחד לנשים ואחד לגברים מהסוג האמור בסעיף 8.13(ז))2) ו-)3).
 
8.16 מראה בחדרי שירותים -
בחדרי שירות כאמור בסעיף 8.15 תותקן מראה שקצה העליון לא יהיה יותר נמוך מ- 1.75 מטר וקצה התחתון לא יותר גבוה מ-0.90 מטר מעל-פני הרצפה.
 
8.17 מפסקים וכפתורי הפעלה -
(א) כל מפסיקי זרם חשמל, חום, אוורור ופעמוני אזעקה למיניהם ודומה לאלה יימצאו בגובה שלא יעלה על 1.60 מטר מעל-פני הרצפה.
(ב) כל האבזרים כאמור בסעיף קטן (א) יותקנו באופן שהפעלתם תהיה קלה.
 
8.18 טלפון ציבורי -
(א) השפופרת של הטלפון הציבורי בבניין ציבורי תימצא בגובה שלא יעלה על 1.20 מטר מעל-פני הרצפה.
(ב) הורכבו בבניין ציבורי מספר טלפונים לקהל, ייעשו הסידורים הבאים:
1) ) שפופרת של טלפון אחד לפחות תימצא בגובה שלא יעלה על 90 ס"מ מעל-פני הרצפה.
2) ) המקום על-יד מכשיר הטלפון האמור ומתחתיו יהיה ריק וחפשי לתנועה.
 
8.19 מזרקה לשתיית מים -
נמצאת בבניין ציבורי מזרקת לשתיית מים (להלן - מזרקת), יתמלאו לגביה התנאים הבאים:
1) ) הפיה שדרכה יוצאים המים תימצא בגובה של 90 ס"מ מעל-פני הרצפה;
2) ) המזרקה תהיה תלויה על הקיר ולא תימצא בתוך גומחה של הקיר, לא כולה ולא מקצתה;
3) ) השטח מסביב למזרקת האמורה יהיה חפשי עם גישה נוחה.
4) ) במקרה של שימוש בכוסות קרטון או חומר דומה על יד המזרקה, יהיה מקומן בגובה שלא יעלה על 1.20 מטר מעל-פני הרצפה.
 
8.20 סימני אזהרות ואזעקות לחרשים -
הורכבו בבניין ציבורי מיתקנים לצפירת אזעקה, יותקנו על ידם נורות חשמל אדומות המהבהבות יחד עם השמעת קולות הצפירה.
 
8.21 יציאה מבניין ציבורי -
נמצאות בבניין ציבורי דרכי יציאה מיוחדות לקהל, יחולו עליהן לפי העניין, הוראות סעיפים , ,8.058.04 ו-8.06 .
 
8.22 מקומות חניה -
במגרש החניה של בניין ציבורי יוקצבו לפחות 5% ממספר מקומות החניה הקיימים לכלי רכב של נכים או כלי רכב המובילים נכים ויתמלאו לגביהם התנאים הבאים:
1) ) רחבו המינימלי של מקום החניה המיוחד לנכה יהיה 3.00 מטרים.
מקומות החניה האמורים צריכים להימצא במרחק הקרוב ככל האפשר לדלת הכניסה לבניין הציבורי האמור;
2)) במקום בולט יותקן שלט המראה על איתור מקומות החניה האמורים והמודיע על איסור להשתמש בהם - לכלי רכב אחרים.
 
8.23 מקומות ישיבה מיוחדים בבתי עינוג-
בתיאטרון, בבית קולנוע או בבית עינוג אחר, יותקנו מקומות ישיבה מיוחדים לנכים על-פי תנאים אלה:
1)) שטחו של המקום המיוחד האמור לנכה יהיה לפחות 1.45 מטר על 0.90 מטר.
2)) לכל 150 עד 1000 מקומות ישיבה יוקצב מקום אחד לנכה כאמור בפסקה )1) ומעל 1000 מקומות ישיבה - לכל 250 מקומות מקום אחד כאמור, ובלבד שבכל בניין ציבורי כאמור יותקנו לפחות שלושה מקומות ישיבה מיוחדים לנכים;
3)) המקומות המיוחדים האמורים יוקצבו על יד המעברים באופן שתאופשר לנכים ראות טובה ושהנכים גם לא יסתירו לאלה היושבים מאחוריהם;
4)) המקומות המיוחדים האמורים יוסדרו לרוב על-ידי אפשרות קיפול או סילוק מספר מתאים של כסאות קבועים באולם.
 
8.24 מקומות מיוחדים במסעדות וחדרי אוכל ציבוריים -
במסעדה וכדומה, שבגדר בניין ציבורי ב ויש בהם שירות עצמי, יותקנו לפחות שני מקומות מיוחדים לנכים ליד מקום חלוקת האוכל, שלגביהם יתמלאו התנאים הבאים:
1)) הגובה של המקומות האמורים לא יעלה על 80 ס"מ מעל-פני הרצפה;
2)) מתחתם יהיה חלל ריק בעומק של 70 ס"מ וברוחב של 80 ס"מ לפחות;
3)) הגישה אליהם תהיה חופשית ונוחה.
 
אתרים מומלצים:
 
 
חזור מעלה