מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 32 מושגים:
חברת גוש חלקה בע"מ
חברת גוש חלקה בע"מ PARCEL/BLOCK ENTITY חברה בע"מ שהתאגדה על פי פקודת החברות ושבבעלותה נכסי מקרקעין. בעבר אפשרו שלטונות מס שבח לבעלי מקרקעין לרשום את הבעלות על נכס כחברת גוש חלקה בע"מ. בעלותם בחברה באה לידי ביטוי ברכישת מניות בה, ומאחר שקנו מניות ולא נכס, היו בעלי החברה פטורים מתשלום מס רכישה ומס שבח. חברת גוש חלקה נרשמת כיום כ"איגוד מקרקעין", והעברת מניות באיגוד כזה מחויבת בתשלום מס שבח ומס רכישה (ראה איגוד מקרקעין).
חדרים ROOMS
חדרים ROOMS חדרי מגורים, חדרי שינה, חדרי אורחים, חדרי אוכל, חדרי ילדים וכדו, ששטחם בדרך כלל 6 מ"ר ויותר. "חצאי חדרים" המשמשים למגורים נכללים במניין "החדרים בדירה". במניין החדרים לא נכללים חדרי השירות : מטבחים, בתי שימוש, חדרי רחצה, וכן חדרים אחרים שאינם משמשים למגורים.
חוזה
חוזה חוזה בין יזם לקבלן בו לא נמדדות הכמויות של העבודה, אלא נקבע מחיר סופי לפי קריטריונים שונים, כגון השטח, רמת הגימור וכו. בחוזה כזה יש לספק לקבלן מראש את כל התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות כדי שהוא יוכל לתת ללקוח הצעת מחיר מדויקת.
חוזה CONTRACT
חוזה CONTRACT מסמך הנערך בין צדדים, כדי לפרט את תנאי ההתקשרות ביניהם בנושא כלשהו.
חוזה חכירה
חוזה חכירה חוזה חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל LEASING AGREEMENT הסכם בין חוכר לבין מינהל מקרקעי ישראל, שבו מעניק לו המינהל את הזכות להשתמש בקרקע בתנאי שכירות למשך תקופה ארוכה, שבמהלכה מאפשר לו המינהל, בכפוף לתנאים מסוימים, לרכוש חלק מזכויות הבעלות על הקרקע, נשוא הסכם החכירה. מינהל מקרקעי ישראל מנוע מלמכור את אדמות המדינה)ראה חוק יסוד: מינהל מקרקעי ישראל), והוא מציען לציבור בתנאי חכירה לדורות. מינהל מקרקעי ישראל רשאי להחכיר את הקרקע לאנשים פרטיים, תאגידים, אגודות חקלאיות שיתופיות וארגונים שונים ולייעודים שונים, לרבות חקלאות, תעשייה, מסחר ותיירות. ברוב חוזי ההתקשרות עמו גובה המינהל תשלום המכונה דמי-חכירה ראשוניים, העומדים על שיעור מסוים משווי הקרקע המוחכרת, ואחר-כך משלם החוכר דמי-חכירה שנתיים, העומדים על 5% משווי הקרקע לאחר שהופחת ממנה סך דמי-החכירה הראשוניים. דוגמה: נחכר מהמינהל מגרש ששוויו הוערך ב-900,000 דולר. דמי-החכירה הראשוניים עמדו על 360,000 דולר )40% משווי המגרש, כאמור), ועל היתרה יש לשלם דמי-חכירה שנתיים בשיעור 5%. דמי החכירה השנתיים יהיו אפוא: 27,000 דולר = * 60% * 900,0005% דולר מינהל מקרקעי ישראל מציע 3 סוגי חכירה: 1. בשעת החתימה על החוזה משלם החוכר 40% משווי הקרקע. או: 80 .2% משווי הקרקע או: 91 .3% משווי הקרקע הבוחר באופציה מס' 3 נהנה מפטור מדמי-חכירה שנתיים, ואינו משלם דמי-הסכמה ודמי-היתר)ראה מינהל מקרקעי ישראל, דמי-חכירה ראשוניים, דמי-חכירה שנתיים, דמי-הסכמה, דמי-היתר).
