מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית
חיפוש מושגים א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
נמצאו 27 מושגים
פאושלי, מחיר כולל
אחת מגרסאות שיטת "חבילה", שבה המחיר הסופי של הפרויקט כולו נקבע מראש, על בסיס של תכנון וכתב כמויות מפורטים בלבד. יתרונה של שיטה זו בכך שהמחיר הסופי קבוע מראש ונשמרת שליטה קלה יותר של המזמין על תוכן הפרויקט, מבלי שהמבצע יוכל להכניס בו שינויים, או להוסיף תוספות (ראה עד מפתח).
פולימר POLYMER
תרכובת בעלת מולקולות שרשרותיות הבנויות ממאות עד מאות אלפי יחידות מבנה זהות. מוספים פולימריים לחומרי בניין תורמים לחוזקם ולעיתים גם ליכולות אחרות כגמישות ואלסטיות.
פוליסטירן מוקצף FOAMED POLYSTY
חומר פלסטי שקוף ללא ריח, מוקצף, משמש כחומר בידוד. החומר משמש לבידוד תרמי ומשווק בצורות שונות: - לוחות בעוביים שונים - לוחות מחורצים - גרעינים לתערובת - בלוקים למילוי תקרות צלעות - ארגזים בעלי חתך סכין ליציקת רצפות באמצעות עובדות - לוחות בעלי חריצים לאורך ולרוחב, עבור בידוד בשיטת "הגג ההפוך" קיימים שני סוגים של פוליסטירן מוקצף: דליק (P) וכבה מאליו (F). וגם בסוגים אלו ישנן רמות סיווג שונות p-1 p-2 ו p-3 .
פחת
זיכוי ממס. ניכוי ממחיר הרכישה, לפי סעיף 21 לפקודת מס-הכנסה. שיעור הניכוי ממס הכנסה ומס שבח בגין פחת של בניין נקבע לפי עלות בנייה או מסך הרכישה, והוא חל רק על בניינים, ולא על קרקעות. שיעורי הפחת הנהוגים בנדל"ן עומדים על - % 2 %4, תלוי בטיב המבנה. בהתאם לחוק המיסוי בתנאי אינפלציה ולחוק התיאומים (שנחקק אחריו), לפי המקרה, מתואמת עלות רכישה הנכס מדי שנה בשיעור עליית המדד, ועל פיה נקבע שיעור הפחת. דוגמה: מבנה וקרקע נרכשו במחיר 150,000 ש"ח. שווי המבנה 100,000 ש"ח ושווי הקרקע 50,000 ש"ח. שיעור הפחת במקרה. זה יעמוד על %2, כלומר: 2,000 ש"ח = X 100,000 % 2 ש"ח.
פינוי ושיקום
EVICTION AND REHABILITATION פעולה המבוצעת במבנה, כולו או חלקו, לאחר שיועד להריסה בהתאם לתוכנית מפורטת שאושרה כדין, או לאחר שהרשות המקומית קבעה שהוא מסוכן, או נטוש, או אינו ראוי למגורים או לבית-עסק, מטעמי בריאות או בטיחות. לשם ביצוע פעולה זו רשאית הרשות, באישור הממשלה, להכריז על איזורי שיקום או מבני שיקום. עליה לפרסם הודעה מוקדמת על כך ברשומות, על לוחות המודעות שעליהם מתפרסמות מודעות הרשות המקומית המעוניינת, בעיתונים, או בכל דרך אחרת שתקבע הרשות. בהודעה המוקדמת יפורטו המקרקעין שבאיזור האמור, על גושיהם וחלקותיהם בציון שמות הרחובות ומספרי הבתים. לאחר הכרזת תוכניותיה לפינוי ושיקום, תשהה הרשות את ביצוען עד למועד הכנת תוכנית מפורטת ותוכנית מיתאר. החל ממועד פרסום ההודעה - וכל עוד לא בוטלו ההודעה או איזור השיקום, לפי העניין - תהיה כל עסקה במקרקעין באיזור זה בטלה ומבוטלת. אולם מי ששילם תשלום בשל הסכם בעסקת מקרקעין יהיה זכאי להחזרתו ממקבל התשלום, או חליפו.
