מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 24 מושגים:
הארקה GROUNDING
הארקה GROUNDING מערכת להעברת מתח חשמלי לא רצוי אל תוך האדמה. המערכת בנויה להעביר את הזרם בדרך הקצרה ביותר, בדרך כלל באמצעות אלקטרודה. חובה על פי חוק החשמל להתקין הארקה בכל שקעי החשמל בבית.
הוועדה לתכנון ובנייה PLANNING
הוועדה לתכנון ובנייה PLANNING ועדה של הרשות המקומית או האזורית הקובעת את מגבלות הבנייה בתחום שיפוטה והמאשרת תוכניות בנייה. כל בנייה או תוספת בנייה שהיא חיצונית או משנה את חזית המבנה דורשת קבלת היתר מהוועדה לתכנון ובנייה
היוון CAPITALIZATIO
היוון CAPITALIZATIO חישוב, שבו משווים בין זרם תקבולים/תשלומים עתידי בניכוי ריבית דריבית ובין קרן הונית המתקבלת או משולמת בהווה. דוגמה: זרם התשלומים למינהל מקרקעי ישראל תמורת קרקע מסוימת עומד על תשלום שנתי בסך 10,000 ש"ח במשך 49 שנה, בריבית שנתית בשיעור 5%. המקדם היוון הוא 18.2559 (לפי טבלאות הריבית דריבית לשיעור של 5% לשנה), לפיכך הסכום המהוון את מכלול התשלומים (10,000 ש"ח) יהיה: 182,559 ש"ח = 10,000 * 18.2559 ש"ח
היוון ודמי הסכמה
היוון ודמי הסכמה החל משנת 1973 גובה המינהל, במקום דמי חכירה ראשוניים ושנתיים, תשלום חד פעמי של דמי חכירה "מהוונים" המהווה תשלום מראש לכל תקופת החכירה. עם חתימת חוזה החכירה משלם החוכר למינהל 91% מערך הקרקע. לעניין דמי הסכמה, קובע המינהל כי בעת העברת זכויות במקרקעי המינהל יש לשלם למינהל "דמי הסכמה" בשיעור של 1/3 מעליית ערך הקרקע בתקופה שמתחילת החכירה ועד למועד העברת הזכויות (דמי ההסכמה מחושבים על יתרת הקרקע שלא שולמו בגינה דמי חכירה). במקרים שבהם משביח החוכר את הקרקע המוחכרת על ידי בקשה תכנונית מסוימת (שינוי ייעוד וכדומה), זכאי המינהל לגבות "דמי היתר" בגין השינוי בניצול הזכויות על פי חוזה החכירה.
היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה
היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה יחידה המפעילה צוותי פיקוח על הבנייה במחוזות השונים, ולה גוף מטה, שהוא למעשה הנהלת היחידה. צוותי הפיקוח במחוזות מצויידים בכלי-רכב עם מערכת קשר כלל-ארצית ומסתייעים גם בטיסות סיור ובצילומי אוויר, שבאמצעותם הם מפקחים על עבירות כגון בנייה לא-חוקית וחריגות בנייה. הבסיס המשפטי לעבודת היחידה הוא חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965, על תיקוניו ותקנותיו. אכיפת חוק זה מתבצעת ברמת המחוזות בסיוע תובעים מחוזיים. כמו כן מכוונת ומתאמת היחידה את עבודתם ופעילותם של כ-300 מפקחי בנייה מטעם הוועדות המקומיות, ומארגנת ימי הדרכה והשתלמויות.
היטל השבחה IMPROVEMENT TAX
היטל השבחה IMPROVEMENT TAX היטל השבחה משולם לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כאשר שווי הקרקע עולה עקב תוכנית חדשה, מתן הקלה, או שימוש חורג במקרקעין. ההיטל הנו בשיעור של 50% מהטבת המקרקעין. ההיטל מוטל על בעל הקרקע או על החוכר ליותר מ-25 שנה. חובה לשלם את היטל ההשבחה במקרה של מכירת המקרקעין או במקרה של קבלת היתר בנייה. ללא תשלום היטל השבחה לא ניתן להעביר את הזכויות בטאבו על שם הרוכש ולא ניתן לקבל היתר בנייה.
היתר אכלוס
היתר אכלוס אישור שמנפיקה הרשות המקומית ליזם, ובו היא מתירה לאכלס את נשוא ההיתר. ניפוק האישור הוא אינדיקציה שהבניין עומד בתקנות הבנייה ובתקנות לשמירת בריאות הציבור (ראה גם תעודת גמר וטופס 4).
