מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 77 מושגים:
מבנה
מבנה כל דבר שנבנה באתר, כגון: בניינים, גדרות, מוסכים, ביתן-גן (גאזיבו), חממות, צריפים, וכד'.
מבנה מסוכן
מבנה מסוכן מבנה שבנייתו, או נסיבות ותנאי-סביבה, שנוצרו לאחר בנייתו, מביאים להגדרתו כמסוכן לשימוש שלו נועד. על בניין מסוכן מכריז מהנדס הרשות המקומית, לאחר שבדק את הבניין וקבע כי הוא מסוכן למגורים. במקרה כזה חייב בעל הנכס להרסו או, לחילופין, לפעול לחיזוק יסודותיו על פי הנחיית מהנדס בניין מוסמך, באישור הרשות המקומית.
מבנן
מבנן קבוצת מבנים בקטע של תוכנית בינוי, שמהווה יחידת ביצוע אחת. הכוונה היא לקבוצת מבנים הקשורים ביניהם על ידי מבני-עזר או גשרים ומהווים יחידת בינוי אחת, גם מבחינת סגנון אדריכלי. דוגמה: דיזינגוף סנטר, בתל-אביב, שבו מדובר בשני מבנים הזהים מבחינה אדריכלית ומחוברים ב-2 גשרים עיליים, בחניון תת-קרקעי ובקומת המרתף.
מגרש  LOT
מגרש LOT מס ערך מוסף. נגבה על ידי הממשלה כאחוז מסוים של ערך כל עסקה הנעשית במשק.) מגרש הוא יחידת קרקע כפי שנקבעה בתוכנית בניין עיר (תב"ע) כתוצאה מחלוקה או מאיחוד וחלוקה.
מדד מחירי תשומות בנייה למגורים
מדד מחירי תשומות בנייה למגורים מדד שנועד לשקף את שינויי המחירים שמשלם ענף הבנייה עבור סל חומרים, מוצרים ושירותים, שהוא קונה לצורך בניית מגורים. מדד זה משמש בעיקר כבסיס להצמדת חוזי-בנייה. הסל IED חומרים ושירותים בלתי-משתנים או שווי-ערך ; לפיכך, השיש במשך הזמן הוא תוצאה של שינוי מחירים בלבד. בחישוב מש זה לא מביאים בחשבון הוצאות על חומרים ושירותים; מחון קרקעי תשלומי ריבית, אשראי ועמלות, עבודות פיתוח, מק בנייה ואגרות בנייה, תכנון ופיקוח על ידי עובדים, שאינם שכירים של הקבלן; והוצאות שיווק למכירת המבנים. במסגרת המדד נמדדים ישירות מחיריהם של כ-250 חומרים ושירותים אצל מדגם של מאות סיטונאים ויצרנים. המחירים הנמדדים הם אש שמשלמים הקבלנים למשווקים.
מדה מתפלסת SELF-LEVELING BASE
מדה מתפלסת SELF-LEVELING BASE צמנט נוזלי עם מוספים המפוזר בצורת שכבה עבה ( 2-8 ס"מ). ליישור ופילוס רצפות בטון המיועדות לשמש כתשתית הדבקת אריחי קרמיקה, שטיחים, פי.וי.סי ופרקט. המדה יכולה גם להיות דקה- כשהיא עשויה מחומר אבקתי יבש בתוספת מים המתפלס ומתקשה במהירות, בעובי בין 4 ל- 30 מ"מ. קיימת מדה ליישום בשיטת "עשה זאת בעצמך".
מדרון, שיפוע
מדרון, שיפוע מקום נטוי, מורד. בנייה על מגרשים במדרון כרוכה בהשקעה כספית בעבודות לייצוב פני הקרקע על ידי בניית קירות-תמיכה, או "התגברות" על בעיות השיפוע, פעולות המייקרות את הבנייה. כמו כן עלול השיפוע להקשות על גישת כלי-רכב לאתר. באיזורים הרריים עשי המדרון להיות גם יתרון - ניתן למקם את הבתים בצורה שלא יסתירו את הנוף זה לזה. בכל מקרה, לא רצוי ששיפוע המגרש יהיה גדול מ-52% (שיפוע הקרקע מבטא באחוזים את היחס בין הפרש הגובה בין קצות המגרש לבין המרחק ביניהם). יש מקרים שבהם תוכנית בניין ערים מאפשרת לנצל שיפוע בפני הקרקע לבניית מרתפים, משרדים וכד'.
מהנדס בניין   BUILDING ENGINEE
מהנדס בניין BUILDING ENGINEE 3 שנים מיום הירשמו של מהנדס בפנקס המהנדסים ובתנאי שעבד בתקופה זו במקצועו, הוא זכאי לקבל רשיון ותואר "מהנדס רשוי" המקנה לו את הזכות לתכנן מבנים, כדוגמת מבני מגורים ומבני ציבור. יודגש שמהנדס הרשום במדור להנדסה אזרחית זכאי לתכנן ולבנות מבנים פשוטים בלבד.
מהנדס עיר, מהנדס רשות מקומית
מהנדס עיר, מהנדס רשות מקומית מהנדס או אדריכל, המועסק על ידי הרשות המקומית והוא הסמכות המקצועית העליונה בתחום הבינוי והתכנון, והיועץ לראש הרשות בעניינים אלה. לחוות דעתו של מהנדס עיר משקל רב ולעתים מכריע בהחלטות ועדות הבנייה המקומיות והמחוזיות, וטובת הציבור צריכה לעמוד לנגד עיניו בכל עת בבואו להגיש חוות דעת בנושאים אלה. בעיריות ובמועצות מקומיות שבהן מועצת העיר או הרשות משמשים גם ועדה מקומקו לתכנון ובנייה, משמש מהנדס העיר כמהנדס וכמזכיר המועצה המקומית. תפקידיו וסמכויותיו של מהנדס עיר : 1. תכנון עיר - אחראי על הכנת תוכניות מיתאר, בינוי ותוכניות מפורטות פקד שינויי ייעודי קרקע, הפקעות לצורכי ציבור וייצוג הרשות המקומית בוועדות מחוזיות וארציות לתכנון ובנייה. 2. רישוי ופיקוח - מופקד על בדיקת תוכניות בנייה ואישורן, אישור בקשות להיתר בנייה בשימוש חורג והקלות, פיקוח על העמידה בהוראות הבנייה ובתקני הבנייה, ועל נקיטת צעדים נגד מי שמפרים הוראות אלה. 3. בנייה ציבורית - מופקד על תכנון ובנייה של מבני ציבור ושיפוצם ונושא באחריות הכוללת על תחזוקתם, כמו גם הריסתם.
מהנדס רשוי, אדריכל רשוי
מהנדס רשוי, אדריכל רשוי מהנדס או אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים זכאי לקבל רשיון ותואר "מהנדס רשוי" או "אדריכל רשוי" המקנה לו את הזכות לתכנן מבנים ללא הגבלה, לרבות מבני מגורים ומבני ציבור. את הרשיון מעניקים, לאחר התייעצות במועצת ההנדסה והאדריכלות, למי שהיה רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במשך תקופה שהשר קבע בתקנות לענף פלוני של הנדסה או אדריכלות, ועבד באותו ענף במשך תקופה כאמור, לאחר שנרשם.
מודד מוסמך  QUALIFIED LAND SUR
מודד מוסמך QUALIFIED LAND SUR אדם שעבר בחינות ממשלתיות המסמיכות אותו לערוך מדידות ולחתום על מפות המגדירות בעלות ומצב קיים. לפני כל תחילת בנייה על מגרש ריק יש להזמין מודד מוסמך ליצירת מפה מצבית של המגרש. חובת הזמנת המודד היא על היזם.
מודד מחוזי
מודד מחוזי מודד המועסק על ידי הרשות המחוזית האחראית למדידה ומיפוי, והעוסק בין השאר באישור תוכנית בניין ערים, הסדרים במקרקעין, סימון וקביעת שטחי קרקע פרטית וציבורית, ומטפל בהפקעות לצורכי ציבור.
מולק, מולכ
מולק, מולכ בתקופת השלטון העותמני : קרקע בבעלות פרטית מלאה.