פיקוח על הבנייה מטעם העירייה
מנגנון פיקוח ברשות מקומית ובוועדה מרחבית ששטח שיפוטה כולל כמה ישובים נטולי מנגנון טכני של קבע. בעיר גדולה מחולק צוות המפקחים בחלוקה איזורית, כל אחד מסגני הממונה על הפיקוח אחראי לחלק מסויים של העיר ולפקודתו כמה רבי-מפקחים, שגם שטחי פעולתם מחולקים לפי איזורים. תפקיד המפקח לפקח על מילוי ההוראות בחוק התכנון והבנייה או כל תקנה שהותקנה בחוק התכנון והבנייה, ולצורך זה הוא רשאי להיכנס לכל שטח בנייה או בניין, לאחר משלוח הודעה בכתב לבעל הבניין או הקרקע, 24 שעות מראש. עבודת המפקחים מחולקת ל-2 : 1. מעקב אחר בנייה בלתי חוקית - מעקב באמצעות סיורים שגרתיים של המפקחים באיזורם. דיווח לממונה על גילוי בנייה ללא היתר או בסטייה מתנאי ההיתר (ראה גס בנייה לא-חוקית, צו הריסה, צו הריסה מינהלי, צו הריסה שיפוטי, צו הריסה ללא הרשעה). 2. מעקב אחר הבנייה - במשרדו של כל מפקח מצויה מפה שבה מצויינים הבניינים שבתהליך בנייה - בעיקר בניינים גדולים. לפיה עורכים המפקחים את סיוריהם בבניינים אלה. המפקח מבקר בבניין לפני כל פעולה חשובה, כגון יציקת יסודות, יציקת גג וכו', כדי למנוע את הפעולה בטרם בוצעה או מיד לאחר תחילתה, ולא להגיע למוגמר ולדרוש הריסתו. לבד ביקורות שגרתיות של פעולות הבנייה מוטלים על מפקחי הבנייה: ביקורת של טיב חומרי הבניין; ביקורת על השימוש במדרכה וגידורה, ופיקוח ורישוי עסקים.
פיקוח עליון
פיקוח על בניית מבנה, או חלקים ממנו, בידי מהנדס מורשה או מפקח עבודה, כמפורט בתקנות התכנון והבנייה, מתחילת עבודות הבנייה ועד השלמתן, והוצאת תעודת גמר למבנה. הפיקוח העליון כולל ; 1. בקרה להבטחת התאמת ביצוע הבנייה באתר למסמכי ההיתר על נספחיהם, והתאמה לתוכניות הקונסטרוקציה ולתוכנית הסידורים הסניטריים. 2. הדרכתו והנחייתו של האחראי על הביקורת בתחום שעליו הוא מופקד, לאחראי לביצוע השלד, לקבלן הראשי, למנהל העבודה או למנהלי העבודה בכל הנוגע לאמור בפסקה 1. 3. מעקב אחר בדיקות מעבדה מוסמכת הנדרשות לפי כל דין, שיועברו אליו מידי הקבלן הראשי או בהוראתו. 4. אישור גמר חלקי או מלא של עבודת הבנייה לצורך בקשה לחיבור לרשתות החשמל, המים, הטלפון ולצורך הוצאת תעודת גמר.
פיר
חלל אנכי בבניין להעברת צנרת, תאורה, אוויר וכיו"ב, למעט פיו של מעלית.
פירוק שותפות במקרקעין
כל שותף במקרקעין זכאי לדרוש פירוק השיתוף בכל עת. במקרה שבהסכם השיתוף קיימת תנייה השוללת, או מגבילה, זכות זו לתקופה העולה על 3 שנים, רשאי בית המשפט (כעבור 3 שנים) לצוות על פירוק השיתוף על אף תנייה זו, אם נראה לו הדבר צודק בנסיבות העניין (ראה גם חברה בע"מ).