היתר בנייה BUILDING PERMIT
היתר בנייה BUILDING PERMIT היתר המונפק על ידי הרשות המקומית, בו מפורטות המגבלות להקמת מבנה כל שהוא, לאחר שהבקשה להיתר אושרה על ידי הוועדה לתכנון ובנייה.
היתר בנייה BUILDING PERMIT
היתר בנייה BUILDING PERMIT היתר המונפק על ידי הרשות המקומית, בו מפורטות המגבלות להקמת מבנה כל שהוא, לאחר שהבקשה אושרה על ידי הוועדה לתכנון ובנייה.
הלוואה גישור
הלוואה גישור הלוואה שניתנת על ידי הבנק לתקופה קצרה (פחות משנה) כדי לשמש פתרון וכיסוי מימוני לעסקאות קצרות-טווח, שבהן יש פערי מזומנים בין התקבולים לתשלומים.
המוסד לפישור (בין קבלנים לרוכש
המוסד לפישור (בין קבלנים לרוכש מוסד שהקימה התאחדות הקבלנים והבונים בישראל לפישור וליישוב חילוקי-דעות, המתמחה בענף הבנייה על תחומיו. באנשי המוסד משפטנים, מהנדסים, אדריכלים ושמאים מנוסים. עיקר מטרתו של המוסד לסייע לקבלנים ולרוכשי דירות להגיע להסדר הוגן וצודק במקרים של סכסוכים ביניהם, תוך חיסכון בהוצאות מיותרות ומאבקים משפטיים ממושכים ; למנוע פגיעה באינטרסים העסקיים של הקבלן ; וברווחתו והנאתו של רוכש הדירה. אין זה מתפקידו של המפשר - בשונה מבורר - להכריע בסכסוך או במחלוקת והוא אינו מוסמך לפסוק בהם. תהליך השגת הפשרה, כמו גם הפתרון, חייבים להיות מוסכמים על הצדדים. באין הסכם - אין פישור, ובמקרה כזה מומלץ לפנות לבוררות, שהפסק המתקבל בה מתקבל בבתי משפט כסופי (ראה התאחדות הקבלנים והבונים, בוררות, בוררות מוסכמת, בוררות זבל"א).
המועצה הארצית לתכנון ובנייה
המועצה הארצית לתכנון ובנייה גוף המייעץ לממשלה בכל הנוגע לקו הכללי בביצוע חוק התכנון, והמטפל בהכנתה של תוכנית המיתאר הארצית, הקובעת את התכנון של שטח המדינה כולה ; לרבות קביעת ייעודי קרקע לצורכי חקלאות, שמורות טבע, עתיקות, נופש, מיקום וסיווג ישובים חדשים וכד'. בתחום הביצועי : המועצה מאשרת תוכנית מיתאר ארצית , מאשרת תוכניות מיתאר מחוזיות; דנה בתוכניות מיתאר מקומיות, אם הוועדה המחוזית לא דנה בה בתום שנה מתחילת הטיפול בתיק, או " לא הגיעה להחלטה בעניינה, וממליצה לפני שר הפנים בעניין אישור תוכנית מיתאר מיוחדת. בתחום המשפטי מהווה המועצה כתובת לערעור על החלטות בעקבות הגשת התנגדות לתוכנית מיתאר מקומית או דחייתה על ידי הוועדה המחוזית, ולערעור על תוכניות מפורטות של הוועדה המחוזית, והיא משמשת מעין בית-דין עליון וסמכות עליונה לערעורים בכל הקשור ביישום חוק התכנון והבנייה. (המועצה מונה 32 חברים. בתפקיד היו"ר מכהן שר הפנים או נציגו, "כשליש מחבריה הם נציגי הממשלה, שליש הם נציגי השלטון המקומי והשאר נציגים מקצועיים של סקטורים שונים בהם מתחומי התכנון והבנייה, איכות הסביבה, ארגוני נשים והטכניון.