מורשה היתר
מורשה היתר אדריכל, שרשום כמורשה-היתר במשרד העבודה ובמסגרת עבודתו עורך בקשות להיתרי בנייה עבור יזמים/קבלנים. עליו להיות בעל 5 שנות ניסיון לפחות בהגשת בקשות להיתרי בנייה, ושטחי הבנייה שעליהם בנה גדולים מ-10,000 מ"ר. המורשה אחראי לנכונות פרטי הבקשה לפני הרשויות ובמקרה של אי-התאמות הוא חשוף לתביעות בגין רשלנות מקצועית מצדן. עריכת בקשה להיתר על ידי מורשה-היתר מעניקה למבקש/יזם יתרון גדול, מאחר שבקשה כזו מקבלת אישור תוך 10 ימים ממועד הגשתה. סמכותו של אדריכל מורשה-היתר מבוססת על תיקון מס' 31 בחוק התכנון והבנייה שהתקבל ביולי 1991 והיה אמור לחולל מהפיכה של ממש בתחום הרישוי לבנייה. פעילותו של מורשה-היתר על פי התיקון היתה אמורה לשחרר את מוסדות התכנון ממלאכת התאמת הבקשה להיתר להוראות תוכניות בניין ערים התקפות, והוראות החוק. בתום ארבע השנים הראשונות ליישומי של החוק התברר כי השימוש בו היה צר מאוד, מאחר שהאחריות הכבדה שמטיל התיקון על מורשי ההיתר, בנוסף על האחריות שכבר מוטלת עליהם מכוח התמחותם, מרתיעה אותם מניצול הסמכות שניתנה להם בתיקון לחוק.
מושעא, מושה
מושעא, מושה קרקעות שבבעלותם של בני כפר מסוים ובשימושם. בעבר הרבו לרשום שטחים חקלאיים בשותפות, על שם זקני הכפר וראש, המשפחות מתושבי המקום. יש להבחין בין מושג זה לבין "מושאע אל בלד" (ראה מושאע כפרי) - קרקע מרעה, מעין קרקע מסוג "מתרוקה", שכל תושבי הכפר עשו בה שימוש למטרה ציבורית (ראה גם מירי, מתרוכה, מואת, מולק, הקדש, סיווג קרקעות לפי חוק; הקרקעות העותמני).
מחזיק (בקרקע)
מחזיק (בקרקע) יחיד או תאגיד שעושים בקרקע שימוש בפועל, ברשות הבעלים, או ללא רשותה מחזיק בקרקע יכול להיות חקלאי המעבד אותה, קבלן המבצע בה עבודות בנייה, או בר-רשות שקיבל זכות מעבר בקרקע, והחזקתו בה זמנית.
מחיצה PARTITION
מחיצה PARTITION קיר המפריד בין חדרים, שאינו נושא, בדרך כלל בגובה של קומה אחת בלבד. המחיצה יכולה להיות עשויה מבלוקי בטון, לוחות גבס, פלטות איטונג, עץ, חומר פלסטיק וכד'.
מחיצות מתקפלות FOLDING PARTITI
מחיצות מתקפלות FOLDING PARTITI מחיצות המחלקות חדרים לפי הצורך, המתקפלות בצורת אקורדיון. מורכבות על פסי מתכת מגולוונים עליונים מבלי שיותקן מוביל תחתון על הרצפה. החומר שממנו עשויות המחיצות יכול להיות דיקט, עץ, חומר פלסטיק וכד'.
מחירון דירות
מחירון דירות חוברות שמוציאים לאור יזמים פרטיים ובהן מפורטים מחירי דירות העומדות למכירה. עם הידועות בהן נמנות "יש דירות" ו"מחירון הדירות". פירסומים אלה מספקים לקונים בכוח מידע נרחב על רמת מחירי הדירות, לרבות פרטים כמו קומה ומספר חדרים. כמו כן מתפרסמים במחירונים אלה מחירי חנייה, מעליות ואבזרים ומתקנים, כגון דודי-שמש.
מחירון עלויות בענף הבנייה
מחירון עלויות בענף הבנייה חברות והוצאות לאור, כגון "חשב", "דקל" ועוד, מפיקות 4-3 פעמים בשנה מחירוני עלויות לענף הבנייה. בחוברות אלה מוגש מאגר נתוני עלויות רחב-היקף להכנת כתבי כמויות, לחישוב עלויות ביצוע ולהגשת הצעות מחיר למכרזים. הנתונים מעודכנים בהתאם לשינויים במגזרים השונים בענף הבנייה. המחירונים משמשים כלי בקרה וסוע ליזמים, קבלנים, מהנדסים, שמאים, מפקחי בנייה, משרדי פיקוח ועוד
מחסום אדים VAPOR BARRIER
מחסום אדים VAPOR BARRIER חומר המעכב את תנועת המים לתוך קירות בנויים ומונע עיבוי בתוכם. המחסום מותקן בצד החם של קירות חשופים או כחלק של מזרן בידוד. נפוץ בעיקר בקירות מחופים באבן, כמו בירושלים.
מחסום רצפה FLOOR-TRAP
מחסום רצפה FLOOR-TRAP אבזר מברזל יציקה, פליז או פלסטיק, המותקן ברצפת חדר אמבטיה כדי להעביר את מי הדלוחין היוצאים מן הכיורים למיניהם ומן האמבטיה, אל מערכת הביוב במבנה.
מי שופכים SOILED WATER
מי שופכים SOILED WATER מים היוצאים מבתי שימוש ומשתנות.
מיכל הדחה FLUSH TANK
מיכל הדחה FLUSH TANK מתקן המורכב מעל אסלת בית השימוש, המאפשר את שטיפת האסלה. כיום, השימוש במיכל דו-כמותי נפוץ ביותר והוא מאפשר בחירה בין שתי כמויות של מים להדחה, בהתאם לסוג השופכים. מיכל ההדחה יכול להגיע בעיצובים שונים ובחומרים שונים: קרמי או מפלסטיק, ואפילו מיכלי הדחה שקופים המאפשרים לראות את מפלס המים והמכלול בתוכם.
מיכל הדחה מונובלוק MONOBLOCK F
מיכל הדחה מונובלוק MONOBLOCK F מיכל להדחת שופכים, המורכב כיחידה אחת ויושב ממש על האסלה. לרוב הינו מיכל קרמי.
מיכל הדחה סמוי CONCEALED FLUSH
מיכל הדחה סמוי CONCEALED FLUSH מיכל להדחת שופכים המורכב בתוך הקיר ויוצר מראה עיצובי נקי, מכיוון שכל הנראה לעין הוא כפתור ההדחה מעל האסלה. כאשר בוחרים מיכל הדחה כזה יש ליידע את קבלן השלד וקבלן האינסטלציה כדי שיכינו את הגומחה בקיר ואת הצנרת המתאימה.
מינהל הנדסה
מינהל הנדסה אגף הנהלת רשות מקומית עירונית, המופקד על הטיפול בתוכניות הבינוי ואישורן, כמו גם קביעת נהלים להגשת בקשות להיתרי בנייה ופיקוח על מבנים קיימים ומבנים בהקמה. המינהל מחולק למחלקות העוסקות בפיקוח, תיאום אדריכלי, כספים וגבייה, בקרה, רישוי קביעת היטל השבחה, ומתן מידע לציבור בענייני בינוי.
מינהל התכנון
מינהל התכנון מינהל התכנון הוא גוף מטה המפעיל את עבודת המועצה הארצית לתכנון ובנייה, שמייעצת לממשלה בכל הנוגע לקו הכללי בביצוע חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 (ראה מועצה ארצית לתכנון ולבנייה)" המינהל מפעיל 4 אגפים : 1. האגף לתוכניות מיתאר מקומיות ומפורטות 2. האגף לתוכניות מיתאר ארציות ומחוזיות 3. האגף להנחיות תכנון 4. האגף לפרוגרמות, תוכניות פיתוח וריכוז מידע כמו כן, פועלות בו שלוש יחידות: מזכירות המועצה הארצית לתכנון ובנייה; הוועדה לשמירה על (קרקע חקלאית והוועדה למימי חופים. במערכת הארצית פועלות 6 לשכות מחוזיות לתכנון - אחת בכל אחד ממחוזות המדינה.