פיתוח
עבודות עפר, ריצוף שבילים ומשטחים, בניית קירות וגדרות, גינון והתקנת מערכת השקיה, שמבצעים היזם/קבלן או הרשות. את ההחלטה לפתח מקרקעין כלשהו צריך היזם-קבלן להקדים בחישוב אם כדאי לו לבצע את הפיתוח בעצמו או להמתין שהרשות המקומית תבצע זאת.
פיתוח קרקע
ערכם של מגרשים נקבע בין השאר אם כבר הונחה בהם תשתית : נסללו כבישים, מדרכות, והונחו רשתות חשמל, טלפון, מים, וביוב. היעדר תשתית עשוי לעכב אכלוס הפרויקט.
פלטות יסוד FOUNDATION PLATES
אלמנט יצוק בתוך חפירה רדודה (עד עומק של 160 ס"מ) שמידותיו נקבעות על ידי המהנדס והן לפחות X70 70 ס"מ. המגע של תחתית הפלטה בקרקע גורם להעברת העומסים, והעמקתה מאפשרת העברה בפני כוחות אופקיים כגון רוח, רעידות אדמה והלם פיצוצים. האלמנט מכיל רשת זיון תחתונה ומוטות פלדה אנכיים לקישור עם העמוד שיבוא מעל.
פנקס בתים משותפים
בכל לשכת רישום מקרקעין מתנהל רישום דירות בבתים שהוצאו צווי רישום בעניינם בהתאם לתשריטים, הכוללים את תיאור הבתים ודירותיהם. בפנקסים אלה נרשמים : 1. בית שיש בו שתי דירות או יותר, ואפשר לזהות כל אחת מהן כיחידה נפרדת. 2. שני בתים, או יותר, שבכל אחד מהם יש דירה אחת או יותר, והבתים הוקמו על חלקה או חלקות, שאינן ניתנות לחלוקה באופן שכל בית יעמוד על חלקה נפרדת.
פנקס הקבלנים
CONTRACTORS REGISTER לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, זכאי לרישום בפנקס הענפי: מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח-1958 ויש לו שנתיים ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות ראה גם רשם הקבלנים.
פנקס- מקרקעין
לפי תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) תש"ל-1969 מתנהלים פנקסי-מקרקעין במסגרת המרשם, בלשכת רישום מקרקעין. פנקסים אלה יכילו : פנקס זכויות ; פנקס בתים משותפים , ופנקס שטרות, לגבי קרקעין בלתי-מוסדרים. רישום עסקה ייעשה על סמך שטר מכר, שנערך כדין על ידי שני הצדדים לעסקה ואומת ואושר כאמור בתקנות המקרקעין (ניהול ורישום).
פרוגרמה PROGRAM
תיאור דרישות המזמין-יוזם, המאפשר לאדריכל להכין את התוכניות הראשוניות לאישורו של המזמין. הפרוגרמה מתייחסת לפונקציות של המבנה המתוכנן, על חלקיו השונים, לגודל הרכיבים, לאיכות הגימור ולתפקוד של המבנה שיוקם.
פרוגרמה PROGRAM
תיאור דרישות המזמין-יוזם, המאפשר לאדריכל להכין את התוכניות הראשוניות לאישורו של המזמין. הפרוגרמה מתייחסת לפונקציות של המבנה המתוכנן, על חלקיו השונים, לגודל הרכיבים, לאיכות הגימור ולתפקוד של המבנה שיוקם.
פרויקט
משימה שמאפייניה מוגדרים, ונקבעו לה מועדי התחלה וסיום תהליך הוצאתה לפועל של המשימה מורכב מפעילויות התלויות זו בזו ומתבצעות בידי צוותים בין-מקצועיים. בפרויקט מדובר בהקמת מבנה או מפעל, פיתוח מוצר חדש, מחשוב חברה וכו'.
פרויקט למגורים
תוכנית לבניית בתי מגורים או דירות. העיצוב נמסר לארכיטקטים שמכינים מכינים מערכת של שרטוטים, לרבות חתכים, תשריט וכל השרטוטים המפורטים החיוניים, לפי תדריך מפורט של הלקוח.
פרויקט למפתח
ראה עד מפתח
חזור מעלה