מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 7 מושגים:
וילה, חווילה
וילה, חווילה בית-מגורים צוד-קרקע מפואר ומבודד, לרוב מוקף עצים וירק. וילות נבנות בדרך-כלל בשכונה שכל יחידות הדיור בה הן צמודות קרקע (ראה צמודי-קרקע).
ועדה מחוזית לתכנון ובנייה
ועדה מחוזית לתכנון ובנייה ועדה בעלת סמכויות של אישור ופיקוח על פעולות שונות בתחום הבנייה, המנחה את הוועדה המקומית בתחום זה. הבונה הפרטני עשוי להזדקק לוועדה המחוזית, כאשר הוא מבקש - בתחומי מרווח הגמישות האפשרי - לבנות בסטייה מן הכתוב בחוק או בתקנות, או בתוכניות. מתן היתר לסטיות כאלה, טעון לעתים קרובות אישור הוועדה המחוזית. סמכויות הוועדה המחוזית: 1. לשנות תוכנית מיתאר ארצית באישור המועצה הארצית לבנייה. 2. לשנות תוכנית מיתאר מקומית לבקשת ועדה מקומית או לאחר התייעצות עמה. 3. לבטל, להתנות או לשנות תוכנית מפורטת, לאחר שקיבלה חוות-דעת של המועצה המקומית, או על פי בקשתה של הוועדה המקומית. 4. לקבוע שלפיהם ניתנות הקלות מהוראות תוכנית מיתאר. תפקידי הוועדה: א. מייעדת ומקצה שטחים, ומגדירה גבולות לפיתוח עירוני וכפרי. ב. מייעדת ומקצה שטחים לצרכים חקלאיים. ג. מייעדת ומקצה איזורים לצורכי תעשייה לסוגיהם. ד. מייעדת ומקצה שטחים לייעור. ה. מכריזה על שטחים מוגנים לשם שימור עתיקות. ו. מקצה שטחים לבתי-עלמין משותפים לכמה ישובים. ז. מופקדת על נושאי רשתות טלפון, דרכים ותחבורה ברמה המחוזית.
ועדה מיוחדת לתכנון ובנייה
ועדה מיוחדת לתכנון ובנייה לכל מרחב תכנון תהיה ועדה מיוחדת לתכנון ובנייה. בתחום מרחב תכנון מסויים יהיו כל הסמכויות והתפקידים אשר לוועדה מחוזית בידי הוועדה המיוחדת בלבד, כאילו מרחב התכנון המיוחד הוא מחוז ; כן יהיו לוועדה המיוחדת כל הסמכויות אשר לוועדה מקומית, כאילו מדובר במרחב תכנון מקומי.
ועדה מקומית לתכנון ובנייה
ועדה מקומית לתכנון ובנייה LOCAL PLANNING & BUILDING COMMITEE ועדה של הרשות המקומית או האזורית הקובעת את מגבלות הבנייה בתחום שיפוטה ומאשרת תוכניות בנייה. כל בנייה או תוספת בנייה שהיא חיצונית או משנה את חזית המבנה דורשת קבלת היתר מהוועדה לתכנון ובנייה. הוועדה פועלת במסגרת כל הרשויות המקומיות בישראל, ומופקדת על כל היבטי התכנון והבנייה בתחומי המרחב המקומי. בתפקיד יושב ראש הוועדה מכהן ראש העיר או ממונה מטעמו. הוועדה מורכבת מנציגי ציבור ומשקיפים מקצועיים, לרבות נציג היועץ המשפטי ונציג אגף הנדסה ברשות המקומית. בידי הוועדה המקומית סמכויות המאפשרות לה לבצע כל פעולה הנדרשת לאכיפת החוק, והיא עושה זאת באמצעות אנשים שהסמיכה לכך, הרשאים להיכנס למקרקעין בהתראה של 24 שעות. עם תפקידי הוועדה, על פי חוק התכנון והבנייה, נמנים: 1. הכנת תוכנית מתאר מקומית והגשתה לאישור הוועדה המחוזית, ביטולה או הכנסת שינויים בה. 2. ערעור על החלטות הוועדה המחוזית. 3. הפקעת מקרקעין. 4. קביעת גובה פיצויים בגין הפקעה. 5. דיון בהתנגדויות שמגישים תושבי הרשות המקומית בגין החלטותיה. 6. פיקוח על הבנייה, שבמסגרתו פועלת הוועדה כלהלן: א. ביצוע צווי בית משפט. ב. הטלת קנסות וגבייתם. ג. מתן צו הריסה ללא הרשעה. ד. ביטול אישור/היתר בגין מסירת פרטים לא-נכונים. ה. ביטול אישור/היתר בגין הודעה כוזבת. ו. הוצאת צו הפסקת עבודה מינהלי או שיפוטי. ז. הוצאת צו הריסה מינהלי. ח. הוצאת צו זמני למניעת פעולות וכפייתן.
ועדת משנה לתכנון ובנייה
ועדת משנה לתכנון ובנייה ועדת-משנה לתכנון ובנייה שואבת את סמכויותיה מוועדה מקומית לתכנון ובנייה, שהיא מועצה מקומית, ולה הסמכויות והתפקידים הבאים : 1. הכנת תוכניות מפורטות וההחלטה עליהן. 2. חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד' לחוק, 3. דיון והחלטה בבקשות לאישור שימוש חורג ומתן הקלה, סעיפים 641 ו-741 לחוק, 4. בקשה למתן צו הריסה לפי פרק י' לחוק וביצוע ההריסה, 5. דיון והחלטה בבקשות למתן היתרים לפי סעיף 541 לחוק, 6. הגשת תביעה אזרחית לגביית רווחים מבנייה בלתי חוקית כאמור בסעיף 912 לחוק.
ועדת ערר APPEAL COMMISSION
ועדת ערר APPEAL COMMISSION לכל מחוז יש ועדת ערר אשר תפקידה לדון ולהחליט בעררים המוגשים על החלטות של הוועדות המקומיות, בכל עניין שבו ניתנה בחוק זכות ערר על החלטותיהן, לרבות על החלטות שעניינן איחוד וחלוקה של קרקעות, מתן היתרי בנייה, הקלה ושימוש חורג, אישור תוכנית שבסמכות הוועדות המקומיות
ורמיקוליט VERMICULITE
ורמיקוליט VERMICULITE חומר גרגירי לבידוד תרמי ואקוסטי העשוי מסילקטים המכילים מים הנוצרים משינוי בנצצים (מיקה) כתוצאה מחום גבוה. משתמשים באגרגט זה כאשר רוצים ליצור אלמנט בטון קל ואוורירי יותר.
חזור מעלה