מינהל מקרקעי ישראל
מינהל מקרקעי ישראל המינהל ממונה על ניהול מקרקעי הלאום, דהיינו- מקרקעי רשות הפיתוח ומקרקעי הקרן הקיימת לישראל, שמהווים כ-93% מכלל האדמות במדינת ישראל. בחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך-1960 נקבע כי שר האוצר ושר החקלאות יהיו ממונים על ביצועו. ב-1990 החליטה הממשלה על מינויו של שר השיכון יושב-ראש מועצת מקרקעי ישראל, והאצילה עליו את הסמכות לביצוע חוק מינהל מקרקעי ישראל. המינהל פועל לפי המדיניות הקרקעית של מועצת מקרקעי ישראל, המורכבת מ-12 נציגי ממשלה ומ-11 נציגי הקרן הקיימת לישראל. תחומי הפעולה של המינהל הם : 1. טיפול שוטף ברכוש הקרקעי של המדינה, המתבטא באחזקת נכסי דיור ושמירת רכוש (ניהול ועמלה לסוכנים שונים, כגון עמידר, עמיגור, מיסים לרשויות המקומיות ולממשלה); מיפוי ומדידות לצורכי רישום וקבלת החלטות, טיפול פיננסי (גביית דמי-חכירה). מנגנון המינהל עוסק במסירת זכויות בקרקע עירונית וחקלאית, וברישום בספר מקרקעין. 2. המשרד מבצע תכנון פרוגרמטי להקצאת שימוש-קרקע והכנת עתודה קרקעית, השקעות בשיפור עתודה קרקעית ושיפורה לצורכי המדינה והמשק - תוכניות מיתאר, תוכניות בנייה בעיר, תכנון הנדסי וסקרים שונים; פיתוח תשתית - ייזום או השתתפות בפעולות של חברות ורשתות מקומיות, בפינויים, הפקעות ורכישות.
מיקרופייל MICROPILE
מיקרופייל MICROPILE כלונס בעל קוטר קטן - 30 עד 40 סמ', הנקדח באדמה שיש בה סלע מתפורר. כלונס זה יקר יותר בשל הצורך בהבאת מכונת קידוח מיוחדת לאתר, אך לעיתים אין ברירה מכיוון שזהו הביסוס היחידי שיתאים לאדמה שעליה תבנו.
מיקשר של בנייה באבן STONE JOIN
מיקשר של בנייה באבן STONE JOIN קיימות שתי צורות מיקשר של בנייה באבן: בניית אבן גזית (ASHLAR) או בנייה פראית. א. בניית אבן גזית מסווגת בהתאם לקווי המישקים כדלהלן: 1. מישקי מיקשר - מישקים עוברים (רצופים) בכיוון אחד ונפסקים בכיוון שני. 2. מיקשר מישבץ - מישקים עוברים (רצופים) בשני הכיוונים. 3. מיקשר רומי - מישקים נפסקים (בלתי רצופים) בשני הכיוונים. 4. מיקשר אבן "מוקאדם" - כמו במיקשר רומי. הקווים האופקיים מודגשים. האבן הנה אבן שכבות בעובי משתנה אשר תונח בעיקרה אופקית. ב. בניית אבן פראית (אבן גוויל) תסווג כמפורט להן: 1. בנייה כפרית - אבני גוויל (אבני דבש) שכל צלעותיהן "משוקפות" בלבד, בקווים ישירים והמישקים מהווים קווים שבורים ככל הכיוונים. 2. בנייה כפרית מדויקת - אבני גוויל שכל צלעותיהן מסותתות בקו ישר באיזמיל ובמשיקים שווים בעוביים. 3. בנייה באבן מילואות - מסגרות מאבן גזית וביניהן אבן פראית.
מירי
מירי בחוק הקרקעות העותמני מוגדרות קרקעות מירי כקרקע שזכות הבעלות עליה שייכת לאוצר הממשלה, וכוללת שדות לזריעה, שדות מרעה, אדמת יער וכד', שזכות השימוש בהן ואכילת פירות מהן ניתנת ברשיון מאת הממשלה. למעשה קרקע מירי היא מקרקעי ציבור. ההבדלים בין קרקע מסוג מירי לבין קרקע מסוג מולק : 1. בקרקע מסוג מירי אסור לקבור מתים. 2. קרקע מסוג מירי אסור לצוות בצוואה. (ראה גם מוקופה, מתרוכה, מואת, מולק, הקדש, סיווג קרקעות לפי חוק הקרקעות העותמני).
מכון התקנים INSTITUTE OF STAND
מכון התקנים INSTITUTE OF STAND מוסד ציבורי המפקח על רמתם הנאותה של חומרים ומוצרים ועל ייצורם ו/או יישומם, על ידי בדיקתם במעבדה, כדוגמת בטונים, חלונות, אלמנטים מתועשים וכד'. במהלך הבנייה חובה לעבור בדיקות בטון של מכון התקנים (או מכוני בדיקה אחרים) וניתן להזמין בדיקות נוספות, כגון ריצוף, אינסטלציה ועוד
מכון התקנים הישראלי
מכון התקנים הישראלי תאגיד ממלכתי, הפועל מכוח הסמכויות שמעניק לו חוק התקנים משנת 1953. המכון פועל כגוף בלתי-תלוי ומטרתו תקינה והבטחת רמה נאותה של טיב המצרכים, אם בקביעת תקנים ואם בדרך אחרת. מכון התקנים רשאי בין השאר לערוך מחקרים, סקרים, ובדיקות של חומרים, מוצרים, ומתקנים לאש לביצת משימות אלה מאורגן מכון התקנים ב-4 אגפים, שאחד מהם הוא האגף לבניין, המפעיל מעבדות מרכזיות לקרקע ודרכים, בנייה וחומרי-בניין. במעבדות המכון נבדקים איכות הבנייה והתאמתם
מלט אפוקסי EPOXY MORTAR
מלט אפוקסי EPOXY MORTAR טיט הכולל בתוכו אפוקסי כדי לשפר את כושר ההדבקה.
ממ"ד
ממ"ד מרחב דירתי מוגן. הממ"ד משרת דירה אחת. הוא בנוי מבטון מזוין הנוצק במקשה אחת ועליו לכלול לא יותר משני קירות חיצוניים, בעובי 25 ס"מ. הקירות הפנימיים, הרצפה והתקרה הם בעובי 20 ס"מ. לממ"ד דלת הדף, הנפתחת כלפי חוץ, אטומה מפני גזים. הדלת ממוקמת בקיר פנימי הנמצא לפחות 4 מ מקו קיר חיצוני המקביל לדלת. לממ"ד חלון משני חלקים: חלון ביטחון פנימי אטום ואלמנט מגן חיצוני להגנה מפני הדף.
ממ"ד, מרחב מוגן דירתי
ממ"ד, מרחב מוגן דירתי מרחב מוגן בתחום הדירה, המיועד לשרת את דיירי הדירה בלבד. מרחב זה נבנה בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית תשנ"א 1991, ובעקבות הפקת לקחי מלחמת המפרץ. מדובר בחדר שקירותיו עשויים בטון "ב-300", מצוייד בדלתות וחלונות חסיני-הדף, האמור לשמש גם חדר אטום נגד התקפת גזים והפצצות קונונציונליות.
ממ"י, מינהל מקרקעי ישראל
ממ"י, מינהל מקרקעי ישראל ISRAEL LAND AUTHORITY ראשית יש לציין כי רק 7% משטחי המדינה הם בבעלות פרטית, ו-93% הנותרים הם בבעלות "מקרקעי ישראל". ניהול קרקעות ישראל מופקד בידי "מינהל מקרקעי ישראל". כאשר מתבצעת עסקה במקרקעי ישראל, היא אינה מקנה לרוכש זכות בעלות על הקרקע אלא זכות חכירה בלבד. החכירה היא ל-49 שנה בקרקע עירונית ויש אופציה ל-49 שנים נוספות. דמי החכירה המשולמים למינהל תמורת זכויות החכירה הינם כדלקמן: דמי חכירה ראשוניים - תשלום חד פעמי בשיעור של 80%-40% משווי הקרקע. דמי חכירה שנתיים - תשלום שנתי בשיעור של 5% מיתרת ערך הקרקע. כלומר, אם שילם החוכר בתחילת תקופת החכירה 50% מערך הקרקע, ישלם תשלום שנתי של 5% מ-50% הנותרים מערך הקרקע.
ממ"ק, מרחב מוגן קומתי
ממ"ק, מרחב מוגן קומתי מרחב מוגן הממוקם בתחום המשותף בקומת המגורים בבית קומות, בצמוד לחדר-המדרגות ; הוא מיועד לשרת מספר יחידות דיור והכניסה אליו היא משטח משותף בקומה. קירותיו עשויים בטון "ב-300" והוא עמיד ואטום, לאחר סגירת הדלת (ראה גם ממ"ד, בית משותף, הגנה אזרחית).