המכון הלאומי לחקר הבנייה
המכון הלאומי לחקר הבנייה גוף אקדמי-אזרחי, שהוקם ב-1988 במקומה של תחנה לחקר בנייה, הפועל כגוף משותף לפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון ולמשרד הבינוי והשיכון. יעדיו העיקריים הם קידום הידע במדעי הבנייה והמבנה לצורך קידום טכנולוגי וייעול ענף הבנייה. ייחודיו של המכון בפעולתו הבין-תחומית, בקשריו עם גורמי משק שונים לצורך היזון הדדי בפעילויות שהוא יוזם ליישום הידע שפותח בו ולהפצתו. תחומי המחקר והפיתוח של המכון הם : הנדסת מבנים, חומרי בנייה וטכנולוגיה, פיסיקת הבניין, מערכות שירות בבניין, בנייה וסביבה, תפקוד כולל של מבנים, ניהול וכלכלת הבנייה ואיכות בבנייה. בפעילות היישומית לקידום ענף הבנייה פועל המכון בתחומים הבאים : סיוע לפתרון בעיות הנדסיות ; סיוע למתכננים, מבצעים ומפעלים ; מתן חוות-דעת על שיטות בנייה, הערכות לרעידות אדמה , איסוף נתונים שיטתי ; פעילויות מיוחדות ; הבטחת איכות ,הפצת ידע, פרסומים הכשרה ותקינה ; ספרי הדרכה ; שירותי מידע , עריכת כנסים וימי עיון. את פעילות המכון מנהלים מועצת מנהלים וההנהלה, ולידן פועלת ועדה מקצועית מייעצת שבה פועלים מומחים בענף הבנייה, המייצגים גופים ענפיים, ציבוריים ופרטיים. כתנאי לקבלת היתר-בנייה פונים לאגף הבדיקות קבלנים ובונים לקבלת שירותי בדיקות חובה. אגף הבדיקות עורך עם הבונה הסכם התקשרות שמותאם לכל אתר, בניין ודרישות הרשות המפקחת, וכפוף לתנאי ההיתר. בבטון טרי שמסופק לאתרי הבנייה בעת יציקת רכיבי שלד המבנה; בדיקות חוזק הבטון שהתקשה במבנה, בדיקות טיב ההתקנה של מערכות האינסטלציה הסניטרית; ובדיקת מערכות סולריות למיניהן.
המפרט הבין משרדי GENERAL SPECI
המפרט הבין משרדי GENERAL SPECI ערכת הוראות לבנייה ("הספר הכחול"), שהופקה על ידי ועדה בין משרדית. המערכת מפרטת את כל הצעדים שיש לנקוט כשמקימים מבנים. הספר מחולק לפרקים פרקים העוסקים בתחומי הבנייה השונים, כגון עבודות עפר, בטון, איטום ריצוף ועוד. בחוזים רבים מחויב הקבלן לעמוד בסטנדרטים של המפרט הנ"ל.
הספק YIELD
הספק YIELD כמות הקלוריות שמפיק מכשיר חשמלי
הערת אזהרה CAVEAT NOTE
הערת אזהרה CAVEAT NOTE רישום בספרי המקרקעין )ראה טאבו), שנועד לציין כי בקרקע מסוימת או בנכס מקרקעין (דירה, משרד וכו') בוצעה עסקת מקרקעין שאיננה מאפשרת ביצוע עסקאות נוספות, אלא בהסכמת יוזם רישום ההערה. בדרך-כלל נרשמת הערת אזהרה על נכס מקרקעין סמוך לחתימת הסכם הרכישה והיא מיועדת להעניק לרוכש ביטחון מסוים ולמנוע ביצוע עסקאות נוספות בנכס. כמו כן, היא מספקת מידע משפטי מעודכן על מצבו המשפטי והתכנוני )בכל הנוגע לזכויות בנייה (של כל מגרש; בעל היתרון הוא זה שרשם לזכותו הערת אזהרה ראשונה. לאחר שנרשמה אזהרה אין לרשום בטאבו עסקאות שיעמדו בסתירה לתוכנה. הערת אזהרה אפשר לרשום גם לאחר רישום של עיקול על מגרש, אך יוזם ההערה חייב להסכים ולרשום שהוא מודע לצו העיקול ולמשכנתא שניתנו בקשר עם המקרקעין.
הפסקת יציקה CASTING STOPPAGE
הפסקת יציקה CASTING STOPPAGE מצב בו נאלצים להפסיק יציקת בטון בגלל חוסר סידורים לעבודה בלילה או מכל סיבה אחרת. כאשר מעוניינים להמשיך את היציקה במועד מאוחר יותר, יש ליצור תפר להשלמת היציקה
הפקעות EXPROPRIATION
הפקעות EXPROPRIATION ועדה מקומית רשאית להפקיע מקרקעין שנועדו בתוכנית לצורכי ציבור. "צורכי ציבור" משמעותם, בין היתר, דרכים, גנים, שטחי נופש וספורט, שמורות טבע, עתיקות, שטחי חנייה, שדות תעופה, בתי קברות, מבנים לצורכי חינוך, דת, תרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מקלטים, מתקני ביוב, מתקנים להספקת מים ושטחים לכל מטרה ציבורית אחרת שאישר שר הפנים. ועדה מקומית רשאית להיכנס לאותו חלק של מקרקעין שמותר לה להפקיע ולתפוס בו חזקה, לאחר שנתנה לבעל המקרקעין הודעה בכתב 30 יום מראש. הוועדה המקומית רשאית להגיע להסכם עם בעל מקרקעין שהופקעו שלפיו במקום תשלום כסף יועברו לו מקרקעין אחרים. על הפקעות מקרקעין חלות גם חלק מהוראות פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943, כגון מועדי פרסום, תפיסת חזקה, תשלום פיצויים וכדומה.
