מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית
חיפוש מושגים א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
נמצאו 24 מושגים
הארקה GROUNDING
מערכת להעברת מתח חשמלי לא רצוי אל תוך האדמה. המערכת בנויה להעביר את הזרם בדרך הקצרה ביותר, בדרך כלל באמצעות אלקטרודה. חובה על פי חוק החשמל להתקין הארקה בכל שקעי החשמל בבית.
הוועדה לתכנון ובנייה PLANNING
ועדה של הרשות המקומית או האזורית הקובעת את מגבלות הבנייה בתחום שיפוטה והמאשרת תוכניות בנייה. כל בנייה או תוספת בנייה שהיא חיצונית או משנה את חזית המבנה דורשת קבלת היתר מהוועדה לתכנון ובנייה
היוון CAPITALIZATIO
חישוב, שבו משווים בין זרם תקבולים/תשלומים עתידי בניכוי ריבית דריבית ובין קרן הונית המתקבלת או משולמת בהווה. דוגמה: זרם התשלומים למינהל מקרקעי ישראל תמורת קרקע מסוימת עומד על תשלום שנתי בסך 10,000 ש"ח במשך 49 שנה, בריבית שנתית בשיעור 5%. המקדם היוון הוא 18.2559 (לפי טבלאות הריבית דריבית לשיעור של 5% לשנה), לפיכך הסכום המהוון את מכלול התשלומים (10,000 ש"ח) יהיה: 182,559 ש"ח = 10,000 * 18.2559 ש"ח
היוון ודמי הסכמה
החל משנת 1973 גובה המינהל, במקום דמי חכירה ראשוניים ושנתיים, תשלום חד פעמי של דמי חכירה "מהוונים" המהווה תשלום מראש לכל תקופת החכירה. עם חתימת חוזה החכירה משלם החוכר למינהל 91% מערך הקרקע. לעניין דמי הסכמה, קובע המינהל כי בעת העברת זכויות במקרקעי המינהל יש לשלם למינהל "דמי הסכמה" בשיעור של 1/3 מעליית ערך הקרקע בתקופה שמתחילת החכירה ועד למועד העברת הזכויות (דמי ההסכמה מחושבים על יתרת הקרקע שלא שולמו בגינה דמי חכירה). במקרים שבהם משביח החוכר את הקרקע המוחכרת על ידי בקשה תכנונית מסוימת (שינוי ייעוד וכדומה), זכאי המינהל לגבות "דמי היתר" בגין השינוי בניצול הזכויות על פי חוזה החכירה.
היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה
יחידה המפעילה צוותי פיקוח על הבנייה במחוזות השונים, ולה גוף מטה, שהוא למעשה הנהלת היחידה. צוותי הפיקוח במחוזות מצויידים בכלי-רכב עם מערכת קשר כלל-ארצית ומסתייעים גם בטיסות סיור ובצילומי אוויר, שבאמצעותם הם מפקחים על עבירות כגון בנייה לא-חוקית וחריגות בנייה. הבסיס המשפטי לעבודת היחידה הוא חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965, על תיקוניו ותקנותיו. אכיפת חוק זה מתבצעת ברמת המחוזות בסיוע תובעים מחוזיים. כמו כן מכוונת ומתאמת היחידה את עבודתם ופעילותם של כ-300 מפקחי בנייה מטעם הוועדות המקומיות, ומארגנת ימי הדרכה והשתלמויות.
היטל השבחה IMPROVEMENT TAX
היטל השבחה משולם לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כאשר שווי הקרקע עולה עקב תוכנית חדשה, מתן הקלה, או שימוש חורג במקרקעין. ההיטל הנו בשיעור של 50% מהטבת המקרקעין. ההיטל מוטל על בעל הקרקע או על החוכר ליותר מ-25 שנה. חובה לשלם את היטל ההשבחה במקרה של מכירת המקרקעין או במקרה של קבלת היתר בנייה. ללא תשלום היטל השבחה לא ניתן להעביר את הזכויות בטאבו על שם הרוכש ולא ניתן לקבל היתר בנייה.
היתר אכלוס
אישור שמנפיקה הרשות המקומית ליזם, ובו היא מתירה לאכלס את נשוא ההיתר. ניפוק האישור הוא אינדיקציה שהבניין עומד בתקנות הבנייה ובתקנות לשמירת בריאות הציבור (ראה גם תעודת גמר וטופס 4).
היתר בנייה BUILDING PERMIT
היתר המונפק על ידי הרשות המקומית, בו מפורטות המגבלות להקמת מבנה כל שהוא, לאחר שהבקשה להיתר אושרה על ידי הוועדה לתכנון ובנייה.
היתר בנייה BUILDING PERMIT
היתר המונפק על ידי הרשות המקומית, בו מפורטות המגבלות להקמת מבנה כל שהוא, לאחר שהבקשה אושרה על ידי הוועדה לתכנון ובנייה.
