מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית
חיפוש מושגים א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
נמצאו 42 מושגים
שבח
שבח ריאלי בעסקאות מקרקעין BETTERMENT, IMPROVEMENT ההפרש בין התמורה המשולמת עבור נכס מקרקעין - בניכוי הסכום ששילם המוכר תמורת הנכס - ובין התמורה המשולמת עבורו + הוצאות ששולמו בגינו, כגון היטל השבחה, שכר טרחת עורך-דין ומתווך, והוצאות להשבחת הנכס, כגון תוספת בינוי, פיתוח, דרכי-גישה וחניונים - בניכוי הוצאות הפחת לצורך חישוב מס הכנסה שוטף. חישוב השבח לצורכי מס נעשה על בסיס ריאלי, כלומר משערכים את עלות הרכישה וההוצאות הנוספות על פי מדד המחירים לצרכן במועד המכירה, וההפרש המתקבל בין התמורה לבין העלות הכללית המשוערכת הוא השבח הריאלי (ראה גם אינפלציה, מדד). דוגמה: אלמוני רכש נכס ב-1.1.81 תמורת 20,000 ש"ח. ב-1.1.94 הוא מכר נכס זה תמורת 210,000 ש"ח. במהלך תקופת בעלותו על הנכס שילם המוכר ב-1.1.86 הוצאות בינוי והיטל השבחה בסך 12,000 ש"ח, והפחת שנוכה במהלך תקופה זו עמד על 6,000 ש"ח. המדדים שלפיהם נערך השיערוך: מדד - 1301.1.81 נק' מדד - 2101.1.86 נק' מדד אמצע התקופה - 290 נק' (לצורכי חישוב הפחת( מדד - 7801.1.94 נק' חישוב העלות המשוערכת: 1. חישוב הרכישה 780 * 20,000 = 120,000 130 2. חישוב הוצאות 780 * 21,000= 78,000 210 3. חישוב הפחת (780 * 6,000 =) 16,138 290 סך העלות המשוערכת181,862 ש"ח השבח הריאלי: 58,138 * ש"ח = - 181,862 - 240,000 * מעל סכום זה ישלם המוכר את מס השבח, כחוק.
שואב אבק מרכזי
שואב אבק מרכזי - ראה מערכת שאיבת אבק מרכזית.
שווי מקרקעין
הערכת נכס לצורכי מכירה, שמכין שמאי מקרקעין מוסמך לצורך מכירת הנכס או הצגתו לפני הבנק כביטחון לאשראי כספי, או להלוואות שמבקש בעל הנכס לקבל מהבנק. בהערכתו מביא השמאי בחשבון בין השאר את מיקומו הכנס, שוויים של נכסים דומים בסביבה, דמי-השכירות שהנכס מניב, מצבו הפיסי, תוכניות בינוי ופיתוח עתידיות בסביבה (ראה גם ערך נכס, שומת מקרקעין).
שומת מקרקעין
REAL ESTATE TAX ASSESSMENT מסמך המציג את שווי המקרקעין נשוא השומה, במשא ומתן לרכישת/מכירת המקרקעין, וכביטחון לקבלת אשראי בנקאי, או אחר. את השומה מוסמך להכין שמאי מקרקעין, ולהכנתה הוא משתמש ב-3 שיטות הערכה, שאותן הוא משקלל: 1. שיטת ההוצאות והעלות: מעריכים את שווי הקרקע לפי מחירי השוק לקרקעות בסביבה שבה מדובר, ואשר חלות בהן זכויות בנייה דומות. לנתון זה מוסיפים את עלות הבנייה של המבנה הקיים על הקרקע. חישוב עלות הבנייה: השטח המבונה במ"ר × עלות הבנייה למ"ר = עלות בנייה דוגמה: על קרקע ששטחה 600 מ"ר וערכה נאמד ב-1,000,000$ נבנה מבנה ששטחו 1,200 מ"ר. עלות הבנייה מחושבת לפי 700$ למ"ר. חישוב שווי הנכס יהיה לפיכך: שווי הקרקע 1,000,000 עלות בנייה = 840,000$ = 700 * 1,200 $ מ"ר שווי המקרקעין1,840,000 2. שיטת ההשוואה - מחיר השוק: מבוססת על השוואת מחירי מקרקעין דומים, בתאריך השומה. על המעריך לבצע את ההתאמות או התיקונים כמתבקש מההבדלים בין המקרקעין ובין המקרקעין שאליהם הם מושווים. שיטת היוון הכנסות: אומדים את שוויו של נכס מקרקעין על פי אומדן ההכנסות שהוא עשוי להניב מיום השלמת הבנייה עליו. או, כשמדובר בנכס קיים המושכר לדיירים יובאו בחשבון גיל המבנה, מצבו הפיסי, מיקומו וכו'. לצורך זה מבצעים היוון תקבולים עתידיים בניכוי שיעור הריבית השורר במשק.