חוזה פאושל
חוזה פאושל FIXED PRICE CONTRACT חוזה בין יזם לקבלן בו לא נמדדות הכמויות של העבודה, אלא נקבע מחיר סופי לפי קריטריונים שונים, כגון השטח, רמת הגימור וכו. בחוזה כזה יש לספק לקבלן מראש את כל התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות כדי שהוא יוכל לתת ללקוח הצעת מחיר מדויקת.
חוזה שכירות
חוזה שכירות RENTAL AGREEMENT RENTAL LEASE חוזה הנכרת בין בעל מקרקעין) המשכיר(לבין יחיד או תאגיד)השוכר), המעוניין להשתמש בו בתנאים שהוסכמו ביניהם, לרבות תקופת השכירות ודמי-השכירות. בעת כריתת חוזה השכירות על השוכר לוודא כי המשכיר הוא אכן בעל הדירה, או קיבל מבעל-הדירה ייפוי כוח חוקי ותקף. את הבעלות ניתן לאמת על ידי בקשת נסח מלשכת רשם המקרקעין ובאמצעות חשבונות הארנונה בעירייה. השוכר יוודא כי: 1. שכר-הדירה נקבע מראש; 2. המשכיר ביטח את הדירה)ביטוח תכולת הדירה מוטל על השוכר בדרך-כלל); 3. בחוזה יפורטו במדויק הפריטים שעליהם חלה סבירות גבוהה לבלאי סביר, כגון ארון מטבח, אמבטיה וכד' ויצוין כי המשכיר הוא האחראי לתיקונם. 4. שימוש ברכוש צמוד לדירה, כגון חניה, רשום בטאבו ואינו תוצאה של מצב קיים ושל הסדרי שכנים, העלולים להתבטל בתקופת השכירות. 5. כמו כן רצוי לשוכר שחוזה השכירות יכלול סעיף המעניק לו אופציה להארכת השכירות לתקופה נוספת. אופציה כזו צריך שתהיה חד-צדדית, וסעיף האופציה יכלול תקופת מימוש או הפקדת החלטה למימושה בידי צד שלישי, כגון עורך-דין או שמאי מקרקעין מוסמך. כאשר המשכיר שומר לעצמו את הזכות להחליט על הארכת החוזה, הוא מרוקן כך מתוכנו את סעיף האופציה לשוכר. המשכיר יוודא כי: 1. חשבונות החשמל והארנונה נרשמו על שם השוכר. רישום זה אינו מקנה לשוכר בעלות על הנכס, אך חוסך מהמשכיר התדיינויות עתידיות עם רשויות אלה; 2. קיבל ביטחונות מהשוכר. הביטחון הטוב ביותר הוא ערבות בנקאית בסכום השווה לדמי-שכירות ל-18 חודש, מאחר שזה משך הזמן שאורך הליך פינוי של דייר סרבן בהוראת בית המשפט ובאמצעות רשויות ההוצאה לפועל; 3. לחוזה צורפה רשימת פריטים ורהיטים המצויים בנכס, ומהווים חלק מהמושכר
חוזה תכנון/ביצוע
חוזה תכנון/ביצוע DESIGN/CONSTRUCTION CONTRACT חוזה להקמת מבנה על בסיס תוכניות אדריכליות רעיוניות בלבד, כגון הבקשה לקבלת היתר בנייה ("הגרמושקה") או סקיצות ראשוניות. הקבלן הזוכה בעבודה מתכנן את פרטי המבנה, כולל תכנון אדריכלי בקני המידה הנדרשים, תוכניות הקונסטרוקציה ותוכניות המערכת והפיתוח.
חוזה תכנון/ביצוע DESIGN/CONSTR
חוזה תכנון/ביצוע DESIGN/CONSTR חוזה להקמת מבנה על בסיס תוכניות אדריכליות רעיוניות בלבד, כגון הבקשה לקבלת היתר בנייה ("הגרמושקה") או סקיצות ראשוניות. הקבלן הזוכה בעבודה מתכנן את פרטי המבנה, כולל תכנון אדריכלי בקני המידה הנדרשים, תוכניות הקונסטרוקציה ותוכניות המערכת והפיתוח.
חוזק RESISTANCE
חוזק RESISTANCE התנגדות של חומר לכוחות המופעלים עליו.