מנוף פיננסי
מנוף פיננסי מושג בתחום הכלכלה והפיננסים הקשור בצורת מימון של השקעה. המנוף מוגדר כיחס בין סך ההון העצמי ובין ההתחייבות (או סך הנכסים), קרי היחס בין ההון העצמי לבין הון הנלקח ממקורות בנקאיים ואחרים. לדוגמה: יזם הרוכש קרקעות ב-600,000 דולר בהון עצמי ורוצה להקים מבנה שעלות הקמתו תהיה 1,200,000 דולר, סכום שיגייס ממקורות בנקאים. בעסקה כזאת המנוף הפיננסי הוא ביחס של 1:3, או % 33: 1,800 =600 + 1,200 600 מתוך הסכום שווה ל 33% בתקופה שבה צפוי שפל בענף המקרקעין, דורשים הבנקים שמרנות מהיזמים, כלומר מקפידים שחלקו היחסי של ההון העצמי בסך המימון יהיה גבוה במידה ניכרת.
מס הכנסה של יזמים
מס הכנסה של יזמים DEVELOPER IMPROVEMENT TAX חוק מס שבח אינו חל על קבלנים שהמקרקעין אצלם הם מלאי שוטף שמכירתו מחויבת במס הכנסה. כל עוד מסדיר הקבלן את חובותיו למס הכנסה, הוא מקבל אישור בדבר פטור ממס שבח.
מס רכוש וקרן פיצויים
מס רכוש וקרן פיצויים מס שנגבה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים תשכ"א 1961. הכספים הנגבים מתועלים לקרן שייעודה תשלום פיצויים בגין נזקי מלחמה, נזקים עקיפים ונזקי בצורת. הקרן כיסתה את נזקי מלחמת המפרץ שנאמדו בכ-236 מיליון שקל, ואת נזקי הפגזות הקטיושות בקרית-שמונה באפריל 1996, בסך כ-80 מיליון שקל. החל ב-1981 מושלם מס הרכוש מדי שנה על ידי בעל הזכות בקרקע, בעלים או חוכר של קרקע, שהיתה ברשותו באותה שנה. המס מוטל על קרקע פנויה, ועל קרקע מבונית חלקית שסך שטח המבנים שנבנו עליה קטן ב-30% מהשטח שעליו הותר בנייה, ואילו בבניין שנבנה לפני 14 במאי קטן ב-20% מטח הקרקע, כאמור. כיום שיעור המס הנו 0%.
מס רכישת מקרקעין, מס רכישה
מס רכישת מקרקעין, מס רכישה סעיף 9 לחוק מס שבח מקרקעין קובע כי רוכש זכות במקרקעין ורוכש מניית בעלות באיגוד מקרקעין, חייב במס על רכישה זו. המס מוטל בשיעורים מסותמים לפי סוג העסקה וסוג המקרקעין משווי המכירה, כאמור בתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) מ-1974. לדוגמה: על מכירת דירת מגורים מוטל על הקונה מס רכישה בשיעורים מדורגים פרוגרסיוויים החל ב%- 5.0 וכלה ב- %4.5. ואילו על כל רכישת מקרקעין אחרים, שאינם דירת מגורים, או בניין, ישולם מס רכישה קבוע ואחיד בשיעור 5%. על רכישת בניין שמהווה מלאי עסקי יוטל מס בשיעור %3.5 משווי המכירה. במסגרת תקנות שפרסם, קבע שר האוצר גם קריטריונים לפטור מהמס (ראה גם שומה עצמית).
מס שבח מקרקעין
מס שבח מקרקעין LAND-APPRECIATION TAX מס המוטל על רווחים ריאליים הנובעים ממכירת זכויות במקרקעין וממכירת מניות באיגוד מקרקעין) ראה איגוד מקרקעין). הוא חל על עסקאות שנעשו במקרקעין הנמצאים בשטחה הטריטוריאלי של מדינת ישראל, ואינו חל על רווחים מעסקאות מקרקעין של תושבי ישראל מחוץ לגבולות המדינה. השבח הוא הרווח הנובע מההפרש בין "שווי המכירה" (התמורה( על הנכסים, ובין עלות הרכישה המתואמת למדד המחירים של יום המכירה. מהפרש זה מנכים הוצאות פחת והוצאות אחרות המותרות לניכוי, בהן היטל פיתוח, היטל השבחה, דמי-פינוי, מס רכוש, אגרות עירוניות, שכר טרחת עורך-דין ודמי-תיווך. מס שבח מחושב בצורה פרוגרסיווית לפי שיטת החישוב של מס הכנסה, החל ממדרגת מס בשיעור 35%, למעט רווחים על מקרקעין שמועד רכישתם חל בתקופה שלפני 1948) קום המדינה( ועד מארס 1961. על נכסים שנרכשו בין השנים האלה יחולו הכללים הבאים: 1. על רווחים מנכסים אשר נרכשו לפני 1948 ישולם מס אחיד בשיעור 12%. 2. על רווחים מנכסים אשר נרכשו לאחר 1948 תחול תוספת בשיעור 1% על כל שנה מ-1948. בכל מקרה שיעור המס המקסימלי על עסקאות שנחתמו בתקופה זו לא יעלה על 24%. דוגמה: על רווחים ממכירת נכס שנרכש ב-1950 ישולם מס בשיעור 14%: 1 + 12% %ל1 + -1949% ל14 = -1950 % חוק מס שבח מקרקעין מכיל מערכת פטורים שנועדה ליישם את מדיניות משרד האוצר, לעידוד הסחר בדירות: א. בסעיף 49 ב )1) לחוק נקבע כי מכירת דירת-מגורים על ידי יחיד תהא פטורה ממס אם המוכר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור, בתקופה של 4 שנים אשר קדמו למכירה זו. ב. בסעיף 49 ב )2) נקבע כי מכירתה של דירת מגורים יחידה של מוכר בישראל תהא פטורה ממס, בתנאי שב-4 השנים שקדמו למכירה לא הייתה לו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת. כלומר, יחיד שבבעלותו יותר מדירת מגורים אחת יוכל למכור דירה בפטור, מדי 4 שנים. ג. בכל הנוגע לדירות מגורים שנתקבלו במתנה, תהיה המכירה פטורה ממס שבח רק אם חלפו מועדי מינימום הקבועים בחוק, בין מועד קבלתה ובין מועד מכירתה: - אם נותן הדירה במתנה הוא הורה, יהיה מקבל הדירה זכאי לפטור ממס שבח בתום 3 שנים מינימום, מיום שקיבל אותה. - אם מקבל הדירה גר בדירה באורח קבע והוא רווק, יוכל ליהנות מפטור ממס אם ימתין שנתיים מקבלתה עד מכירתה. - אם מקבל הדירה מתגורר בה באורח קבע והוא נשוי, יוכל ליהנות מפטור ממס אם ימתין שנה אחת מקבלתה עד מכירתה. ד. פטור במכירת דירות מגורים) הוראת שעה(תשנ"ב-1992. זהו תיקון שהוכנס לשם יישום מדיניות הממשלה בתקופת העלייה הגדולה מחבר-העמים, כדי לעודד סחר בדירות מיד שנייה, להגדיל את היצעי הדירות בשוק ולהוריד את מחיריהן. על פי הוראה זו ניתן - בתקופה שבין כניסת ההוראה לתוקפה ועד - 31.12.96 למכור 2 דירות מגורים בכל 12 חודשים, ובתנאי שסכום התמורה עבור שתי הדירות לא יהיה גבוה מ-1,500,000 ש"ח. פטור זה אינו חל על דירות שנתקבלו במתנה, אלא רק על דירות שנרכשו בידי בעליהן לפני 1.1.1992 (ראה גם חוק לעידוד השכרת דירות).
מסד GRADE BEAM
מסד GRADE BEAM רכיב מבטון מזוין המשמש כבסיס לקיר המוקם עליו. רוחבו גדול מעובי הקיר. המסד מונח בדרך כלל ישירות על האדמה או שהוא מופרד ממנה על ידי שכבת הפלסה ו/או יריעות מבודדות.
