מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית
חיפוש מושגים א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
נמצאו 77 מושגים
מבנה
כל דבר שנבנה באתר, כגון: בניינים, גדרות, מוסכים, ביתן-גן (גאזיבו), חממות, צריפים, וכד'.
מבנה מסוכן
מבנה שבנייתו, או נסיבות ותנאי-סביבה, שנוצרו לאחר בנייתו, מביאים להגדרתו כמסוכן לשימוש שלו נועד. על בניין מסוכן מכריז מהנדס הרשות המקומית, לאחר שבדק את הבניין וקבע כי הוא מסוכן למגורים. במקרה כזה חייב בעל הנכס להרסו או, לחילופין, לפעול לחיזוק יסודותיו על פי הנחיית מהנדס בניין מוסמך, באישור הרשות המקומית.
מבנן
קבוצת מבנים בקטע של תוכנית בינוי, שמהווה יחידת ביצוע אחת. הכוונה היא לקבוצת מבנים הקשורים ביניהם על ידי מבני-עזר או גשרים ומהווים יחידת בינוי אחת, גם מבחינת סגנון אדריכלי. דוגמה: דיזינגוף סנטר, בתל-אביב, שבו מדובר בשני מבנים הזהים מבחינה אדריכלית ומחוברים ב-2 גשרים עיליים, בחניון תת-קרקעי ובקומת המרתף.
מגרש LOT
מס ערך מוסף. נגבה על ידי הממשלה כאחוז מסוים של ערך כל עסקה הנעשית במשק.) מגרש הוא יחידת קרקע כפי שנקבעה בתוכנית בניין עיר (תב"ע) כתוצאה מחלוקה או מאיחוד וחלוקה.
מדד מחירי תשומות בנייה למגורים
מדד שנועד לשקף את שינויי המחירים שמשלם ענף הבנייה עבור סל חומרים, מוצרים ושירותים, שהוא קונה לצורך בניית מגורים. מדד זה משמש בעיקר כבסיס להצמדת חוזי-בנייה. הסל IED חומרים ושירותים בלתי-משתנים או שווי-ערך ; לפיכך, השיש במשך הזמן הוא תוצאה של שינוי מחירים בלבד. בחישוב מש זה לא מביאים בחשבון הוצאות על חומרים ושירותים; מחון קרקעי תשלומי ריבית, אשראי ועמלות, עבודות פיתוח, מק בנייה ואגרות בנייה, תכנון ופיקוח על ידי עובדים, שאינם שכירים של הקבלן; והוצאות שיווק למכירת המבנים. במסגרת המדד נמדדים ישירות מחיריהם של כ-250 חומרים ושירותים אצל מדגם של מאות סיטונאים ויצרנים. המחירים הנמדדים הם אש שמשלמים הקבלנים למשווקים.
מדה מתפלסת SELF-LEVELING BASE
צמנט נוזלי עם מוספים המפוזר בצורת שכבה עבה ( 2-8 ס"מ). ליישור ופילוס רצפות בטון המיועדות לשמש כתשתית הדבקת אריחי קרמיקה, שטיחים, פי.וי.סי ופרקט. המדה יכולה גם להיות דקה- כשהיא עשויה מחומר אבקתי יבש בתוספת מים המתפלס ומתקשה במהירות, בעובי בין 4 ל- 30 מ"מ. קיימת מדה ליישום בשיטת "עשה זאת בעצמך".
מדרון, שיפוע
מקום נטוי, מורד. בנייה על מגרשים במדרון כרוכה בהשקעה כספית בעבודות לייצוב פני הקרקע על ידי בניית קירות-תמיכה, או "התגברות" על בעיות השיפוע, פעולות המייקרות את הבנייה. כמו כן עלול השיפוע להקשות על גישת כלי-רכב לאתר. באיזורים הרריים עשי המדרון להיות גם יתרון - ניתן למקם את הבתים בצורה שלא יסתירו את הנוף זה לזה. בכל מקרה, לא רצוי ששיפוע המגרש יהיה גדול מ-52% (שיפוע הקרקע מבטא באחוזים את היחס בין הפרש הגובה בין קצות המגרש לבין המרחק ביניהם). יש מקרים שבהם תוכנית בניין ערים מאפשרת לנצל שיפוע בפני הקרקע לבניית מרתפים, משרדים וכד'.
