נוהל לחברות למתן שירות למעליות

מאמאר זה מספק מדיע בנוגע לנותני שירות בנושא המעלית

   
כללי
- נוהל זה תנאי למתן הרישיון מאת הממונה ( מפקח עבודה ראשי) בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות) התשמ"ד 1983.
כל החברות למתן שירות למעליות שהוסמכו ושבידן רישיון תקף או יוסמכו בעתיד חייבות לעבוד לפי נוהל זה.
 
כוח אדם
- בחברת השירות חייב להיות עובד קבוע אחד לפחות בעל תעודת מעליתן שלב "ג" תקפה. כל חברת שירות תודיע בכתב לממונה שם מעליתן מוסמך אחר שיחליף את המעליתן הקבוע בעת היעדרו ( מחלה, שירות מילואים או חופשה).
כל עבודת שירות תיעשה בפיקוחו ובהדרכתו של מעליתן מוסמך.
 
תורנות
- כל נותן שירות למעליות יקיים תורנות 24 שעות ביממה כל ימות השנה.
- נותן השירות יאפשר ללקוח התקשרות טלפונית בכל שעות היממה עם טכנאי השירות כגון איתורית וכד'.
- כל נותן שירות יקיים מוקד מאוייש לקבלת הודעות בשעות העבודה הרגילות (08:00-16:00).
 
רכב
- כל נותן שירות למעליות עד 50 מעליות יחזיק כלי רכב ממונע אחד לפחות, תקין שמיש וזמין.
- מעל 50 מעליות יחזיק מספר כלי הרכב גדול יותר כך שיאפשר מתן שירות יעיל ובזמן סביר.
 
כלים וציוד מינימליים

- להלן רשימת כלים וציוד מינימליים החייבים להימצא במצב תקין ומכויל (ע"י מעבדה מוכרת) אצל כל נותן שירות למעליות.

- רתכת חשמלית

מתקן הרמה עם שרשרת או כבל. כושר ההרמה של המתקן יהיה כמשקל התא העמוס במלואו הכבד ביותר שהחברה משרתת ואורך הכבל או השרשרת באורך של גובה הפיר הגבוה ביותר ועד 10 מטרים.
- גלגלת הרמה 1 טון.
 
כלים וציוד מינימליים
- ציוד ליציקות קצוות של כבלי תילוי.
- חותך כבלי פלדה.
- מכשיר המאפשר מדידת המתח בכבלים.
- מולטי טסטר לכל מעליתן.
- מד זרם חילופין עד 200 אמפר.
- מד זרם ישר עד 200 אמפר (במידה ובשירות החברה ישנן מעליות זרם ישר).
- מכשיר לבדיקת בידוד (מגר).
- טכומטר (מד מהירות).
- כלי יד מקובלים (פליירים, מפתחות וכו').
 
מחסן
- כל נותן שירות למעליות יהיה בעל מקום לאיחסון (מחסן) בו יוחזקו כל כלי העבודה והציוד המפורטים בסעיף הקודם.
 
איסור שינוי מבנה וחובת שימוש בחלפים מתאימים
החלפים שייעשה בהם שימוש יהיו אחד מהבאים:
       - מתוצרת היצרן המקורי, הזהים לחלק המקורי.
       - תחליף שווה - ערך, הזהה בתכונותיו התפקודיות לחלק המקורי. התחליף
         יהיה:
  • מתוצרת שאושרה לצורך העניין ע"י מכון התקנים (מאחר שהרכיב חדש, שלא אושר מוקדם במסגרת תו-תקן) לגבי חלקים הקובעים בטיחות או תפקוד (אמינות) המעלית.
  • לחלקים אחרים יאושרו החלקים ע"י מנהל חברת השירות בתנאי שלפי שיקול דעתו יהיו זהים בתכונותיהם התפקודיות לחלק המקורי.
  • לשם הגדרת סוג החלקים שחייבים באישור מכון התקנים כנ"ל להלן הרשימה של שמות המכלולים החשובים אשר עבורם ועבור חלקיהם העיקריים יש צורך באישור מראש של מכון התקנים (אם אינם מחליפים חלק זהה או שווה-ערך מבחינת (OUTPUT) לחלק שאושר כבר בעבר ע"י מכון התקנים כמוזכר בסעיף הקודם.
 