מסטיק איטום מביטומן
מסטיק איטום מביטומן BITUMEN WATERPROOFING MASTIC חומר המכיל חומר מילוי אינרטי ומדללים, המשמש לאיטום משטחים אנכיים מבטון, מתכת או ציפויים ביטומנים, ובעיקר כחומר גימור ביישום יריעות ביטומן ותיקונים מקומיים. קיימים גם מוצרים עשויים מחומר אלסטומרי משובח בפולימרים וסיבים. היישום נעשה בעזרת מרית ("שפכטל") או בידיים תוך שימוש בכפפות עבודה. החומר דליק ויש להרחיקו מאש או ממקור חום גבוה. כמו כן הוא מכיל ממיסים נדיפים ויש להימנע משאיבת אדים וממגע ישיר איתו.
מסלולי הגשת בקשה להיתר בנייה
מסלולי הגשת בקשה להיתר בנייה יזם או בעל זכויות בקרקע המבקשים לקבל היתר בנייה יכולים לעשות זאת באחד משלושה מסלולי רישוי : 1 . המסלול הרגיל - נועד להגשת בקשות להיתר בנייה התואמות את זכויות הבנייה התקפות לגבי הקרקע שבה מדובר, כאשר למבקש אין כל בקשות מיוחדות, או בקשות להקלות. מהנדס הוועדה המקומית והיו"ר שלה מאשרים את הבקשה ומעבירים אותה לאישור סופי של מליאת הוועדה המקומית. בקשה העומדת בקריטריונים של תוכנית בניין ערים תקפה, תאושר בתוך שבועות אחדים, במקרים שבהם הוועדה המקומית דנה במספר רב של בקשות או במקרים שנויים במחלוקת, עשויה ההחלטה להתעכב עד שלושה חודשים. 2 . המסלול המהיר - הבקשה נערכת על ידי מורשה-היתר מטעם הרשויות (מהנדס או אדריכל), המבקש "היתר בדרך מקוצרת" לפי פרק 2 לחוק התכנון והבנייה. בקשה זו תוגש לוועדה המקומית ויצורף אליה תצהיר שבו מאשר המורשה כי כל הפרטים, המסמכים והאישורים הנוגעים לבקשה נכונים ומתאימים באופן מוחלט לקריטריונים של התוכנית לבניין ערים ולתוכנית המיתאר. מהנדס הוועדה המקומית רשאי לדרוש הכנסת שינויים ותיקונים בבקשה בתוך 30 יום מהגשתה, לפני שהוא מאשר מתן היתר בנייה. 33 . מסלול לבקשת הקלות - במסלול זה מבקש עורך הבקשה לחרוג מתוכנית הבניין שאושרה, בכל הקשור במרחקי קו בניין, מספר קומות, העברת אחוזי במיה מקומה לקומה וכד'. בקשה זו עשוייה להניב במיה נוחה יותר, אך תהליך אישורה ארוך, מורכב הקר יותר. הוועדה המקומית חייבת לפרסם את הבקשה ב-3 עיתונים יומיים, ומעל גבי לוחות המודעות בסביבה הקרובה למקרקעין נשוא הבקשה, כדי לאפשר לתושבים הגרים בשכנות להגיש התמדות. במקרה שהוועדה המקומית דוחה את ההתנגדות יכולים המתנגדים לפנות, בתוך 30 יום, לוועדה המחוזית כדי לבקש דיון בערעורם אם הוועדה המחוזית דוחה את ההתנגדויות היא מחזירה את התיק לוועדה המקומית ומורה לה להוציא היתר בנייה. בידי המתנגדים נותרת האפשרות לפנות לבית-המשפט ולבקש הוצאת צו מניעה, אך הנוקט פעולה זו מסתכן בתביעת נזיקין מצד מבקש היתר הבנייה (ראה גם תוכנית בניין ערים, ועדה מקומית, ועדה מחוזית, אדריכל, מהנדס, מורשה , היתר).
מסעף BRANCHING
מסעף BRANCHING אביזר המשמש לחיבור צינור סעיפי לצינור ראשי.
מעביר מים CULVERT
מעביר מים CULVERT מתקן עשוי מצינורות ניקוז או יצוק בצורה מלבנית, המאפשר מעבר מי גשם/ניקוז מתחת לכביש או למשטח.
מענק לזירוז בנייה
מענק לזירוז בנייה תמריצים להתחלה ולגמר בנייה. מענקים המדורגים לפי משך הזמן הנדרש לקבלן להתחיל ולגמור את הבנייה, ואשר מטרתם העיקרית לקצר את משך הבנייה של דירות מגורים ולהגדיל בטווח זמן אפקטיווי, את היצע הדיוור, בדומה למחסור בדירות, שהורגש בתקופת העלייה המאסיווית מדינות הגוש המזרחי. הודות לתמריצים מגיעים פתרונות הדיור לשוק במהירות כפולה מהמקובל בענף; הממשלה יכולה לקבל החלטות על פרוגרמות בנייה קטנות יותר ; ואין צורך בחיפוש אחר פתרונות דיור ארעיים ויקרים. הספקת דירות בזמן סביר מהספקת ביקוש גואה ומונעת עליית מחירים חדה.
מערכת שאיבת אבק מרכזית
מערכת שאיבת אבק מרכזית CENTRAL VACUUM SYSTEM מערכת שאיבה הבנויה מכמה שקעי שאיבה בקיר המפוזרים ברחבי הבית ומחוברים זה לזה דרך צנרת החבויה מתחת לריצוף או הקירות למיכל איסוף מרכזי המצוי מחוץ לאזור המגורים (מוסך, מרתף, חדרי מכונות וכד). שאיבת האבק מתבצעת באמצעות חיבור צינור גמיש אל השקעים. המעבר מנקודת שאיבה אחת לשנייה נעשה על ידי שליפת הצינור מהקיר וחיבורו לנקודה הבאה. בין יתרונות המערכת: (א) מיקומו של מיכל האיסוף הרחק מאיזור המגורים או סביבת העבודה מונע את תופעת ה- "BLOW BACK ", המתאפיינת בפליטת אוויר מזוהם ומאובק בזמן השאיבה לחלל המגורים. (ב) השאיבה שקטה במיוחד.
מפה גיאולוגית
מפה גיאולוגית מתעדת מידע גיאולוגי, כגון שכבות הקרקע על פי גילן ההיסטורי, חלוקתן ואופיין של יחידות סלע בשטח, והתהוות של מאפיינים מבניים, מרבצי מינרלים וכד'.
מפה טופוגרפית
מפה טופוגרפית מפה ערוכה בקנה-מידה נקוב, שהוכנה על סמך מדידות, המראה את התכסית, התבליט והתשתית הגיאודטית בשטח קרקע, בגבולות מוגדרים לאותה מפה, לרבות : 1. קווי רמה בהפרשי גובה של חצי מטר, או הפרש אחר בהסכמת המהנדס ; 2. תחומי הנכס; 3. הדרכים הגובלות עם הנכס, בין אם הן קיימות ובין אם הן מוצעות, ומפלסיהן 4. תעלות ושוחות לניקוז הנמצאות בדרכים הגובלות או בסמוך להן; 5. גבולותיו החיצוניים של הבניין המוצע; 6. מפלסי הרצפות של כל הבניינים הקיימים בנכס והנמצאים במרחק של 0.10 מ', מגבולות הנכס ; 7. מפלסי הרצפה הנמוכה ביותר בבניין המוצע מפות אלה משמשות הן את הרשויות המקומיות במתן היתרי בנייה, והן את האדריכלים ומהנדסי-הבניין בתכנון המבנה העתידי.
מפה מצבית
מפה מצבית מפה שמכין מודד מוסמך ובת הוא מציע, בנוסף על תיאור פני-הקרקע, מבנים ועצמים שונים, כגון צנרת בולטת, קווי טלפון וחשמל המצויים בשטח נשוא המפה. קבלני-בנייה נדרשים להגיש לאישור הרשויות מפה מצבית, בשעת יציקת הגג הראשון, על מנת לוודא שלא נעשתה חריגה מקווי הבניין, כפי שאושרו לבנייה על ידיה (ראה גם מפת מדידה, מפה טופוגרפית).
מפרט טכני SPECIFICATION
מפרט טכני SPECIFICATION תיאור מפורט של דרישות המתכנן לגבי הרכיבים של המבנה. בהתקשרות עם קבלן (ראשי או משני) יש לכלול את המפרט הטכני בחוזה ההתקשרות כדי ליידע את הקבלן על כל שברצוננו לקבל בבנייה (מסוג הריצוף, בלוקים, טיח ועד סוג הברז בכל יציאת מים). בעת רכישת דירה מקבלן ניתן מפרט טכני, במרבית המקרים חלקי ביותר, ולא בהכרח מפורט. שימו לב, כאשר כתוב בלוק מבודד- איזה בלוק זה?, ריצוף יוקרתי? איזה ריצוף.