שטח AREA
(א) כל משטח מישורי הנמצא בתוך גבולות מוגדרים. (ב) מידת משטח. משטח יכול להימדד ביחידות שונות, למשל במטר רבוע.
שטח AREA
א) כל משטח מישורי הנמצא בתוך גבולות מוגדרים. (ב) מידת משטח. משטח יכול להימדד ביחידות שונות, למשל במטר רבוע.
שטח ברוטו
סך כל שטח הרצפה של יחידה במבנה, כולל חלקה היחסי של היחידה בסך שטחי השירות. נתון שיש לו חשיבות מיוחדת כשמדובר בבנייני משרדים, שבהם מי שרוכש משרד או שוכר אותו, משלם לפי מ"ר ברוטו. דוגמה : שטח יחידת משרד (נטו, בין הקירות) עומד על 174 מ"ר. שטחי השירות המיוחסים ליחידה זו עומדים על 31 מ"ר. כלומר, שטח היחידה ברוטו עומד על 205 מ"ר, ועל פיו יחושב שכר-הדירה או סך הרכישה.
שטח מגרש מינימלי
MINIMAL LOT SURFACE שטח המגרש הקטן ביותר שעליו ניתן לקבל היתר בנייה, לפי התקנות של הרשות המקומית.
שטח מגרש מינימלי MINIMAL LOT S
שטח המגרש הקטן ביותר שעליו ניתן לקבל היתר בנייה, לפי התקנות של הרשות המקומית.
שטח מובנה, שטח בנוי
שטח מדוד לבנייה בפועל, לרבות שטחן של רצפות, מרפסות פתוחות, מגרשי חנייה מקורים ומחסנים. נתון זה חשוב במיוחד לקבלן המבצע את הבנייה, מאחר שהוא משמש אמת-מידה בחישוב סך עלויות הבנייה (חומרים, שכר-עבודה וכו') ומשך הביצוע.
שטח עיקרי
שטח הרצפה של בנייני משרדים או בניינים מסחריים, המשמש את הדיירים הלכה למעשה, דוגמה : בבניין משרדים מדובר בשטח המשרד עצמו, לא כולל שטחי שירות (ראה גם שטחי שירות).
שטח ציבורי פתוח (שצ"פ)
שטחים שהוקצו בתוכנית מיתאר לצורכי הציבור, כגון גינות משחקים, אגמים מלאכותיים, כבישי גישה, מדרכות, חנייה וכד'.
שטח רצפה
שטח המרצפות הכולל בבניין, שמהווה בסיס כמותי להתחשבנות בין הקבלן קבלני-המשנה.
שטחי שירות
שטחי הרצפה בבנייני ציבור, בניינים מסחריים ובנייני משרדים, המשמשים את כלל הדיירים ואת באי-הבניין, בהם מעברים, מסדרונות, אולמות מבואה, שירותים משותפים וחדרי-מכונות. דיירי הבניינים משתתפים בעלות אחזקת שטחי השירות, ואלה מנוהלים בדרך-כלל על ידי חברה לניהול נכסים (ראה גם שטח עיקרי, חברה לניהול נכסים).