הלוואה גישור
הלוואה שניתנת על ידי הבנק לתקופה קצרה (פחות משנה) כדי לשמש פתרון וכיסוי מימוני לעסקאות קצרות-טווח, שבהן יש פערי מזומנים בין התקבולים לתשלומים.
המוסד לפישור (בין קבלנים לרוכש
מוסד שהקימה התאחדות הקבלנים והבונים בישראל לפישור וליישוב חילוקי-דעות, המתמחה בענף הבנייה על תחומיו. באנשי המוסד משפטנים, מהנדסים, אדריכלים ושמאים מנוסים. עיקר מטרתו של המוסד לסייע לקבלנים ולרוכשי דירות להגיע להסדר הוגן וצודק במקרים של סכסוכים ביניהם, תוך חיסכון בהוצאות מיותרות ומאבקים משפטיים ממושכים ; למנוע פגיעה באינטרסים העסקיים של הקבלן ; וברווחתו והנאתו של רוכש הדירה. אין זה מתפקידו של המפשר - בשונה מבורר - להכריע בסכסוך או במחלוקת והוא אינו מוסמך לפסוק בהם. תהליך השגת הפשרה, כמו גם הפתרון, חייבים להיות מוסכמים על הצדדים. באין הסכם - אין פישור, ובמקרה כזה מומלץ לפנות לבוררות, שהפסק המתקבל בה מתקבל בבתי משפט כסופי (ראה התאחדות הקבלנים והבונים, בוררות, בוררות מוסכמת, בוררות זבל"א).
המועצה הארצית לתכנון ובנייה
גוף המייעץ לממשלה בכל הנוגע לקו הכללי בביצוע חוק התכנון, והמטפל בהכנתה של תוכנית המיתאר הארצית, הקובעת את התכנון של שטח המדינה כולה ; לרבות קביעת ייעודי קרקע לצורכי חקלאות, שמורות טבע, עתיקות, נופש, מיקום וסיווג ישובים חדשים וכד'. בתחום הביצועי : המועצה מאשרת תוכנית מיתאר ארצית , מאשרת תוכניות מיתאר מחוזיות; דנה בתוכניות מיתאר מקומיות, אם הוועדה המחוזית לא דנה בה בתום שנה מתחילת הטיפול בתיק, או " לא הגיעה להחלטה בעניינה, וממליצה לפני שר הפנים בעניין אישור תוכנית מיתאר מיוחדת. בתחום המשפטי מהווה המועצה כתובת לערעור על החלטות בעקבות הגשת התנגדות לתוכנית מיתאר מקומית או דחייתה על ידי הוועדה המחוזית, ולערעור על תוכניות מפורטות של הוועדה המחוזית, והיא משמשת מעין בית-דין עליון וסמכות עליונה לערעורים בכל הקשור ביישום חוק התכנון והבנייה. (המועצה מונה 32 חברים. בתפקיד היו"ר מכהן שר הפנים או נציגו, "כשליש מחבריה הם נציגי הממשלה, שליש הם נציגי השלטון המקומי והשאר נציגים מקצועיים של סקטורים שונים בהם מתחומי התכנון והבנייה, איכות הסביבה, ארגוני נשים והטכניון.
המכון הלאומי לחקר הבנייה
גוף אקדמי-אזרחי, שהוקם ב-1988 במקומה של תחנה לחקר בנייה, הפועל כגוף משותף לפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון ולמשרד הבינוי והשיכון. יעדיו העיקריים הם קידום הידע במדעי הבנייה והמבנה לצורך קידום טכנולוגי וייעול ענף הבנייה. ייחודיו של המכון בפעולתו הבין-תחומית, בקשריו עם גורמי משק שונים לצורך היזון הדדי בפעילויות שהוא יוזם ליישום הידע שפותח בו ולהפצתו. תחומי המחקר והפיתוח של המכון הם : הנדסת מבנים, חומרי בנייה וטכנולוגיה, פיסיקת הבניין, מערכות שירות בבניין, בנייה וסביבה, תפקוד כולל של מבנים, ניהול וכלכלת הבנייה ואיכות בבנייה. בפעילות היישומית לקידום ענף הבנייה פועל המכון בתחומים הבאים : סיוע לפתרון בעיות הנדסיות ; סיוע למתכננים, מבצעים ומפעלים ; מתן חוות-דעת על שיטות בנייה, הערכות לרעידות אדמה , איסוף נתונים שיטתי ; פעילויות מיוחדות ; הבטחת איכות ,הפצת ידע, פרסומים הכשרה ותקינה ; ספרי הדרכה ; שירותי מידע , עריכת כנסים וימי עיון. את פעילות המכון מנהלים מועצת מנהלים וההנהלה, ולידן פועלת ועדה מקצועית מייעצת שבה פועלים מומחים בענף הבנייה, המייצגים גופים ענפיים, ציבוריים ופרטיים. כתנאי לקבלת היתר-בנייה פונים לאגף הבדיקות קבלנים ובונים לקבלת שירותי בדיקות חובה. אגף הבדיקות עורך עם הבונה הסכם התקשרות שמותאם לכל אתר, בניין ודרישות הרשות המפקחת, וכפוף לתנאי ההיתר. בבטון טרי שמסופק לאתרי הבנייה בעת יציקת רכיבי שלד המבנה; בדיקות חוזק הבטון שהתקשה במבנה, בדיקות טיב ההתקנה של מערכות האינסטלציה הסניטרית; ובדיקת מערכות סולריות למיניהן.