מפת רישום קרקעות
מפת רישום קרקעות מפת המדינה, שבה מחולקת הקרקע לגושים, חלקות ותת-חלקות. מפה זו נדרשת בביצוע עסקאות במקרקעין, שבהן יש לאתר ולזהות במדוייק את מיקום הקרקע שבה מדובר.
מפת שימושי קרקע
מפת שימושי קרקע מפת המדינה שבה מסומנים ייעודי הקרקע בכל אחד מאיזורי המדינה. המפה משתנה עם השינוי בייעוד קרקעות, על פי תוכנית בניין ערים שנערכת בעקבות החלטת הדרג הממשלתי מדובר במפת עיר או איזור שבה מסומנים: 1. גבולות העיר; 2. איזור מגורים בצפיפות נמוכה 3. איזור מגורים בצפיפות בינונית 4. איזור מגורים בצפיפות גבוהה; 5. איזור מגורים מיוחד; 6. איזור תעשייה ; 7. איזור מסחרי; 8. שטח בבנייני ציבור 9. שטח ציבורי פתוח 10. דרכים.
מפתח ביד TURN-KEY PROJECT
מפתח ביד TURN-KEY PROJECT פרויקט הנמסר לביצוע כשמוגדרת פרוגרמה בלבד, ללא כל תוכניות מוקדמות. המבצע מתחייב להכין תוכניות, לקבל את האישורים הדרושים ולהקים את המבנה במחיר שנקבע מראש ואינו אמור להשתנות, ולהעבירו ללקוח כשכל המערכות פועלות והמבנה מוכן לשימוש, בין שזה מפעל, בית מלון בית פרטי וכד.
מצמד COUPLING
מצמד COUPLING אביזר המשמש לחיבור שני צינורות בעלי קוטרים שווים.
מקדם צפיפות
מקדם צפיפות ראה צפיפות בנייה למגורים
מקרקעי ישראל
מקרקעי ישראל ראה אדמות מינהל
מקרקעין
מקרקעין קרקע בשטחה של מדינת ישראל, לרבות בתים, בניינים, נכסי דלא ניידי, בארות נפט ומחצבים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע - להבדיל ממיטלטלין (ראה גם קרקע) מקרקעין מוסדרים מקרקע שחולקו לגושים, חלקות ותת-חלקות, ופרטיהם המלאים בהם שטחם, גבולותיהם, שמות בעליהם - נרשמו בלשכת רישום המקרקעין (ראה טאבו), לפי פקודת הסדר זכויוות במקרקעין נוסח חדש תשכ"ט 1969.
מקרקעין רשומים ושאינם רשומים
מקרקעין רשומים ושאינם רשומים REGISTERED/UNREGISTERED LAND למרות חשיבות המרשם, נכסי נדל"ן רבים לא עברו הליך של מרשם בטאבו, ולמעשה אינם קיימים כלל בפנקסי המקרקעין. אלו הם "מקרקעין שאינם רשומים". בכלל זה נכללים אף מקרקעין שהגוש שבו הם מצויים רשום אך הם לא חולקו לחלקות. עסקאות בקשר עם מקרקעין אלה לא ניתן להשלים אלא עד לרישום הקרקעות בטאבו.
מרזב GUTTER
מרזב GUTTER תעלה לאורך קצה גג, להרחקת מי הגשם. עשויה פח מגולוון, פי.וי.סי או אלומיניום.
מרכז הבנייה הישראלי
מרכז הבנייה הישראלי מרכז שפעולותיו מבוססות על שיתוף פעולה מרצון בין יזמים, אנשי מקצוע בענף הבנייה והציבור הרחב למטרת שיפור איכות הבנייה, העמקת מודעות הציבור לנושא איכות הבנייה והסביבה וקידום הענף מבחינה טכנולוגית. מרכז הבנייה הוקם לפי החלטת הממשלה ב- 1969, כחברה ממשלתית. דירקטוריון המרכז מורכב מנציגי כל הגורמים הפועלים בענף הבנייה. בדירקטוריון חברים נציגי משרדי ממשלה, ארגונים מתחום הבנייה, מכון התקנים הישראלי, הטכניון, המוסד מטרת החוק להכשרה בענף הבנייה, התאחדות הקבלנים והבונים, לשכת המהנדסים והאדריכלים ונציגי ציבור. תחומי הפעילות של מרכז הבנייה : 1. איסוף מידע בנושאי בנייה, ריכוזו, עיבודו והפצתו באמצעות פרסומים מקצועיים בכתובים ובתקשורת. 2. ארגון תערוכות מקצועיות בנושאי בנייה לשם הכרת מוצרי בנייה, שיטות בנייה, תכונות ודרכי יישום. 3. הפעלת לשכות ייעוץ לציבור בנושאי בנייה בתחום ההנדסי האדריכלי המשפטי והחיסכון באנרגיה. 4. ארגון ימי עיון ופעולות הדרכה בנושאים שונים בתחום הבנייה 5. הוצאה לאור של הפרסומים : ביולטין מרכז הבנייה הישראלי תיעוש הבנייה - קטלוג רכיבים מתועשים; קטלוג ערכים מנחים של תשומות בעבודת הבנייה חוברות "מגורים" הנחיות וסטנדרטים לתכנון בתים חד-משפחתיים. 6. הפעלת ספרייה כלל-ענפית, מקצועית.
משחת איטום למישקים
משחת איטום למישקים JOINTS WATERPROOFING PASTE חומר לאיטום מישקים ו/או סדקים בבטון ובטון אספלט, על בסיס ביטומן-גומי-מלאנים וממיסים אורגניים. החומר משמש לאיטום מישקים אופקיים במבני בטון למיניהם, מסיעות אספלט של כבישים וגם משטחים של שדות תעופה. החומר עמיד בפני בסיסים חלשים, חומצות חלשות, מלחים שונים ומים מסוגים שונים אך אינו עמיד בדלק סילוני ושמנים. החומר דליק ויש להרחיקו מאש או ממקור חום גבוה. כמו וכן הוא מכיל ממיסים נדיפים ויש להימנע משאיבת אדים וממגע ישיר איתו. היישום נעשה באמצעות אוויר דחוס נטול שמן ו/או שואב אבק וזאת לאחר ליטוש חול של המישק.
משחת איטום מביטומן
משחת איטום מביטומן BITUMEN WATERPROOFING PASTE משחת איטום פלסטית מביטומן, חומרי מילוי אינרטיים ומדללים הנמרחת באמצעות מברשת סיידים על משטחים אופקיים מבטון, מתכת, גבס ועל תשתיות זפת ישנות. החומר דליק ויש להרחיקו מאש או ממקור חום גבוה. כמו וכן הוא מכיל ממיסים נדיפים ויש להימנע משאיבת אדים וממגע ישיר איתו. התקן הזר הרלוונטי הנו: ASTM 1850-CONCRETE JOINT, COLD APPLICATION.
משך זמן הבנייה TIME OF COMPLET
משך זמן הבנייה TIME OF COMPLET התקופה מהתחלת הבנייה עד גמר הבנייה, כפי שהוגדרו לעיל. משך זמן הבנייה הממוצע לדירה שונה מהממוצע לבניין. בחישוב משך זמן הבנייה הממוצע לבניין ניתן משקל שווה לכל בניין, ללא תלות בגודלו, בעוד שבחישוב משך זמן הבנייה הממוצע לדירה משוקללים הבניינים לפי מספר הדירות בהם.
משכון או שעבוד קבוע - ספציפי
משכון או שעבוד קבוע - ספציפי משכון או משכנתא, חל על נכסי דלא-ניידי, כגון מבנים ומגרשים, והשעבוד הקבוע חל לגבי פריטי מכונות, מכוניות וציוד שאפשר לזהותם על פי מספר הרישום. שעבוד נרשם במחלקות השונות בלשכת רישום מקרקעין, משרד הרישוי - רכב; רשם החברות ורשם השותפויות - נכסים וציוד אחר. שעבוד מונע העברת בעלות, אלא אם הנכס נמכר יחד עם השעבוד בהסכמת הקונה. במקרה כזה יכול בעל החוב לפנות לבית המשפט ולתבוע את מכירת הנכס המשועבד לשם החזרת החוב.