חוזק ללחיצה COMPRESSION STRENG
חוזק ללחיצה COMPRESSION STRENG מידת ההתנגדות של חומר לכוח לחיצה המופעל עליו. למשל קורה הבנויה מעל עמוד מפעילה עליו חוזק לחיצה. נמדד בק"ג/מ"ר, (מגפ"ס).
חוזק למתיחה ENSILE STRENGTH
חוזק למתיחה ENSILE STRENGTH מידת ההתנגדות של חומר לכוחות מתיחה המופעלים עליו. נמדד בק"ג/למ"ר, (מגפ"ס).
חוזק לתכנון DESIGN STRENGTH
חוזק לתכנון DESIGN STRENGTH ערך עמידות שנלקח בחשבון בעת תכנונו של רכיב כלשהו.
חומר הלבנה לציפויים ביטומניים
חומר הלבנה לציפויים ביטומניים WHITE COATING OF BITUMEN חומר אקרילי מבוסס על תחליב אקרילי משובח המקנה לביטומן הגנה מפני קרני השמש האולטרא סגולות ומונע קליטת חום על ידי הביטומן האוטם. עמידותו במים עומדים מוגבלת ולכן ניתן להשתמש בו אך ורק להלבנת ציפויים ביטומניים בגגות עם שיפוע וניקוז מתאימים. היישום נעשה בהברשת או בריסוס .AIRLESS
חומר מעכב אש FIRE �DELA
חומר מעכב אש FIRE �DELA חומר המעכב התפשטות של אש. מוסיפים אותו לחומרי בנייה שונים, כגון לוחות בידוד, פנלים מעץ.
חומרים ביטומניים BITUMINOUS MA
חומרים ביטומניים BITUMINOUS MA חומרים מוצקים למחצה הנותרים לאחר זיקוק נפט, פחם-עץ או פחם. מורכבים בעיקר מתערובת פחם וממולקולות פחמימן גדולות. משמשים לסלילת כבישים ולאטימת בתים. מהביטומן מייצרים יריעות איטום פלסטומריות ואלסטומריות, וכמו כן מריחות ביטומניות המשמשות לאיטום גגות שטוחים ומשופעים, מבנים תת קרקעיים, אדניות, תפרי התפשטות וסדקים. את הביטומן ניתן לשפר ע"י מוספים פולימריים למטרות שונות כגון חיזוקו ושיפור יכולתו להימתח ולגשר על סדקים.
חוק המכר
חוק המכר (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) התשל"ה-1974 חוק מרכזי ביחסי קבלן-רוכש דירה-בעל מקרקעין, ומטרתו להגן על השקעות רוכשי דירות בתקופה שבין החיוב החוזי להעברת הקניין לידי הרוכש. לעניין הדירה עצמה קובע החוק כי : א. מוכר דירה חייב לצרף לחוזה המכר מפרט, ולמסור לקונה העתק ממנו, חתום בידו. כל תיקון במפרט טעון חתימת שני הצדדים. על המוכר למלא את כל הפריטים במפרט במפורט ובמדוייק. ואם פריט פלוני אינו חל בנסיבות העניין, על המוכר לציין זאת לגביו. המפרט יהיה בטופס שקבע שר השיכון. המפרט יכול שיתייחס, בנוסף על הדירה הנמכרת, גם לחלקים אחרים של הבניין שבו נמצאת הדירה, למעט דירות אחרות ולקרקע שעליה עומד הבניין, כפי שנקבע בצו. ב. המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם התקיים אחד מאלה: ב1.. הדירה או כל דבר שבה שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבנייה. ב2.. תוך תקופת הבדק התגלתה אי-התאמה בדירה, זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה. ב3. . תוך תקופת האחריות התגלתה בדירה אי-התאמה והקונה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים. ב4.. התגלתה, אף לאחר תקופת האחריות, אי-התאמה יסודית שבגללה אין הדירה מתאימה לייעודה. ב5.. בנסיבות העניין היה על המוכר לתת לקונה אזהרות בדבר תכונות מיוחדות של הנכס או הוראות תחזוקה ושימוש, והן לא ניתנו או שאין הן מתאימות. ג. מוכר שלא מסר לקונה מפרט בהתאם לחוק, יראוהו, על