אופני מדידה של עבודות קבלניות: עבודות בטון דרוך

אופני המדידה של בטון דרוך\טרום ושל הפלדה שבו בווכן חישוב משקל הפלדה.

  
13.01 כללי
 
- במרבית המקרים המחירים מתייחסים לאלמנטים גמורים כמפורט להלן (פירוטם מופיע בפרק 03):
- פלטות בטון חלולות דרוכות (מ"ר).
- קורות בטון טרומות דרוכות מלבניות (מ"ק).
- קורות בטון טרומות דרוכות "אש/ 3" (מ').
- קורות בטון טרומות דרוכות "אש/ 4" (מ').
- אלמנטים קמץ כפול דרוכים (מ"ר).
 
המחירים לרכיבים הנ"ל כוללים כמובן את הייצור, את ההובלה, את ההרכבה ואת כל הבדיקות
ועבודות העזר כפי שמוסבר בפרק 03.
 
- יחד עם זאת קיימת אפשרות לערוך כתב כמויות מפורט, ואז יש להתייחס לשני השלבים הבאים
של העבודה:
דריכת -קדם.
דריכת -אחר.
 
13.02 דריכת -קדם
 
קיימות שתי אפשרויות למדידה:
 
- מחיר עבודות הדריכה כלול במחיר היחידה של המוצר הטרום המוגדר בתוכניות ובמפרטים.
- משקל הפלדה של מיתרי הדריכה הנכללים ביחידה הטרומית יחושב בהתאם לאורכם לאחר חיתוכם
 
וחתך נומינלי מוכפל ב 0.785 ק"ג/סמ"ר/מטר אורך ללא כל תוספת בעד סטיות משטח החתך
הנומינלי, פחת, פסולת או הפרד מסחרי.
 
13.03 דריכת -אחר
 
קיימות שלוש אפשרויות למדידה:
- לפי יחידות של כבל הדריכה, תוך ציון סוג הכבל, הקוטר, אורך הדריכה והוראות הדריכה.
- לפי משקל כולל של פלדת דריכה בכבלים.
- לפי שלוש חטיבות נפרדות: כבלי דריכה במטר אורך, אביזרי מיגון לפי יחידה, ביצוע פעולת
הדריכה לפי יחידה.
 
חזור מעלה