מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 17 מושגים:
זיגוג GLAZING
זיגוג GLAZING תהליך/פעולה של סגירת פתח באמצעות זכוכית או חומר שקוף אחר. קיימים סוגים שונים של זיגוג: בעיצובים שונים וברמות בידוד, שקיפות, קשיחות שונות.
זיון REINFORCEMENT
זיון REINFORCEMENT שימוש בפלדה בתוך בטון כדי לספוג את מאמצי המתיחה ברכיב כלשהו. הפלדה יכולה להיות רגילה או מצולעת וקוטר המוטות נע בין 8 ל- 32 מ"מ.
זיז CANTILEVER
זיז CANTILEVER בליטה מקיר-קורה-גג. (BRACKET) זוויתן היוצר בליטה, כלומר האלמנט (קורה, משטח) היוצא מהבניין נאחז בנקודת קשירה אחת בבניין ובנקודת הקצה השנייה הוא חופשי ואינו תלוי על שום אלמנט קונסטרוקטיבי.
זיכרון דברים MEMORANDUM
זיכרון דברים MEMORANDUM לזיכרון דברים יש, בדרך כלל, תוקף של חוזה, אם הוא כתוב, ומצויים בו הפרטים המהותיים הנדרשים. פרטים נוספים שאינם מצויים בו לא יגרעו מתוקפו כחוזה מחייב. זיכרון דברים המהווה רק מסמך כוונות ללא הבעת רצון לבצע עסקה במקרקעין לא ייחשב כחוזה. זיכרון דברים חתום כדין מהווה חוזה לכל דבר ועניין, וביטולו באופן חד צדדי עלול ליצור קשיים כגון הצורך לשלם פיצויים בגין הפרת הסכם. יש להבין כי התקשרות בזיכרון דברים היא התקשרות חוזית, אשר מצמצמת את אפשרויות המיקוח של הקונה בקשר לתנאי החוזה. לפיכך, מומלץ לא לחתום בחפזה על זכרון דברים אשר אתם עלולים להתחרט עליו ולהצטער מאוחר יותר.
זיקת הנאה
זיקת הנאה זכות עצמאית ומוגנת של אדם כלפי מקרקעין שהם בבעלות אדם אחר. זוהי זכות הטבועה במקרקעין עצמם, ולאחר שנרשמה היא חלה על כל מי שיהיה אי-פעם הבעלים של אותם מקרקעין. זיקת הנאה קיימת למשל, כאשר לאלמוני, שהוא הבעלים על מקרקעין א', יש זכות לעבור דרך מקרקעין ב' שבבעלות פלמוני. מאחר שזיקת ההנאה משנה את הזכויות במקרקעין, היא חייבת ברישום.
זכויות בנייה
זכויות בנייה היקף שטחי הבנייה על פני מגרש מסוים, מיקומו של הבניין במגרש והמרחק שלו מבניינים אחרים, או מהכביש, כפי שנקבעו בתוכנית בניין ערים הרלוונטית לאזור שבו מצוי המגרש, המיושמת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. חלק מזכויות הבנייה בא לידי ביטוי באחוזים - שטחו של הבניין העתידי, כפי שהוא מתבטא באחוזים, לעומת סך שטחו של המגרש - וחלקן מעוגן בתקנות-עזר או תקנות לשעת-חירום, כגון בניית מקלטים ומרחבים מוגנים. בבואו לפתח את הקרקע יכול בעל הקרקע או היזם לבקש מהוועדה המקומית הקלה בצורת היתר לבניית מבני עזר ו/או הגדלת אחוזי הבנייה (ראה גם אחוזי בנייה, קו בניין, הקלות, תוכנית בניין ערים, דף מידע, תיק בניין).
זכויות חכירה
זכויות חכירה RENTING RIGHTS זכות הניתנת על ידי מינהל מקרקעי ישראל בשם ממשלת ישראל, להשתמש בקרקע לתקופה ארוכה
זכוכית GLASS
זכוכית GLASS חומר שקוף הנוצר מהתכת סיליקטים (בדרך כלל חול), על פי רוב שטוח, משמש לסגירת חללים במבנה. קיימים סוגים שונים של זכוכיות: בעיצובים שונים, וברמות בידוד, שקיפות וקשיחות שונות.
