מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 12 מושגים:
סולר DIESEL OIL
סולר DIESEL OIL דלק למנועי דיזל (רכב פרטי, משאית, משאבות למיניהן, ציוד מכני וכד').
סופר פלסטיסייזר SUPER-PLASTICI
סופר פלסטיסייזר SUPER-PLASTICI מוסף המוכנס לבטון או למלט כדי לשפר את עבידותו, כלומר את יכולת העבודה איתו (כמו הוספת קמח לבצק).
סטייה
סטייה סטייה מהיתר או מתוכנית : עבודה, או שימוש במקרקעין בניגוד להיתר, או שלא בהתאם לתנאי היתר, או תקנה אחרת, לפי חוק התכנון והבנייה, או שלא בהתאם לתוכנית, למעט עבודה או שימוש חורג שניתן כדין.
סטייה ניכרת MAJOR DEVIATION
סטייה ניכרת MAJOR DEVIATION תקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתוכנית) תשכ"ז - 1967 מגדירות כעשרים מקרים המהווים סטייה מתוכנית שלגביהם לא ניתן לאשר הקלה או היתר לשימוש חורג בבניין או בקרקע. סטייה ניכרת מתוכנית היא למשל בנייה שיש בה שינוי מהייעוד שנקבע בתוכנית, והיא משנה את האופי של הסביבה הקרובה.
סיד LIMESTONE
סיד LIMESTONE אבקת אבני גיר שרופות באש (סיד חי) המעורבבת במים כדי ליצור סיד כבוי, בצורת אבקה או בצק, לשימוש כחומר צביעה או כתוספת לתערובת צמנט-חול כחומר מליטה לטיט ו/או לטיח. הסיד מוסיף יכולת עבידות לתערובת.
סיווג מקרקעין
סיווג מקרקעין (לפי חוק הקרקעות העותמני) חוק הקרקעות העותמני מבוסס על החוק המוסלמי ומנהגי האיסלאם, והוא משקף את שיטת שלטון פיאודלית. על פי חוק זה סווגו המקרקעין לכמה סוגים עיקריים : מולק, הקדש, מירי, מוקופה, מתרוכה ומואת (ראה הסבר נפרד לכל סוג) .
סיווג קבלנים רשומים
סיווג קבלנים רשומים על פי חוק התכנון והבנייה ותקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) 1984, מסווגים הקבלנים הרשומים תחילה לפי ענפים, בהם עבודות בנייה, פיתוח, חשמל, אינסטלציה סניטרית, תברואה, תקשורת, תיעול וביוב, סלילה ומסגרות. לכל אחד מהסיווגים הענפיים יש תת-סיווג המגביל את היקף העבודות שאותו קבלן יכול לקחת על עצמו, לפי היקף הכספי, או לפי שטח בנייה מירבי, לבחירתו. פירוש הדבר הוא שעל פי המסמכים שיגיש קבלן שעיסוקו בנייה למגורים, עשוי הרשם לסווג אותו "בנייה ג", ולקבוע לו "תת-סיווג 1", שיאפשר לו לבחור בין ביצוע עבודות בהיקף הכספי שלא יעלה על 750,000 דולר, לבין בנייה על פני שטח בנייה, שלא יעלה על 1,250 מ"ר. על רישום הקבלנים בפנקס הקבלנים מופקד רשם הקבלנים. קבלן המבקש לשנות את הסיווג שלו ולהגדיל את היקף פעילותו, פונה אל רשם הקבלנים ומצרף מסמכים המעידים בין השאר על ניסיונו בתחום ועל מספר הבניינים שבנה. רשם הקבלנים עשוי, לאשר את הבקשה אם שוכנע בצדקתה (ראה רשם הקבלנים, פנקס הקבלנים).
סלעי יסוד FOUNDATION ROCKS
סלעי יסוד FOUNDATION ROCKS אלו הן אבנים אחידות בתכונתן באופן יחסי, אשר עברו תהליך מטמורפוזה - שינוי במבנה כתוצאה מחום ולחץ (התפרצות הרי געש), דבר שהעניק להן תכונות מעולות. בקבוצה זו נמצאות הבזלת, הצפחה והגרניט. הגרניט היא אבן שנוצרה מהצטמקות איטית של הלבה ומאופיינת בצבעים עזים: שחור, אדום, סגול. הגרניט טובה לריצוף בשל עמידותה הגבוהה, אך קשה מאוד לחידוש. הבזלת היא אבן שנוצרה מהצטמקות מהירה של הלבה וצבעה שחור או אפור.
סלעי משקע SEDIMENTARY ROCKS
סלעי משקע SEDIMENTARY ROCKS אלו הן כל אותן אבנים אשר לא עברו את התהליך הטבעי של שיפור תכונות האבן. ביניהן כלולות כל האבנים הישראליות: חברון, מצפה, גלילית, עצמון, כורכר, ירושלמית. שמות האבנים ניתנו להן על פי מוצאן. בקבוצה זו נכללות גם הטרוונטין, אבנים תורכיות למיניהן, אבנים ספרדיות למיניהן והפרלטינה. כל אלו אינם סוגים של שיש כי אם סוגים של אבני משקע. לעיתים אבנים אלה מוצגות כשיש, למשל :"שיש חברון", שלמעשה ראוי להיקרא "אבן חברון". בגלל ההגדרה השונה עלול הצרכן לשלם כפליים על אותו מוצר.
ספר כחול
ספר כחול אוגדן, בהוצאת משרד הביטחון, של מפרטים טכניים ותקני-בנייה והוראות בנייה מפורטות לכל ענפי הבנייה, המשמש בסיס משפטי ומקצועי לחוזי-ביצוע בין מזמין עבודות הבנייה לבין קבלני ביצוע בהתדיינות שעניינה ליקוי-בנייה. בחוזה ההתקשרות די לרשום כי העבודות יבוצעו לפי המפרט הכללי של עבודות בניין של הוועדה הבין-משרדית, ובכך נוצר הבסיס המשפטי במקרה שמוגשות תביעות משפטיות בגין ליקויי-בנייה.
סקר קרקע
סקר קרקע מבוצע על ידי מחלקת מדידות של משרד החקלאות, בקרקע שאינה מוסדרת, לשם קביעת שטחן, רישומן וחלוקתן מחדש של החלקות שבה.
סרטט, שרטט
סרטט, שרטט מומחה בסרטוט תוכניות תרשימים דיאגרמות וכיו"ב של מבנים, לצורך בנייה.
חזור מעלה