הקלה RELIEF
הקלה RELIEF הוועדה המקומית רשאית לתת הקלה למבקש, משמע רשות לבצע עבודה אשר טעונה היתר ושמהווה סטייה מתוכנית או מתקנה, מבלי שזה יהווה שימוש חורג. יש לפרסם את מתן ההקלה כדי לאפשר למתנגדים להציג טיעוניהם.
הקפאת בנייה
הקפאת בנייה החלטת אדמיניסטרטיווית, בדרך-כלל זמנית, של ועדה מחוזית לתכנון ובנייה, שמטרתה להשהות בנייה עד תום הכנת תכנון כולל לבנייה באיזור נתון. בעלי מגרשים יכולים ליזום ביטול הקפאה או לזרז ביטולה על ידי הגשת תוכנית מפורטת של האיזור המדובר, לוועדה המחוזית, הדנה בבקשה ומעבירה את החלטתה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לשם ביצועה.
הרבצה צמנטית CEMENTIC BASE LAY
הרבצה צמנטית CEMENTIC BASE LAY שכבת יסוד לטיח על בסיס צמנט: עבור טיח פנים, טיח לסביבה רגילה, טיח לסביבה ימית, טיח תשתית לחיפויים קשיחים, טיח תרמי וטיח קל למרחב מוגן. מטרת שכבת ההרבצה להגן על קירות הבית ולמנוע חדירת רטיבות ועלייה קפילרית של מים. החומר מורכב מצמנט, אגרגטים, דבקים שונים ומוספים. עובי השכבה 5 מ"מ. התקן הרלוונטי הנו ת"י 1920 חלק 1.
השבחה
השבחה עלייה בשוויים של מקרקעין עקב שינוי תוכנית בניין ערים הנוגעת להם, מתן הקלה, התרת שימוש חורג ו/או שינוי בייעוד המקרקעין למשל (ראה גם היטל השבחה) : 1שינוי ייעוד - התרת בנייה למגורים על שטח של פרדס. 2. שימוש חורג זמני/קבוע, כגון מתן היתר להשתמש בדירת מגורים כבמשרד.
התאחדות הקבלנים והבונים בישראל
התאחדות הקבלנים והבונים בישראל ASSOCIATION OF CONTRACTORS AND BUILDERS IN ISRAEL התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נוסדה ב-1949 במטרה לאגד תחת גג אחד, במסגרת כלל-ארצית, את כל הארגונים, התאגידים והגופים העוסקים בענף הבנייה. היא הגוף המייצג את ענף הבנייה בישראל, את הקבלנים לעבודות הנדסת בניין ואת כל הקבלנים החוזיים והקבלנים הבונים, העוסקים בענפים ובמקצועות השונים בתחום הבנייה (לרבות בניית בניינים, עבודות ציבוריות, הנדסה אזרחית, תעשיות הבנייה ועוד). בין השאר מגנה ההתאחדות על האינטרסים של הקבלנים והבונים ומייצגת ומקדמת אינטרסים אלה בפני הממשלה, הכנסת, השלטון המקומי, ההסתדרות וגורמים מקצועיים-ציבוריים אחרים בישראל ובעולם. עיקר פעילות ההתאחדות: 1 . יצירת מקורות מימון מיוחדים לענף; 2 . שיפור תנאי התקשרות בין חברי ההתאחדות לספקי העבודה; 3 . עידוד חקיקה בנושאי תקנות; 4 . רישום קבלנים; 5 . ניהול משא ומתן עם איגודים מקצועיים; 6 . עידוד תוכניות בנייה להשכרה; 7 . פיקוח על מחירי חומרים, תקנים ומדדים; 8 . ייזום וביצוע מחקרים; 9 . ארגון השתלמויות בארץ ובחו"ל; 01 . תמיכה במוסדות מחקר ומוסדות לחינוך טכנולוגי; 11 . דאגה לרווחת עובדי הבניין, הכשרתם וקליטתם. כמו כן ההתאחדות שותפה עם הסתדרות עובדי הבניין בעמותה, שמטרתה היא עידוד ופיתוח ענף הבנייה וביעדיה העיקריים דאגה לרווחת העובדים הישראלים בענף, הכשרתם וקליטתם.
התחלת בנייה
התחלת בנייה התחלת חפירת היסודות.
חזור מעלה