זכוכית כפולה DOUBLE GLASS
זכוכית כפולה DOUBLE GLASS זכוכית מורכבת משתי שכבות מודבקות זו לזו, מופרדות על ידי רדיד שקוף.
זכוכית מבודדת INSULATING GLASS
זכוכית מבודדת INSULATING GLASS זכוכית מורכבת משתי שכבות המופרדות זו מזו על ידי חלל אוויר. בזכות חלל האוויר שביניהן הזכוכית מבודדת יותר מבחינה תרמית ואקוסטית.
זכוכית מחוסמת
זכוכית מחוסמת זכוכית שטוחה ושקופה, אשר עברה תהליך של חימום וצינון מבוקר. תהליך זה מקנה לה תכונות ייחודיות: א.חוזק מכני הגדול פי 4 מזכוכית שטוחה רגילה. ב.עמידות במאמצי מתיחה וכפיפה פי 4 מזכוכית שטוחה רגילה. ג.עמידה בהלם תרמי. ד.ניתנת לגיוון על ידי ציפוי והדפסה בצבעים קרמיים עמידים. ה.בעלת תכונה של זכוכית ביטחון, כך שבעת שבר היא מתנפצת לפירורים קטנים וקהים, אשר אינם גורמים לפציעה.
זכות במקרקעין
זכות במקרקעין בחוק מס שבח מקרקעין 1963 והנוסח המשולב 1980 מוגדרת זכות במקרקעין כ"בעלות, או חכירה לתקופה העולה על עשר שנים, בין שבדין ובין שביושר, לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תוכנה, בעלות או חכירה לתקופה כאמור. ולעניין זה תיראה כתקופת חכירה התקופה המקסימלית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר, או לקרובו, מרוח הסכם, או מכוח זכות ברורה הנתונה לחוכר, או לקרובו, בהסכם.
זכות מותנית
זכות מותנית זכות במקרקעין, המוענקת ליחיד או לתאגיד בתנאי שיתקיימו תנאים אחרים באותם מקרקעין. לדוגמה: זכות חכירה בקרקעות מנהל מקרקעי ישראל מותנית בביצוע פיתוח ובינוי על המקרקעין. אם החוכר אינו עומד בתנאי החכירה, פוקעת זכותו במקרקעין.
זכות מעבר
זכות מעבר 1. הזכות להשתמש בנתיב מסוים לצורך גישה או מעברן מעין זיקת הנאה (ראה גם זיקת הנאה, בר רשות). 2. שטחי פרצול המוקדשים לממשל לשם בניית רחובות, כבישים ודרכי -גישה אחרות למגרשים.
זכות קדימה ברכישה
זכות קדימה ברכישה בעל מקרקעין, או בעל חלק בלתי מסוים במקרקעין משותפים, רשאי לרשום זכות קדימה לגבי המקרקעין, או לגבי חלקו בהם לטובת פלוני. משעשה זאת לא יהיה זכאי להעבירם לאחר, אלא אם הציע אותם תחילה לבעל זכות הקדימה. הצעה לבעל זכות קדימה תהיה בכתב, תישלח בדואר רשום ויצוין בה המחיר הנדרש בעד המקרקעין המוצעים. העתק ההצעה יישלח לרשם. תוך 30 יום מקבלת ההצעה רשאי בעל זכות הקדימה לשלם את המחיר הנדרש, בצירוף כל מס או תשלום חובה אחר המגיע ממנו בקשר לנכס, ואם לא יעשה זאת, תפקע זכותו.
זרם חילופין ALTERNATING CURREN
זרם חילופין ALTERNATING CURREN זרם חשמל המשנה את כיוונו באופן מחזורי.
זרם ישר DIRECT CURRENT
זרם ישר DIRECT CURRENT זרם חשמל שאינו משנה את כיוונו.
חזור מעלה