האף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב למסור את הדירה לקונה, כשכל דבר שצריך היה לפרט במפרט מתאים למקובל בנסיבות העניין. ד. המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף, והתקנון שחל על הבית, או שבדעתו להחיל על הבית, מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי, המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין ואלה העניינים : ד1.. הוצאת חלק מהרכוש המשותף (ראה גם בית משותף); ד2.. שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; ד3.. שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו, ד4.. סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף, ד5.. כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו; ה. דין המדינה כמוכר, כדין כל מוכר אחר. לא יראו את מינהל מקרקעי ישראל או גופים המיוצגים על ידיו כמוכר לעניין חוק זה מחמת זה שקיבל מהקונה דמי-שכירות בעד הדירה. ו. אישור מאת מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים בדבר השלמת בנייתה של דירה, לפי המפרט אשר המוכר המציא לקונה, ישמש הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה בהתאם לחוזה המכר לפי התקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה) התשל"ז-1976. במסגרת החוק קיימות חמש בטוחות אלטרנטיוויות שעל המוכר להעניק לרוכש הדירה : בטוחות פיננסיות : ערבות בנקאית, ביטוח ; בטוחות קנייניות: בעלות משותפת (רישום הרוכשים כבעלים משותפים של הנכס), משכנתא, והערת אזהרה. חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) התשל"ה-1974 קובע כי לא תקבל חברה קבלנית על חשבון מכירת דירה סכום העולה על 15% מהמחיר המלא, אלא אם: 1. מסרה לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרת כספים ששילם לה על חשבון הרכישה, במקרה שהחברה לא תוכל להעביר לבעלותו את הדירה, או זכות אחרת בדירה, מחמת עיקול שהוטל על הדירה, או על הקרקע אשר עליה נבנית הדירה, או מחמת צו קבלת נכסים, צו פירוק, או מינוי כונס נכסים, שהוצאו נגד החברה הקבלנית. 2. ביטחה את עצמה אצל מבטח, להבטחת החזרת כל הכספים שהופקדו אצלה על ידי הקונה, והקונה צויין כמוטב בפוליסת הביטוח, וכן דמי-הפוליסה שולמו מראש. 3. שיעבדה את הדירה, או חלק יחסי של הקרקע, אשר עליה תיבנה הדירה במשכנתא ראשונה לטובת הקונה. 4. רשמה הערת אזהרה לגבי הדירה, או חלק-יחסי של הקרקע שעליה תיבנה הדירה, ובלבד שאין לאף צד שלישי זכות כלשהי, העדיפה על הערת אזהרה זו. 5. העבירה על שם הקונה את הבעלות על הדירה, או זכות אחרת בדירה, או בחלק יחסי מן הקרקע אשר עליה תיבנה הדירה. (ראה גם הערת אזהרה). 6. קונה של דירה שהכספים ששילם, או שעליו לשלם, למוכר לא הובטחו כאמור בחוק, לא יהא חייב בתשלומים על חשבון מחיר הדירה בשיעורים העולים על אלה הקבועים בתוספת, על האמור בחוזה המכר. שיעורי התשלומים שנקבעו בתוספת הם באחוזים ממחיר הדירה ולפי שלבי הבנייה שבוצעו בדירה, או בבניין שבו הדירה נבנית, לפי תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה) התשל"ה-1975. (ראה גם תקופת אחריות קבלן, תקנון בית משותף).
