אופני מדידה של עבודות קבלניות: עבודות בנייה

אופני המדידה של אלמנטים מבטון: קירות, קורות, רכיבי בטון טרום ועוד.

  
04.01 כללי
 
המפרט הכללי קובע מפורשות שעבודות הבנייה נמדדות נטו, כלומר בהורדת השטחים הבאים:
- פתחים ששטחם עולה על 0.20 מ"ר.
- כיסי גרירה של דלתות וחלונות.
- רכיבי בטון טרום או יצוקים באתר, פרט לשיני קשר.
 
שטח הקיר במטרים רבועים יהיה תוצאת הכפל של אורך ציר הקיר בגובה הנקי (כלומר בין פני
התקרה או הקורה העליונה לבין תחתית הקורה שמעל הקיר, בהורדת גובה החגורה, אם היא
קיימת).

 

04.02  הגדרת ציר המדידה של הקיר

הואיל וחישוב הקירות והמחיצות הנו במטרים רבועים, הוא מבוסס על אורך הציר אשר יימדד פעם
אחת בלבד. בהצטלבויות והסתעפויות לא יימדד הצד של הקיר (או של המחיצה) הנמצא בתוך
חלקים הנמדדים כחלק של קורות או מחיצות אחרות.

04.03. תיאור הקיר ו/או המחיצה
יש להבחין בין הקירות ו/או המחיצות הבאים:

- קירות מבלוקי צמנט חלולים, תוך ציון העובי.
- קירות מבלוקי איטונג, תוך ציון העובי.
- קירות מלוחות "בטרום", תוך ציון העובי, האורך ואם הם אופקיים או אנכיים.
- קירות מלבני חול-סיד, תוך ציון העובי.
- קירות כפולי דופן, תוך תיאור החומר, וציון העובי והחתך (עובי הדפנות רוחב החלל). קירות
משני
 עברי תפר ההתפשטות לא ייחשבו כקירות כפולי דופן ויימדדו כקירות רגילים, בהתאם לסיווגם.
- כיסי גרירה, לא ייחשבו כקירות כפולי דופן ויימדדו כקירות רגילים, בהתאם לסיווגם.
- קירות בידוד תוך ציון הרכבם (בלוקי צמנט חלולים, בלוקי איטונג, וכו'? בעובי מוגדר).
- מחיצות, למעט אלמנטים מתועשים אשר יימדדו במסגרת פרק 22, תוגדרנה כמו הקורות לעיל.
- כוכי ארונות שאינם נמדדים בנפרד.
- קירות מיוחדים הנוטים מן האנך 20%-ב שיפוע או יותר או קירות עקומים בהשלכה אופקית או
בעלי עובי משתנה, תוך ציון התכונות הנ"ל והעובי.
- קירות מבלוקי צמנט מלאים, תוך ציון העובי.
- בנייה מלבני זכוכית, תוך הגדרת מידותיהן.

כאמור כל הנ"ל יחושבו במטרים רבועים.

04.04. רכיבים הנמדדים במטר אורך

למרות האמור באופן כללי על המדידה במטרים רבועים, קיימים רכיבים הנמדדים במטר אורך:
- מילוי בלוקי תעלה בבטון, תוך ציון רוחב התעלה.
- מילוי אנכי עובר של חללי בלוקים תוך ציון מידות החלל.
- עמודי בנייה תוך ציון המידות.
- קשתות, כיפות וקמרונות (המדידה לאורך קו הציר) תוך ציון אפיון (רוחב, עומק, עובי, סוג:
סגמנט, חצי עיגול וכו').
- מעקים על הגג ו/או לאורך המדרגות עד לגובה של 1.0 מ' (מעל גובה זה, המעקה ייחשב כקיר
רגיל במטרים רבועים).
- התחברות לקיר קיים (בניגוד ליתר העבודות הכוללות זיון אשר יימדד בנפרד, כאן הזיון כלול
במחיר ואין לחשבו בנפרד).
- גמר בנייה בקו נטוי.
- השלמת בנייה מתחת ללוחות גליים המכסים גג.

הערה: הרכיבים הנ"ל יימדדו במטר אורך כתוספת למחירי הבנייה, כלומר אין להפחית את שטחם
מהכמות המחושבת של הבנייה שהם מהווים חלק ממנה.

04.05 רכיבים הנמדדים כיחידה

- פלטות בטון טרומיות לארגזי תריסים, תוך ציון המידות.
- סבכות אוורור מבטון טרום, תוך ציון המידות או התוכנית שבה הן מופיעות.
- שוברי שמש טרומיים תוך ציון המידות או הפרט.
- רכיבים טרומיים שונים.

04.06 עבודות הנחשבות ככלולות במחירי היחידות השונות ושאינן נמדדות

- עיבוד פתחי ניקוז
- עיבוד תעלות ניקוז בקירות כפולי דופן
- עוגנים וסתימת חלל על ידי מזוזות בקירות כפולי דופן -
- עשיית הפתחים
- טיח של קירות כפולי דופן, בצד הפנימי.
- אלמנטים טרומיים הכלולים בכיסי גרירה לדלתות ו/או חלונות.
- הזיון בהתחברות לקיר קיים.
- הצבע הצמנטי או האקרילי וכן כל גימור אחר של רכיבים טרומיים.

04.07 עבודות הנמדדות בפרקים אחרים

למרות שפריטים מסוימים עשויים מבלוקים מסוגים שונים, הואיל וייעודם קשור עם מתקני חשמל,
אינסטלציה סניטרית, תקשורת וכו', מדידתם תוצג במסגרת הפרקים הרלוונטיים. בדרך כלל הם
יימדדו כיחידה.

חזור מעלה