רשימת שמות המכלולים החשובים
- מכונה ובסיס מכונה
- ווסת מהירות
- התקן תפיסה
- כבלי תילוי
- תילויים ואמצעי תילוי הכבל
- מנעולים
- מגעי דלתות ומפסקי בטיחות
- מפעילי דלתות
- מפסקי גבול
- פגושים
- בלי כפיף
- שלד תא ומשקל נגדי
- נעלי גלישה
- גלגל הטייה
- לוח הפיקוד
- מערכת הפיקוד
- אינסטלציה
- מכשירים שבפיר
 
 
- לגבי כל הפריטים אליהם מתייחס הסעיף הקודם, יש לקבל ממת"י אישור אב-טיפוס לרכיבי
המערכת ולמכלולים. בנוסף לכך, כל חברה וחברה הנותנת שירות תוך שימוש במכלולים כאלה, תתחייב כלפי מפקח העבודה הראשי שהמערכות שיותקנו על ידה בפועל יהיו בהתאם לאב הטיפוס שאושר ע"י מת"י כנ"ל.
 
מהות השירות ותדירות השירות
- השירות יבטיח תפקוד ובטיחות המעלית בתנאי שימוש סבירים ויינתן לפי הוראות היצרן. השירות יינתן לא פחות מ -10 פעמים לשנה ובפרקי זמן שיהיו בין 4 ל-6 שבועות בין שירות לשירות.
- למעליות המיועדות לעד 6 נוסעים, המשרתות עד 8 תחנות, יינתן השירות לפחות 6 פעמים בשנה ובין שירות לשירות הזמן יהיה לא פחות מ -4 שבועות ולא יותר מ -10 שבועות, וזאת במידה ותדירות נמוכה כזו לא נוגדת את הוראות יצרן המעלית.
- חברת השירות תודיע בכתב לתופש המעלית או לוועד הבית, פעם בשנה, על חובתו להזמין אחת לשישה חודשים בודק מוסמך לבדיקת המעלית, בהודעה זו תציין חברת השירות את מועד הבדיקה הקרוב.
- חברת השירות תדווח פעמיים בשנה בהפרש של 6 חודשים למפקח עבודה אזורי על רשימת המעליות שבטיפולו שבהן לא בוצעו בדיקות של בודק מוסמך כאמור בפקודת הבטיחות בעבודה (בדיקה כל ששה חודשים).
 
חידוש/ביטול רשיון לחברת שירות
- חברת שירות למעליות חייבת ברשיון תקף לשם תיפקודה כאמור בצו הפיקוח על המצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות) התשמ"ד 1983.
- הממונה / מפקח עבודה ראשי יחדש או יבטל את הרשיון אם החברה עמדה או לא עמדה כאמור בצו או בתנאים שבנוהל זה.
- חברת השירות למעליות חייבת תוך שנה מתאריך הפצת נוהל זה להציג בפני הממונה שהחוזה האחיד שלה להתקשרות עם לקוחותיה אושר ע"י בית הדין לחוזים אחידים.
 
חובת מחזיק מעלית
- המחזיק חייב להזמין בודק מוסמך שיבדוק המעלית כל 6 חודשים.
- מחזיק המעלית חייב לקיים שירות למעלית שברשותו שיבוצע ע"י חברה למתן שירות למעליות בעלת רישיון תקף.

- המחזיק חייב לשם כך לקיים חוזה שירות, המבטיח את השירות הרצוף למעלית בהתאם לכללים שנכללו במסמך זה.

קישורים רלוונטיים

סרטון וידאו על מעליות ביתיות

פורום מעליות ביתיות

 

 

חזור מעלה