מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 25 מושגים:
קבלן
קבלן יחיד או תאגיד שיש לו היכולת המקצועית והכספית לבצע עבודות בנייה, בסיווג ובענף שהוא מורשה לעסוק בו. את הסיווג והרישוי מבצע רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, המופקד על רישום קבלנים, סיווגם והפיקוח על פעילותם השוטפת (ראה גם רשם הקבלנים, סיווג קבלנים רשומים).
קבלן ביצוע, קבלן על פי חוזה
קבלן ביצוע, קבלן על פי חוזה מי שמתקשר בהסכם חוזי עם מזמין כדי לבצע עבודת בנייה, או בנייה הנדסית והוא האחראי לעניין היתר-הבנייה לפי תקנות התכנון (ראה קבלן ראשי).
קבלן ראשי
קבלן ראשי PRIMARY CONTRACTOR, CHIEF CONTRACTOR יחיד או תאגיד המתקשר בהסכם חוזי עם מזמין לביצוע עבודת בנייה או בנייה הנדסית, והוא בלבד אחראי לכל העבודות הכרוכות בהקמת הבניין, בהתאם להיתר הבנייה ולפי תקנות התכנון ותוכנית המדידה. הקבלן הראשי חייב ברישוי וברישום אצל רשם הקבלנים, ולו התפקיד הראשון במעלה בהקמת הבניין. הקבלן הראשי: אחראי בלעדית להקמת הבניין; ביצוע עבודות הבנייה על פי התקן ובהתאם לחוק התכנון והבנייה ותוכנית המדידה. מתאם פעילויות קבלני-המשנה. אחראי על נקיטת אמצעי-זהירות ועל הבטיחות, כאמור בחוק, לרבות נקיטת אמצעים אלה אצל קבלני-משנה העובדים באתר וגורמים אחרים הנקרים לשם, כמו לקוחות פוטנציאליים, סוכני-מכירות, מהנדסים ומתכננים. חוזה ביצוע שנחתם בין המזמין לקבלן הראשי כולל בין השאר לוח-זמנים, מועדי תשלומים, היקף אחריות, איכות הבנייה וענייני בטיחות ראה גם חוזה ביצוע, קבלן-משנה, "עד מפתח", חוזה פאושל.
קבלן רשום REGISTERED CONTRACTO
קבלן רשום REGISTERED CONTRACTO קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לסיווג שהוא נכלל בו, לפי יכולתו המקצועית והכספית. הרישום הוא חובה כדי להשתתף במכרזים במגזרים הממשלתי והציבורי, אך גם המגזר הפרטי נוטה היום לא למסור עבודה למי שאינו קבלן רשום, פרט אולי בתחום השיפוצים בהיקפים קטנים ובמסגרת של "בנה ביתך".
קבלן שיפוצים, שיפוצניק
קבלן שיפוצים, שיפוצניק קבלן העוסק בשיפוץ מבנים קיימים ותחזוקתם, לרבות בתי מגורים ומבנים תעשייתיים שבהם נדרשות עבודות לחידוש חזיתות, צנרת או ביצוע שינויים פנימיים. את שכירת שירותיו של קבלן שיפוץ יש להקדים בחתימת הסכם עבודה שבו מפורטים העבודות, החומרים, התשלומים ולוח-הזמנים לביצוע עבודת השיפוץ.
קבלן- משנה
קבלן- משנה קבלן עבודות הבנייה, הקשור בחוזה נפרד עם המזמין, ונותן לו שירותים שונים תמורת תשלומים ישירים.
קו ביוב SEWER LINE
קו ביוב SEWER LINE מערכת צינורות מבטון או מפלסטיק המיועדת להרחיק את מי הביוב מן הבניין עד לתחנת הטיפול בהם, או עד בור סופג.
קו בניין
קו בניין קו על פני הקרקע ומתחתיה, שנקבע בתוכנית מאושרת, ואשר בינו לבין גבול הנכס הבנייה אסורה. מדובר במרחק המינימלי של הבית מגבולות המגרש, בהתחשב בסוג הכביש, או הדרך שלידו. בהיעדר קווי בניין עשויים בתים להיות קרובים מדי זה לזה. קווי הבניין הם בדרך-כלל 5-3 מ', ולפיכך המרחק המינימלי בין חלונות השכנים הוא 10-6 מ'. במקרה שקו הבנייה מכל צד הוא 4 מ' אפשר לבקש הקלה בשיעור 10% ולהגדיל את רוחב הבניין -80 ס"מ, וכו'. קו בניין אחורי (- LINE BACK המרחק בין גבול המגרש העורפי לבין תחילת הבניין עצמו. קו חזית (- (LINE FRONTAGE המרחק בין חזית המקרקעין למבנה הבנוי עליה.