משכון נכס מקרקעין
משכון נכס מקרקעין רישום שעבוד קבוע וספציפי על נכס מקרקעין לטובת בעל חוב, לשם הבטחת פירעונו. שעבוד כזה חייב רישום בלשכת המקרקעין, ומאחר שכך, יכול כל המקבל את הנסח של אותו נכס לידו לדעת כי בעלי הנכס אינו יכול למוכרו, אלא בהסכמת בעל החוב. משכון נכס מקרקעין הוא למעשה "משכנתא", שם המשמש במקומותינו, בטעות, כהלוואה לצורך רכישת נכס מקרקעין ראה משכנתא).
משכנתא סגורה
משכנתא סגורה משכנתא שאי אפשר להגדיל את הקרן שלה במהלך תקופת התשלום.
משכנתא, משכנתה
משכנתא, משכנתה בארמית: שעבוד נכסי דלא ניידי. בענף הנדל"ן ובציבור רווח השימוש במונח "משכנתא" ככינוי להלוואה לתקופה ארוכה, שנותן מוסד בנקאי לרוכש נכס מקרקעין. קיימים שני סוגי משכנתא לרכישת נדל"ן: א. הלוואות לזכאי משרד השיכון והבינוי - הלוואות הניתנות מכספי המשרד, באמצעות הבנק, לקבוצות אוכלוסייה, בהן זוגות-צעירים; מחוסרי-דיור; רווקים ורווקות מעל גיל 27, עולים חדשים, וקבוצות נוספות על פי הגדרת המשרד (אסירים משוחררים ומפוני דיור ממשלתי). היקף הסיוע לזוגות צעירים נקבע בהתאם לניקוד שנקבע להם בתעודת זכאות על פי קריטריונים, כגון משך הנישואים, מספר ילדים, מספר אחים ואחיות של בני-הזוג. סכום ההלוואה עומד ביחס ישר למספר הנקודות העומד לזכות מבקש ההלוואה. אצל זוגות ותיקים ועולים חדשים נקבע הניקוד על פי גודל המשפחה. להבטחת הלוואות אלה משעבד הבנק את הדירה בשעבוד קבוע (ראה משכון נכס מקרקעין). ב. הלוואות חופשיות מכספי הבנק - הלוואות לתקופות של בין 25-4 שנים, הניתנות לפי שיקולליו העסקיים של הבנק. סכום ההלוואה בקטגוריה זו תלוי בערך הנכס ובכושר ההחזר של הלווה, כמו גם הביטחונות שהלווה יעמיד לרשות הבנק. בשיקולי הבנק בבואו לאשר הלוואה זו: גיל הלווה, רמת הכנסתו וקביעותה ושווי הנכס המשועבד לטובת הבנק, כפי שהוערך על ידי שמאי מקרקעין מטעם הבנק. במקרה שהלווה מבקש להגדיל את סכום ההלוואה, ידרוש ממנו הבנק להעמיד ערבים אישיים או לשעבד נכסים נוספים. סוגי ההלוואות שנותנים הבנקים כ"משכנתא" הם: 1. הלוואה בריבית קבועה - לתקופה של בין 5-4 שנים ל- 25 שנה, בריבית קבועה, צמודה למדד המחירים לצרכן, בהחזר חודשי. 2. הלוואה בריבית משתנה - תקופה של בין - 304 שנה, צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית, המשתנה במועדים ידועים מראש, מדי 2.5 שנים. פירעון מוקדם והחזרים בדרך -כלל מאפשר הגוף המלווה פירעון מוקדם של הלוואה, אולם פירעון כזה גורר עמו תשלום עמלה, המורכבת מסכום המכונה "עלות תפעול" ו- %1 מסכום הקרן, שכבר נפרע. החזרי ההלוואות הם חודשיים וכוללים את החזר הקרן וריבית לפי לוח-סילוקין בשיטת שפיצר.
משק עזר
משק עזר קרקע חקלאית, שהוקם עליה מבנה מגורים ו-3-2 דונם ממנה הם שטחי עיבוד במושב שיתופי, שקרקעותיו נחכרו מידי מינהל מקרקעי ישראל. משקי-עזר שימשו בעבר בעלי מקצועות חופשיים - רופא, אחות, איש-תחזוקה - שגרו במושב ועבדו בו כשכירים. עם השנים איבדו האגודות השיתופיות את הבעלות על משקים אלה והיא עברה לידי הדיירים. משקי-עזר זוכים בשנים האחרונות לפופולריות, מאחר שמדובר בדיור כפרי, צמוד-קרקע שמחירו נמוך ממחירי נחלות חקלאיות. נוסף, מינהל מקרקעי ישראל מאפשר לבעלי משקי-עזר לפצל את הקרקע ולבנות עליה שתי יחידות דיור.
משרד הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון משרד ממשלתי המופקד על ענף הבנייה ועל קביעת מדיניות הבנייה והדיור, המכוונת להשגת יעדים לאומיים, חברתיים וטכנולוגיים. עיקרם של יעדים אלה: * הענקת קורת-גג נאותה לכלל האוכלוסייה והיערכות למתן פתרונות דיור מתאימים בתנאי אי-ודאות דוגמת גלי עלייה רחבי-היקף. בין השאר עוסק המשרד בהכוונה, הפעלה וויסות של פעילות כל ענף הבנייה; עיבוי ערים קיימות ובניית ערים חדשות, שכונות ואתרים לצורכי האוכלוסייה, על פי הנחיות הממשלה לפיזור האוכלוסייה; * ייזום והקמת ישובים עירוניים וכפריים חדשים, על פי החלטת הממשלה; הכנת תוכניות פיתוח אזוריות וישוביות; * בניית מוסדות ציבור בערי פיתוח, * קביעת מדיניות סיוע דיור לקבוצות אוכלוסייה שונות, כגון עולים חדשים, זוגות צעירים, זוגות ותיקים חסרי-דירה דיירי שיכון צפוף ופגום ; לתושבים באיזור פיתוח ולבנייה בהתיישבות ; אספקת פתרונות דיור במסגרת מדיניות הסיוע, לרבות בנייה ישירה של המשרד באמצעות חברות (דירות ברכישה או בשכירות) ; * אספקה של פתרונות דיור מתאימים - דיור קבע ודיור ארעי (בקארוונים ומגורונים) - ופתרונות-ביניים (בקיבוצים ומושבים) למען קליטה מהירה ומיידית של עולים, *' שמירה על רמה נאותה של מחירי דיור, תוך דאגה למלאי דיור , מתאים לצרכים ולביקושים המשתנים, ובאמצעות תהליכים לקיצור משך הבנייה ; * תכנון מערכות כבישים ארציות ואיזוריות, וסלילתן הן כדי לתת פתרונות לבעיות המאפיינות את מרכז הארץ והן ליצירת , קשר יעיל בין איזורי הפריפריה ויישובי הפיתוח לבין מקורות , התעסוקה והשירותים במרכז הארץ; *' ייזום שיפורים וקיצור תהליכים וביורוקרטיה בתחום ועדות התכנון ומתן רשיונות הבנייה * קידום שיטות בנייה, לרבות בנייה מתועשת, וקביעת תקני, תכנון וביצוע ן קביעת זכויות וכללים בבנייה, במכירות דירות , ובהשכרת דירות, בנושא הגנת הדייר ובנושא תנאי מכר; * הפעלת תוכנית שיקום שכונות. מבנה המשרד : משרד ראשי בירושלים, ובו אגפי מטה, ו-5 משרדים , מחוזיים בירושלים, תל-אביב, חיפה, באר-שבע ונצרת. המשרד הראשי לאגפיו ויחידותיו קובע את מדיניות הבנייה והסיוע. כל , מחוז כולל את הפונקציות התכנוניות והביצועיות, המאפשרות, פיקוח על הבנייה ומתן סיוע ישיר לאזרח. הבנייה בהתיישבות מאורגנת ביחידה נפרדת, המתאימה למשימות המיועדות למגזר, זה, ונקראת "המינהל לבנייה כפרית ויישובית". פיתוח רשת הכבישים הוא באחריות מחלקת עבודות ציבוריות (ראה מע"צ). יחידת סמך נוספת של המשרד היא המרכז למיפוי ישראל (ראה , המרכז למיפוי ישראל). יחידות המטה העיקריות של המשרד הן: אגף נכסים ודיור - .