חוק המקרקעין
חוק המקרקעין חוק המתרכז במשפט הפרטי, בנושאים שקשורים בזכויות קניין במקרקעין. בחוק הוראות בדבר תכנון וניצול המקרקעין על ידי רשויות המדינה, הפקעה, מיסוי מקרקעין וכד'. חוק המקרקעין מבסס עקרונות חשובים בתחום הבעלות על מקרקעין: 1. הבעלות בשטח הקרקע מתפשטת בכל ה עומק שמתחת לקרקע ואף בחלל הרום שמעליו. 2. הבעלות במקרקעין מתפשטת בכל חלק וחלק בחלקה, המהווה יחידת רישום. למשל: לא ניתן למכור חדר אחד מתוך דירה שהיא יחידת רישום בלשכה לרישום מקרקעין. 3. הבעלות חלה גם על כל המחובר לקרקע "חיבור של קבע" (לרבות ארונות קיר, כספות וכיו"ב), ככל שחיבורם אמיץ יותר, כך גדלה הנטייה לראות בהם "מחוברים". חוק המקרקעין מחולק ל-10 פרקים: פרק א' פרשנות והגדרת מונחים. פרק ב' עסקאות במקרקעין ורישומן. פרק ג' בעלות והחזקת מקרקעין, רישום ותחום הבעלות. פרק ד' בנייה, פיתוח ונטיעה במקרקעי הזולת פרק ה' שיתוף במקרקעין (בין השאר דן הפרק ביחסי השיתוף) פרק ו' בתים משותפים: הוראות כלליות, חלוקת הדירות והקצאת הרכוש המשותף, הצמדות רכוש, ניהול הבית, נציגות הבית. המשותף ויישוב סכסוכים בין בעלי הנכסים בבית משותף. פרק ז' - זכויות במקרקעי הזולת : הסכמי שכירות, משכנתאות ושעבודים, זיקת הנאה, ברי-רשות, זכות מעבר, זכות קדימה. פרק ח' - מקרקעי ציבור ומקרקעי ייעוד. פרק ט' - הרישום : הוראות כלליות, רישום ראשוני ורישום מחודש, רישום בתים משותפים, אגרות והיטלים. פרק י' - ביטול סוגי מקרקעין, ביטול דינים והוראות מעבר.
חוק התכנון והבנייה 1965
חוק התכנון והבנייה 1965 חוק מקיף הדן בכל היבטי התכנון, שאמור לכסות את שטח המדינה כולו ברשת היררכית של תוכניות-אב ושל המוסדות המופקדים על הכנתן, וכל היבטי הבנייה, לרבות רישוי ופיקוח. דיני התכנון והבנייה מייצגים את מדיניות הממשלה בכל הנוגע להתפתחות הפיסית של המדינה בהווה ובעתיד, נוכח התחזיות לגידול האוכלוסייה, מקורות פרנסה קיימים ועתידיים, שטחי , קרקע על שימושיהם השונים ושאר המשאבים הקיימים והחזויים במדינה. פרקי החוק : פרק א' - פרשנות פרק ב' - מוסדות תכנון : המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ועדה מקומית, ועדה מחוזית, ועדה מיוחדת, ועדה משותפת והוראות כלליות. פרק ג' - תוכניות בינוי: תוכנית מיתאר ארצית, תוכנית מיתאר מחוזית, תוכנית מיתאר מקומית, תוכנית מפורטת. פרק ד' - חלוקת חלקות ואיחודן פרק ה' - רישוי, תהליכי רישוי וסמכויות פרק ה- 1 הנחיות בקשר לסידורים עבור נכים בבנייני ציבור פרק ה- 2 תהליכי רישוי בדרך מקוצרת פרק ו' - מתקנים ביטחוניים ומכשולי טיסה פרק ז' - שימוש חורג פרק ח' - הפקעות פרק ח- 1 היטל השבחה פרק ט' - פיצויים פרק י' - עבירות ועונשין.
חוק יסוד: מקרקעי ישראל
חוק יסוד: מקרקעי ישראל תש"ח 1960 על פי חוק היסוד והחוקים הנלווים לו, מינהל מקרקעי ישראל הוא המנהל בפועל את מקרקעי ישראל עבור המדינה, ועבור רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל. עיקרי החוק : * המינהל הוא שמאשר כל פעולה משפטית המצריכה חתימת בעלים ; * לא ניתן להעביר זכויות בקרקע ללא אישורו, * המינהל אינו רשאי למכור מקרקעי ישראל ולפיכך הוא מחכיר אותם לציבור לדורות )49 שנה), * כנציג הבעלים שומר המינהל על זכותו לקבל חלקו/חלק הבעלים הן בדמי-החכירה, הן בעת השבחת נכס (ראה דמי-היתר) והן בעליית שווי המקרקעין בעת העברת זכויות (ראה דמי-הסכמה).