המפרט הבין משרדי GENERAL SPECI
ערכת הוראות לבנייה ("הספר הכחול"), שהופקה על ידי ועדה בין משרדית. המערכת מפרטת את כל הצעדים שיש לנקוט כשמקימים מבנים. הספר מחולק לפרקים פרקים העוסקים בתחומי הבנייה השונים, כגון עבודות עפר, בטון, איטום ריצוף ועוד. בחוזים רבים מחויב הקבלן לעמוד בסטנדרטים של המפרט הנ"ל.
הספק YIELD
כמות הקלוריות שמפיק מכשיר חשמלי
הערת אזהרה CAVEAT NOTE
רישום בספרי המקרקעין )ראה טאבו), שנועד לציין כי בקרקע מסוימת או בנכס מקרקעין (דירה, משרד וכו') בוצעה עסקת מקרקעין שאיננה מאפשרת ביצוע עסקאות נוספות, אלא בהסכמת יוזם רישום ההערה. בדרך-כלל נרשמת הערת אזהרה על נכס מקרקעין סמוך לחתימת הסכם הרכישה והיא מיועדת להעניק לרוכש ביטחון מסוים ולמנוע ביצוע עסקאות נוספות בנכס. כמו כן, היא מספקת מידע משפטי מעודכן על מצבו המשפטי והתכנוני )בכל הנוגע לזכויות בנייה (של כל מגרש; בעל היתרון הוא זה שרשם לזכותו הערת אזהרה ראשונה. לאחר שנרשמה אזהרה אין לרשום בטאבו עסקאות שיעמדו בסתירה לתוכנה. הערת אזהרה אפשר לרשום גם לאחר רישום של עיקול על מגרש, אך יוזם ההערה חייב להסכים ולרשום שהוא מודע לצו העיקול ולמשכנתא שניתנו בקשר עם המקרקעין.
הפסקת יציקה CASTING STOPPAGE
מצב בו נאלצים להפסיק יציקת בטון בגלל חוסר סידורים לעבודה בלילה או מכל סיבה אחרת. כאשר מעוניינים להמשיך את היציקה במועד מאוחר יותר, יש ליצור תפר להשלמת היציקה
הפקעות EXPROPRIATION
ועדה מקומית רשאית להפקיע מקרקעין שנועדו בתוכנית לצורכי ציבור. "צורכי ציבור" משמעותם, בין היתר, דרכים, גנים, שטחי נופש וספורט, שמורות טבע, עתיקות, שטחי חנייה, שדות תעופה, בתי קברות, מבנים לצורכי חינוך, דת, תרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מקלטים, מתקני ביוב, מתקנים להספקת מים ושטחים לכל מטרה ציבורית אחרת שאישר שר הפנים. ועדה מקומית רשאית להיכנס לאותו חלק של מקרקעין שמותר לה להפקיע ולתפוס בו חזקה, לאחר שנתנה לבעל המקרקעין הודעה בכתב 30 יום מראש. הוועדה המקומית רשאית להגיע להסכם עם בעל מקרקעין שהופקעו שלפיו במקום תשלום כסף יועברו לו מקרקעין אחרים. על הפקעות מקרקעין חלות גם חלק מהוראות פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943, כגון מועדי פרסום, תפיסת חזקה, תשלום פיצויים וכדומה.
הקלה RELIEF
הוועדה המקומית רשאית לתת הקלה למבקש, משמע רשות לבצע עבודה אשר טעונה היתר ושמהווה סטייה מתוכנית או מתקנה, מבלי שזה יהווה שימוש חורג. יש לפרסם את מתן ההקלה כדי לאפשר למתנגדים להציג טיעוניהם.
הקפאת בנייה
החלטת אדמיניסטרטיווית, בדרך-כלל זמנית, של ועדה מחוזית לתכנון ובנייה, שמטרתה להשהות בנייה עד תום הכנת תכנון כולל לבנייה באיזור נתון. בעלי מגרשים יכולים ליזום ביטול הקפאה או לזרז ביטולה על ידי הגשת תוכנית מפורטת של האיזור המדובר, לוועדה המחוזית, הדנה בבקשה ומעבירה את החלטתה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לשם ביצועה.
חזור מעלה