קו בניין אפס, קיר משותף
קו בניין אפס, קיר משותף יש מקרים שבהם נקבע בתוכנית בניין ערים כי המבנים שייבנו על שני מגרשים הגובלים זה בזה יהיו צמודים האחד לשני, כלומר לשני המבנים קיר משותף, וקו הבניין הוא אפס.
קוטג'
קוטג' יחידת מגורים צמודת קרקע המורכבת משני מפלסים או יותר, ובצמוד לה חצר, גינה, מגרש חנייה ולעתים גם מתקנים נוספים, כגון בריכת שחייה ופינת-משחק לילדים.
קומבינציה, עסקת אחוזים
קומבינציה, עסקת אחוזים עסקה שבה בעל הקרקע מוכר לקבלן/יזם (יחיד או תאגיד) חלק קרקע תמורת יחידות מבונות גמורות בבניין שיוקם על דוגמה : לפלוני מגרש ששטחו 700 מ"ר. בהתאם לתוכניות בניין ערים מאושרת לאיזור זה הוא רשאי לבנות עליו 10 דירות בנות 4 חדרים כל אחת, שיהיו זהות פחות או יותר בשוויין. הצדדים חותמים על עסקת קומבינציה שבה יקבל הבעלים - 40% כלומר עם סיום הבנייה יקבל הבעלים 4 דירות גמורות, לאחר שנתקבל אישור הרשויות לאכלוסן, ואילו הקבלן יקבל את 6 הדירות הנותרות. השלכות העסקה על בעל המגרש : * לעניין תשלום מס שבח מקרקעין : נכון למועד כתיבת הספר מיישמים שלטונות מס שבח בערים השונות שתי שיטות שונות לחישוב שיעור המס שבו מחייבים את בעל המגרש (הקבלן אינו נישום לעניין מס שבח). שיטה א' סך עלות בניית 4 הדירות שיקבל + רווח קבלני - עלות המקרקעין לבעל המגרש, בשעתו שיטה ב' סך הפדיון הצפוי ממכירת 4 הדירות - שווי הקרקע בעת מכירתה לקבלן רווח חייב במס הערה: עניין שתי השיטות עומד כיום לדיון, ועדיין לא נפלה הכרעה. * אפשרות לדחות את תשלום מס שבח בחלקו (ראה מס שבח בחלקו (ראה מס שבח מקרקעין). * בבואו למכור את הדירות או חלקן יוכל בעל המגרש ליהנות מפטור ממס שבח. אך אם יחליט לא לבקש פטור כזה יחול מס שבח על ההפרש שבין הפדיון ממימוש הדירות ובין שוויין, כפי שנקבע בהסכם עם הקבלן. * מס ערך מוסף יחול על שירותי הבנייה שמעניק הקבלן לבעל המגרש, כלומר על שוויין של 4 הדירות של הקבלן, כפי שנקבע בשעת חישוב שיעור מס השבח + שיעור המע"מ שהיה תקף בשעת החתימה על ההסכם (כיום 17%). בעל המגרש ישלם אפוא מס שבח על הרווח שתחולל העסקה + מע"מ על שווי 4 הדירות, כפי שנקבע בהסכם. השלכות העסקה על הקבלן : * הקלה במימון העסקה, מאחר שאינו נדרש לשלם בכסף תמורת רכישת הקרקע. * תשלום מס רכישה בשיעור %5 משווי הדירות שמסר לבעל המגרש, קרי המחיר ששילם תמורת הקרקע. * ישלם מס הכנסה בהתאם לפדיון ממכירת הדירות, בניכוי עלויות הבנייה ועלות הקרקע (שווי 4 הדירות שנמסרו לבעל המגרש, כאמור לעיל). מאחר שעסקות קומבינציה מעניקות יתרון בכל הקשור לתשלום מס שבח, עושות מדי פעם רשויות המס תיקונים בחוק, כדי לצמצם את אפשרויות התמרון של הצדדים, או לקצר את מועד דחיית התשלום (ראה גם חוק מס שבח ומקרקעין, מס רכישה, רווח קבלני).
קומפלט COMPLET
קומפלט COMPLET מונח לועזי, שפירושו "שלם", המתייחס למערכת שלמה ובה פריטים שונים שמוצע לשלם עבורה כיחידה אחת מבלי לפרק אותה (מבחינת המחיר) לרכיביה השונים.
קונסטרוקטור
קונסטרוקטור ראה מהנדס בניין
קונסטרוקציית פלדה לגג
קונסטרוקציית פלדה לגג ROOF METAL STRUCTURE מערכת אגדים, קורות, חיזוקים ומוטות פלדה המורכבת מעל המבנה כדי לשאת את הכיסוי הסופי העשוי מרעפים, פחי מתכת או פלסטיק או חומרים אחרים. קונסטרוקציית פלדה היא הקונסטרוקציה החזקה ביותר לגג משופע, הנותנת את המפתחים והחללים הרחבים ביותר לגג משופע, כדוגמת רעפים. בשיטה זו כל האלמנטים כולל המחברים מתוכננים מראש על פי חישובי קונסטרוקציה של מהנדס מומחה.