חזקה, תפיסת חזקה
חזקה, תפיסת חזקה פעולה פיסית, שבה מקבל המורשה ו/או בעל הזכויות את החזקה בנכס בפועל. לדוגמה : כניסת רוכש הדירה לדירה, או עלייתו של הקבלן על הקרקע כדי להתחיל בפעולות הבנייה. במובנה המשפטי משמעותה של תפיסת חזקה היא קבלת שליטה מלאה על המקרקעין ואפשרות השימוש בו, על פי הרשאה או על פי זכויות קניינות.
חימום רצפה חשמלי FLOOR ELECTRI
חימום רצפה חשמלי FLOOR ELECTRI חימום מפוזר היטב ואיכותי ביותר שעובד על עיקרון של הזרמת מים חמים בצינורות מתחת לריצוף. בשיטה זו החימום אפקטיבי ביותר מכיוון שהחום עולה למעלה מהחלק הכי נמוך של החלל ומחמם את כל חלל הבית, וכמו כן הרצפה נעימה במיוחד לתינוקות זוחלים. ניתן ליישם חימום זה מתחת לכל סוג ריצוף ובכל חדר בבית. גוף החימום יכול לעבוד על אנרגיות שונות (חשמל, גז, סולר).
חישובים סטטיים
חישובים סטטיים מערכת חישובים שעורך המהנדס המתכנן את הבניין לצורך הכנת מפרט וכתב-כמויות של שלד הבניין. בחישובים אלה יש להביא בחשבון את סוג הקרקע והרכבה (ראה דו"ח ביסוס קרקע) וכן את משקל הבניין המתוכנן ועומסיו, ועל פיהם נקבעים בין השאר: סוג היסודות, עומק החפירות, קירות תומכים (צורך בהם, עוביים), כמויות ברזל, סוגי הבטון וכמויות הבלוקים, שבהם ייעשה שימוש בבניית השלד. לאחר קבלת אישור עקרוני למתן היתר בנייה מידי הוועדה המקומית, מגישים את החישובים הסטטיים למהנדס הוועדה המקומית, לשם בדיקה וביקורת, קודם להוצאת היתר בנייה.
חכירה (במקרקעין)
חכירה (במקרקעין) שימוש בקרקע בתנאי שכירות ארוכת-טווח, שמהלכה או בראשיתה ניתנת לחוכר האפשרות לרכוש חלק מזכויות הבעלות על הקרקע, בכפוף לתנאים מסויימים (ראה חוזה חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל).
חכירה לדורות
חכירה לדורות החוק אינו מגביל את תקופת השכירות, ולכן תקופת השכירות עשויה להיות עשרות, מאות ואלפי שנים. שכירות כזו מקנה לשוכר מעמד של מעין בעלים במקרקעין, ולמעשה זכותו כמעט שווה לזכות בעל המקרקעין. שכירות לתקופה העולה על 25 שנה מכונה "חכירה לדורות". על פי חוק המקרקעין, עסקה של חכירה לדורות טעונה רישום בפנקסי המקרקעין. אולם, מבחינה משפטית אין להבחין בינה לבין חכירה לתקופה קצרה. החכירה לדורות רווחת במקרקעי ציבור, המהווים את רוב המקרקעין במדינה. ככלל, הזכויות המועברות במקרקעין אלה הן זכויות החזקה והשכירות. השוכר אינו רשאי להעביר את הזכות להחזיק ולהשתמש במושכר או להשכירו בשכירות-משנה, אלא בהסכמת המשכיר, אולם אם לא הסכים המשכיר לעסקה, מטעמים בלתי סבירים, או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, בידי השוכר לעשות כלהלן : 1. בשכירות מקרקעין - רשאי השוכר לעשות את העסקה בלי הסכמתו של המשכיר. 2. בכל שכירות - רשאי בית המשפט להרשות את העסקה בתנאים שייראו לו, ובשכירות של מקרקעין רשאי בית המשפט לעשות כן על אף האמור בחוזה השכירות. סעיף זה הוא מהותי נוכח גביית "דמי הסכמה" (ראה גם דמי-הסכמה) על ידי מינהל מקרקעי ישראל, בכל עת שהחוכר מבקש להעביר את זכותו לאחר.