מהנדס בניין BUILDING ENGINEE
3 שנים מיום הירשמו של מהנדס בפנקס המהנדסים ובתנאי שעבד בתקופה זו במקצועו, הוא זכאי לקבל רשיון ותואר "מהנדס רשוי" המקנה לו את הזכות לתכנן מבנים, כדוגמת מבני מגורים ומבני ציבור. יודגש שמהנדס הרשום במדור להנדסה אזרחית זכאי לתכנן ולבנות מבנים פשוטים בלבד.
מהנדס עיר, מהנדס רשות מקומית
מהנדס או אדריכל, המועסק על ידי הרשות המקומית והוא הסמכות המקצועית העליונה בתחום הבינוי והתכנון, והיועץ לראש הרשות בעניינים אלה. לחוות דעתו של מהנדס עיר משקל רב ולעתים מכריע בהחלטות ועדות הבנייה המקומיות והמחוזיות, וטובת הציבור צריכה לעמוד לנגד עיניו בכל עת בבואו להגיש חוות דעת בנושאים אלה. בעיריות ובמועצות מקומיות שבהן מועצת העיר או הרשות משמשים גם ועדה מקומקו לתכנון ובנייה, משמש מהנדס העיר כמהנדס וכמזכיר המועצה המקומית. תפקידיו וסמכויותיו של מהנדס עיר : 1. תכנון עיר - אחראי על הכנת תוכניות מיתאר, בינוי ותוכניות מפורטות פקד שינויי ייעודי קרקע, הפקעות לצורכי ציבור וייצוג הרשות המקומית בוועדות מחוזיות וארציות לתכנון ובנייה. 2. רישוי ופיקוח - מופקד על בדיקת תוכניות בנייה ואישורן, אישור בקשות להיתר בנייה בשימוש חורג והקלות, פיקוח על העמידה בהוראות הבנייה ובתקני הבנייה, ועל נקיטת צעדים נגד מי שמפרים הוראות אלה. 3. בנייה ציבורית - מופקד על תכנון ובנייה של מבני ציבור ושיפוצם ונושא באחריות הכוללת על תחזוקתם, כמו גם הריסתם.
מהנדס רשוי, אדריכל רשוי
מהנדס או אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים זכאי לקבל רשיון ותואר "מהנדס רשוי" או "אדריכל רשוי" המקנה לו את הזכות לתכנן מבנים ללא הגבלה, לרבות מבני מגורים ומבני ציבור. את הרשיון מעניקים, לאחר התייעצות במועצת ההנדסה והאדריכלות, למי שהיה רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במשך תקופה שהשר קבע בתקנות לענף פלוני של הנדסה או אדריכלות, ועבד באותו ענף במשך תקופה כאמור, לאחר שנרשם.
מודד מוסמך QUALIFIED LAND SUR
אדם שעבר בחינות ממשלתיות המסמיכות אותו לערוך מדידות ולחתום על מפות המגדירות בעלות ומצב קיים. לפני כל תחילת בנייה על מגרש ריק יש להזמין מודד מוסמך ליצירת מפה מצבית של המגרש. חובת הזמנת המודד היא על היזם.
מודד מחוזי
מודד המועסק על ידי הרשות המחוזית האחראית למדידה ומיפוי, והעוסק בין השאר באישור תוכנית בניין ערים, הסדרים במקרקעין, סימון וקביעת שטחי קרקע פרטית וציבורית, ומטפל בהפקעות לצורכי ציבור.
מולק, מולכ
בתקופת השלטון העותמני : קרקע בבעלות פרטית מלאה.