קוסט פלוס
קוסט פלוס הסכם עלות + אחוזים. הסכם לביצוע בנייה, בין מזמין עבודה, או קבלן ראשי, לבין קבלן מבצע. בהסכם כזה נקבע שכרו של הקבלן המבצע כאחוז מסך-כל עלויות הביצוע שתחולל הבנייה. דוגמה : מוסכם בין הצדדים כי שכר הקבלן יעמוד על 15% מסך העלויות. אם העלויות יסתכמו ב-1,100,000 דולר, יעמוד שכרו של הקבלן על 165,000 דולר : 165,000 $ שווה = X $1,100,000 15% $ הסכם זה יוצר ניגוד אינטרסים בין מזמין העבודה לבין הקבלן, מאחר ששכרו של הקבלן גדל ביחס ישר לעלות העבודה. כדי למנוע מצב זה נהוג לבסס את ההסכם על שיטת "קנס ופרס", לפיה מכינים תקציב עלויות וקובעים את הסכום הבסיסי שיהווה , את שכרו של הקבלן. סכומים אלה משולמים לו בחלקם במהלך הבנייה ובחלקם עם גמר העבודה. אם בגמר הבנייה מתברר, כי עלות הביצוע קטנה מהתקציב, מקבל הקבלן "פרס", העשוי לעמוד על מחצית הסכום שחסך. ואילו, אם מתברר כי העלות , היתה גבוהה מסך העלויות כפי שהוא מופיע בתקציב, יופחת סכום החריגה משכרו של הקבלן - ה"קנס".
קורה BEAM
קורה BEAM רכיב אופקי או משופע עשוי בטון, עץ או מתכת, הנשען בקצותיו על עמודים ו/או קורות שאליהם הוא מעביר את העומסים המתקבלים מן התקרה או הגג. בעיקרון הקורה היא אלמנט קונסטרוקטיבי, ולעיתים בשיפוצים קורה עשויה פלדה יכולה להחליף עמודים. הקורה יכולה להיות בתוך מישור התקרה או מתחתיו, והיא יכולה להוות גם אלמנט דקורטיבי
קורת יסוד
קורת יסוד קורה, שעליה מניחים את רצפת המבנה.
קיבוע יבש DRY FIXATION
קיבוע יבש DRY FIXATION סוג של בניית קיר בו גימור הקיר הפנימי נקבע במצב יבש, בדרך כלל בצורה של פחי מתכת מעוגנים לתוך הקיר.
קיר דו-פנים DOUBLE-FACE WALL
קיר דו-פנים DOUBLE-FACE WALL קיר בנוי או מחופה אבן משני צדדיו.
קיר תומך
קיר תומך קיר בנוי מאבן או יצוק מבטון מזוין, או שילוב של שניהם, התומך אדמת מילוי או חפירה ויוצר שני מפלסים נפרדים. בניית קיר תומך היא הכרחית במצבים מסוימים, כגון במדרון תלול או בהימצאות אדמת סחף במגרש. בנייתו תיעשה על פי החלטת מהנדס הקונסטרוקציה.
קירות  WALLS
קירות WALLS חלקי בניין התוחמים אותו ויוצרים מסגרת שבה נמצאים האולמות, החדרים וכד'. הקירות יכולים להיות מעץ, בטון, אלומיניום וכד'.
קנה- מידה
קנה- מידה היחס הפרופורציונלי בין מידות סרטוט, מפה, תוכנית או דגם לבין מידותיו של העצם הממשי שאותו בם מייצגים.
קרן ביטוח לפועלי בניין
קרן ביטוח לפועלי בניין קופת פנסיה, על פי הגדרתה בחוק, המשמשת את מכלול העוסקים והפועלים בענף הבנייה (ראה קרן פנסיה).
קרקע
קרקע קרקע מכל סוג או מכל צורת חזקה, וכל בניין, עץ או דבר אחר המחוברים לקרקע, וכל חלק מן הים, או משפת הים, או מנהר וכל זכות, טובת הנאה או זכות שימוש בקרקע או במים או עליהם. לקרקע ייעודים רבים ומגוונים, בהם חקלאות, בנייה, תיירות ונופש, אך ייחודה, לעומת מצרכים אחרים במשק העולמי, הוא בכך שהיא מצוייה בכמות מסויימת, שאינה משתנה ולכן לדברי אנשי נדל"ן המחסור בה יהווה תמיד גורם לעלייה במחירה.
קרקע ציבורית
קרקע ציבורית קרקע שבבעלות המדינה, רשות הפיתוח, הקרן הקיימת לישראל, רשות מקומית, או תאגיד שהוקם על פי חוק, ושהחזקה בה היא בידי אחד מהם.
חזור מעלה