חלוקה
חלוקה פעולה משפטית בה נקבעים תחומיה של קרקע שעדיין לא הוסדרה (ראה הסדר מקרקעין). חלוקתה של קרקע לחלקות-משנה מבוצעת על ידי אדריכל - ששמו נכלל ברשימת האדריכלים המומה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - ואשר בעלי הקרקע שכרו את שירותיו לצורך זה.
חלקה
חלקה יחידת קרקע המסומנת בלשכת ספרי המקרקעין, שהיא חלק מגוש רשום בבעלותו של יחיד או תאגיד. יחיד או תאגיד יכולים להיות בעלים של חלקות אחדות באותו גוש, ולבקש לאחדן מטעמים כלכליים. בקשה לאיחוד מגישים לרשות (ראה איחוד חלקות, איחוד, חלוקה מחדש של חלקות).
חלקה מקורית
חלקה מקורית חלקה, כפי שהייתה ערב הרכישה הראשונה לפי כל חוק ורכישה.
חניון, חנייה
חניון, חנייה מגרש או בניין המיועד כולו או חלקו לחניות כלי רכב. הקמת חניון מותנית בעמידה בתקנות וכללים שנקבעים על ידי משרד התחבורה ומשרד העבודה, בהם שטח יחידות החנייה, קביעת מרחקים בין בניין לבניין, מרחב תמרון, התקנת אמצעי בטיחות למניעת שריפות ותאורת חירום. החנייה צריכה להיות באתר הבנייה או לידו, בחצר המבנה, או במפרצים מיוחדים. על פי תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חנייה) מ-1983, יעמוד שטח משבצת חנייה, לרבות שטח תמרון, כלהלן : * רכב פרטי - מינימום 25 מ"ר * רכב מסחרי ומשאית - מינימום 60 מ"ר * אוטובוס - מינימום 100 מ"ר תקנות התכנון לעניין חנייה, לפי סוגי המבנים : 1. מבני מגורים : א) דירות ששטחן אינו גדול מ-120 מ"ר - מקום חנייה אחד לכל דירה ב) דירות ששטחן גדול מ-120 מ"ר - 1/31 מקומות חנייה לדירה. 2. למבני משרדים : ג) לשירותי-אשנב (בנק, דואר, קופה) - מקום חנייה אחד לכל 30 מ"ר ד) למשרדים - מקום חנייה אחד לכל 40 מ"ר משטח המשרד 3. למבנים מסחריים: ה) לחנויות כל-בו ומרכולים : 1) עד 2,000 מ"ר - מקום חנייה אחד לכל 25 מ"ר שטח בנוי 2) אחד 1,000-2,000 מ"ר - מקום חנייה אחד לכל 45 מ"ר שטח בנוי 3) מעל 10,000 מ"ר - מקום חנייה 1 לכל 50 מ"ר שטח בנוי ו) לחנויות רגילות : 4) עד 5,000 מ"ר - מקום חנייה אחד לכל 30 מ"ר שטח בנוי ) 2,000-5005 מ"ר - מקום חנייה אחד לכל 35 מ"ר שטח בנוי ) 10,000-2,0006 מ"ר - מקום חנייה אחד לכל 45 מ"ר שטח בנוי. 7) מעל 10,000 מ"ר - מקום חנייה אחד לכל 50 מ"ר שטח בנוי ז) לבתי קולנוע, אולמות שמחות ומסעדות: 8) מקום חנייה אחד לכל 10 מושבים, או 10 מ"ר
חריגה מקו בניין
חריגה מקו בניין בניית קיר בניין מעבר לקו הבניין שנקבע לו על ידי המקומית, ובניגוד לזכויות הבנייה המפורטות בהיתר במקרקעין האמורים. חריגה מקו בניין מהווה עבירה על חוק התכנון והבנייה וגוררת תביעה משפטית העשויה להביא להריסת המבנה .
חריגת בנייה
חריגת בנייה בנייה החורגת מהמותר באותם מקרקעין, ובניגוד להיתר שניתן על ידי הרשות המוסמכת
חשב כמויות
חשב כמויות מהנדס בניין, תמחירן, או כלכלן המתמחה בחישוב של חומרי-בנייה, שעות עבודה ישירה ועלויות אחרות הכרוכות בהקמת פרויקט נדל"ן. חישובים אלה משמשים בבחינת הכדאיות ובבניית תקציב לבקרת עלויות הבנייה.
חזור מעלה