(;MENT) EPART HOUSING AND PROPERTY65533#& תפקידו להכין ולערוך פרוגרמה שנתית ורב-שנתית של הבנייה למגורים. הכנת הפרוגרמה כוללת קביעת היקפי הבנייה ביישובים השונים, עריכת מכרזים ; ניהול משא ומתן עם חברות הבנייה, החלטה על החברות המבצעות וקביעת התנאים להפעלת הבנייה (מענקי זירוז והתחייבות רכישה) ; ניהול ושיווק מלאי הנכסים של המשרד, ובכלל זה דירות שנרכשו במסגרת התחייבות רכישה או שנבנו במימון מלא. במסגרת זו פועל המשרד בעיקר באמצעות חברת שיכון ופיתוח ובאמצעות החברות המאכלסות. אגף הפרוגרמות (- (DEPARTEMENT PROGRAMMING מופקד על הכנת פרוגרמת פיתוח שנתית בהתאם לפרוגרמה הבנייה למגורים של המשרד, ועל מעקב אחר ביצוע פרוגרמה הפיתוח, פיתוח מראש והשלמת פיתוח; על התיאום בין המשרד לבין יחידות משרדיות אחרות וגופים ציבוריים שונים בנושאי פינויים, מוסדות ציבור, קרקע ותקציב. האגף לתכנון ובינוי ערים - DEPART PLANNING URBAN) (RENT משתתף עם משרד הפנים בוועדת תכנון העוסקת בהכנת תוכניות מיתאר. האגף עוסק גם באיתור ישובים ושכונות להפעלת הפרוגרמה ולבנייה מואצת לקליטת העלייה; בליווי תוכניות מיתאר ותכנון כללי לחידוש פני ערים ותיקות. האגף לתכנון והנדסה - ENGINEERING AND PLANNING) ( DEPARTMENT בעל הסמכות המקצועית בתחום הבנייה העירונית בכל תחומי התיכנון הפיסי, הפעלת הבנייה, מחירה ופיקוח על ביצועה. כמו כן אחראי האגף על הפעלת תוכנית התכנון ברמות שונות, בהתאם ליעדי הבנייה של המשרד במסגרת ההיערכות ליצירת יחידות דיור לקליטת עלייה נערך האגף להרחבת המלאי התכנוני שיאפשר התחלות בנייה לפי הצרכים הצפויים. האגף שוקד על העמקת התיעוש בבנייה וארגון הביצוע, ומעודד פיתוח טכנולוגיות חדשות בבנייה. תפקידיו אלה מבוצעים באמצעות היחידות לתכנון היחידה לבנייה היחידה לטכנולוגיה ; והיחידה לתיאום וארגון. אגף אכלוס (- (DEPARTMENT HOUSING אחראי ליצירת תנאי דיור נאותים לאוכלסיית המדינה, כלומר להפגשת הצרכים והמצאי. בכלל זה דאגה לכך שחסרי דירה יגיעו לדירה משלהם, שמשפחות המתגוררות בצפיפות יוכלו להרחיב את דירותיהן, שאיזורי ההתיישבות יאוכלסו בהתאם למדיניות ולמשאבים שהושקעו בפיתוח - כל אלה בהתאם למגבלות, כגון מלאי הדירות ותקציב. הכלים העיקריים לאכלוס הם : סיוע כספי הניתן כהלוואה לרכישת דירות, או להרחבת דירות בבעלות ; סיוע כספי הניתן בהשתתפות בתשלום שכר-דירה והקצאה ישירה של דירות ממלאי הדירות בשיכון הציבורי. המרכז למידע וניתוח כלכלי - ECONOMIC AND DATA) CENETER ANALYSIS אחראי לאיתור וריכוז המידע הקשור בענף הבנייה בכלל ובפעולות משרד הבינוי והשיכון בפרט. המידע נאסף מגופים חיצוניים (משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, בנק ישראל, חברות בנייה, רשות הנמלים) ומתוך המשרד (אגפים ומחוזות) האגף ממונה על הגדרת צורכי המידע ועל ניתוח כלכלי וחברתי של מאפייני הענף, הסקת מסקנות על מדיניות נאותה, ועל הפקת מידע בתחומים אלה והפצתו. יחידה לעיבוד נתונים - אחראית לפיתוח, אחזקה והפעלה של מערכת ממוחשבת, המשרתת את כל אגפי המשרד ואת מע"צ. אגף הכספים - מפקח על תקציב המשרד בהתאם למסגרות, חוזים והתקשרויות מסוגים שונים , מבצע את התשלומים במסגרת המימון התקציבי המאושר ובהתאם לחוק נכסי המדינה תשי"א 1951 לתקנות כספים ומינהל ולנוהלי המשרד; אחראי להנהלת חשבונות של הפעולות המבוצעות מטעם המשרד, הקשורות בביצוע תקציבי הפיתוח והתקציב הרגל, ולביצוע תקבולים ותשלומים המתחייבים מהפעלת תקציב המשרד; מפיק דו"חות על קצב הביצוע התקציבי ואופיין של הפעולות השונות מבוצעת באגף, שגם מטפל בנכסים מוניטריים הנוצרים עקב ביצוע תקציב הבנייה והשיכון ומדווח על אכלוס נכסים אלה ומכירתם.
מתווך (בעסקאות מקרקעין)
מתווך (בעסקאות מקרקעין) איש-ביניים שנושא ונותן - תמורת תשלום - בין קונה מרצון למוכר מרצון בעסקאות מקרקעין המתווך אינו אוחז, מקבל או מטפל בנשוא החוזה. תמורת עבודתו זו מקבל המתתך עמלה בשיעור %2 מסך העסקה. הוא רשאי לייצג במקביל את הקונה ואת המוכר, בלי להודיע להם על כך, וכן לגבות תמורת העסקה דמי-תיווך כפולים. לדוגמה ; אם הוא מייצג מוכר שמעוניין למכור דירה תמורת 30,000$ והוא מאתר קונה לנכס, הוא רשאי לגבות עמלה מכל אחד מהצדדים: %2 מ -300,000 $ הם - X $6,000 2 סה"כ 12,000$. במקרה שבו המוכר והקונה מיוצגים בידי שני מתווכים שונים, יתחלקו ביניהם המתווכים שווה בשווה בדמי-העמלה, או בכל צורה אחרת שיסכימו ביניהם. בתקדימים משפטיים נקבע כי דמי-התיווך ישולמו לאו דווקא למתווך שהיה מעורב ראשון בעסקה (מבחינה כרונולוגית), אלא למתווך שהיה הגורם האפקטיווי, והיה פעיל ויעיל בהתקשרות בין הצדדים, ואשר הביא להוצאתה לפועל. את דמי התיווך יש לשלם מיד עם חתימת העסקה, והתשלום אינו מותנה בתשלומי הקונה למוכר, או במוערבות צד שלישי כלשהו (ראה גם חוק מתווכי מקרקעין תיווך, דמי תיווך, מלד"ן.
מתכנן
מתכנן מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תש"ח 1958, הרשאי מכוח החוק לעסוק בתכנון בניין ופיקוח עליון על עבודות בנייה, שיפוץ פיתוח והריסה.
מתרוכה, מתרוקה
מתרוכה, מתרוקה מסוגי הקרקעות הנדונים בחוק הקרקעות העותמני - קרקעות מסוג מתרוכה מתחלקות ל- 2: 1. קרקע שיועדה לשימוש הציבור הרחב, כגון דרכים ציבוריות בין-עירוניות. 2 . קרקע שהוקצתה לבני כפר או עיר מסויימים, או כמה כפרים וערים, השוכנים באיזור אחד, כגון שדות מרעה. אם צורת השימוש בקרקע מוכרת בחוק הקרקעות, היא מקנה לרשות המקומית את הזכות לרשום קרקע זו על שמה (גורן, מרעה). השימוש חייב להיות רצוף, בלעדי ועתיק-יומין, כלומר שלא יודעים מתי הוחל בו. כמו כן, לא נימתן לצרף שני שימושים בקרקע - קרקע ששימשה למרעה בכפר מסויים ואחר-כך נבנו עליה בניינים משנה את סיווגה ואינה עוד "מתרוכה" (ראה גם מירי, מוקופה, מואת, מולק, הקדש, סיווג קרקעות לפי חוק הקרקעות העותמני).
חזור מעלה