מורשה היתר
אדריכל, שרשום כמורשה-היתר במשרד העבודה ובמסגרת עבודתו עורך בקשות להיתרי בנייה עבור יזמים/קבלנים. עליו להיות בעל 5 שנות ניסיון לפחות בהגשת בקשות להיתרי בנייה, ושטחי הבנייה שעליהם בנה גדולים מ-10,000 מ"ר. המורשה אחראי לנכונות פרטי הבקשה לפני הרשויות ובמקרה של אי-התאמות הוא חשוף לתביעות בגין רשלנות מקצועית מצדן. עריכת בקשה להיתר על ידי מורשה-היתר מעניקה למבקש/יזם יתרון גדול, מאחר שבקשה כזו מקבלת אישור תוך 10 ימים ממועד הגשתה. סמכותו של אדריכל מורשה-היתר מבוססת על תיקון מס' 31 בחוק התכנון והבנייה שהתקבל ביולי 1991 והיה אמור לחולל מהפיכה של ממש בתחום הרישוי לבנייה. פעילותו של מורשה-היתר על פי התיקון היתה אמורה לשחרר את מוסדות התכנון ממלאכת התאמת הבקשה להיתר להוראות תוכניות בניין ערים התקפות, והוראות החוק. בתום ארבע השנים הראשונות ליישומי של החוק התברר כי השימוש בו היה צר מאוד, מאחר שהאחריות הכבדה שמטיל התיקון על מורשי ההיתר, בנוסף על האחריות שכבר מוטלת עליהם מכוח התמחותם, מרתיעה אותם מניצול הסמכות שניתנה להם בתיקון לחוק.
מושעא, מושה
קרקעות שבבעלותם של בני כפר מסוים ובשימושם. בעבר הרבו לרשום שטחים חקלאיים בשותפות, על שם זקני הכפר וראש, המשפחות מתושבי המקום. יש להבחין בין מושג זה לבין "מושאע אל בלד" (ראה מושאע כפרי) - קרקע מרעה, מעין קרקע מסוג "מתרוקה", שכל תושבי הכפר עשו בה שימוש למטרה ציבורית (ראה גם מירי, מתרוכה, מואת, מולק, הקדש, סיווג קרקעות לפי חוק; הקרקעות העותמני).
מחזיק (בקרקע)
יחיד או תאגיד שעושים בקרקע שימוש בפועל, ברשות הבעלים, או ללא רשותה מחזיק בקרקע יכול להיות חקלאי המעבד אותה, קבלן המבצע בה עבודות בנייה, או בר-רשות שקיבל זכות מעבר בקרקע, והחזקתו בה זמנית.
מחיצה PARTITION
קיר המפריד בין חדרים, שאינו נושא, בדרך כלל בגובה של קומה אחת בלבד. המחיצה יכולה להיות עשויה מבלוקי בטון, לוחות גבס, פלטות איטונג, עץ, חומר פלסטיק וכד'.
מחיצות מתקפלות FOLDING PARTITI
מחיצות המחלקות חדרים לפי הצורך, המתקפלות בצורת אקורדיון. מורכבות על פסי מתכת מגולוונים עליונים מבלי שיותקן מוביל תחתון על הרצפה. החומר שממנו עשויות המחיצות יכול להיות דיקט, עץ, חומר פלסטיק וכד'.
מחירון דירות
חוברות שמוציאים לאור יזמים פרטיים ובהן מפורטים מחירי דירות העומדות למכירה. עם הידועות בהן נמנות "יש דירות" ו"מחירון הדירות". פירסומים אלה מספקים לקונים בכוח מידע נרחב על רמת מחירי הדירות, לרבות פרטים כמו קומה ומספר חדרים. כמו כן מתפרסמים במחירונים אלה מחירי חנייה, מעליות ואבזרים ומתקנים, כגון דודי-שמש.
מחירון עלויות בענף הבנייה
חברות והוצאות לאור, כגון "חשב", "דקל" ועוד, מפיקות 4-3 פעמים בשנה מחירוני עלויות לענף הבנייה. בחוברות אלה מוגש מאגר נתוני עלויות רחב-היקף להכנת כתבי כמויות, לחישוב עלויות ביצוע ולהגשת הצעות מחיר למכרזים. הנתונים מעודכנים בהתאם לשינויים במגזרים השונים בענף הבנייה. המחירונים משמשים כלי בקרה וסוע ליזמים, קבלנים, מהנדסים, שמאים, מפקחי בנייה, משרדי פיקוח ועוד
חזור מעלה