שטר מכר BILL OF SALE
תעודה שמנפיק רשם המקרקעין, המעידה על העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם בתמורה, או שלא בתמורה. בתעודה זו מצוינים פרטי הזיהוי של הצדדים לעסקה, התמורה, וכן תיאור המקרקעין. הצדדים חותמים על השטר לפני פקיד לשכת רישום קרקעות או עורך-דין. הפקיד מאשר את העסקה לרישום במשרד ספרי האחוזה, ומאשר כי השטר נרשם במשרד ספרי האחוזה לפי אסמכתא שצוינה בו, וכי שולמו דמי אגרת רישום. אפשר לערוך שטר מכר בפני עורך-דין, שתפקידו לאמת את חתימות הצדדים לעסקה ואת העברת השטר לרישום אצל רשם המקרקעין. העברה זו יש לבצע יומיים מיום החתימ (ימים שבהם הלשכה סגורה אינם מובאים בחשבון). במקרה של חתימה בפני עורך-דין אין הצדדים חייבים להתייצב אצל הרשם (ראה גם מכר).
שטר משכנתא
מסמך שבו מפורטים פרטי הנכס המשועבד, סכום ההלוואה, התנאים למתן ההלוואה, וביטחונות אחרים הבאים להבטיח פירעון הלוואה.
שטרבה (שינני קשר) LINK TEETH
מילה לועזית שמשמעה: בניית קצות קירות והמחיצות, באופן המשאיר שקעים ובליטות בצורת שינני קשר, אשר לתוכם ישתלו נדבכי המחיצות או יוצק עמוד בטון. בשיטה זו עמוד הבטון קשור טוב יותר לקירות שמצידיו והם הופכים להיות יחידה מונוליטית.
שיטת בנה ביתך
שיטת בנייה עצמית שבה אנשים פרטיים (בניגוד לקבלני ויזמים) רוכשים קרקע ומבצעים את תהליך ניהול פרויקט הבנייה באופן עצמאי, משמע: תכנון הבנייה, התקשרות עם הרשויות השונות, התקשרויות עם בעלי מקצוע ופיקוח על תהליך הבנייה. בשיטה זו ניתן לחסוך עד כ- 25% מעלות קניית בית מקבלן, מהסיבה הפשוטה שהיזם כאן הוא בעל המגרש ואז נחסך הרווח המיועד להגיע לקבלן (שמוכר בתים). כמו כן בבנייה כזו, אתם המחליטים והבוחרים הבלעדיים של מראה, תכולת ואיכות הבית, וזאת בזכות פיקוח וניהול פרויקט בנייה נבון וחכם כנלמד בקורס "בנה ביתך בתבונה" של מכללת בילדינג.
שיכון
קבוצת בתי-מגורים בעלת אופי אדריכלי אחיד, המתייחדת לעתים לאוכלוסייה מסויימת, כגון "זוגות צעירים". שיכונים נבנים ביוזמת הממשלה או יוזמה פרטית ומחייבים הקמת תשתית לשירות ציבור הדיירים, לרבות הקמת מרכז קניות, שירותי בריאות וחינוך בסמוך.
שימור מבנים
BUILDING CONSERVATION, PRESERVATION פעולה תחיקתית שמטרתה לאסור הריסתם של מבנים ואתרים או הכנסת שינוי בהם, ואשר נועדה לשמר את צורתם המקורית. גם תוספות הבנייה חייבות להתבצע בצורה שתשמר את סגנון הבנייה המיוחד. הריסה או הכנסת שינויים במבנה כזה חייבת בהיתר הרשות המקומית. זאת על פי התיקון ה-13 לחוק התכנון והבנייה שאושר בכנסת ב-1994. החוק מורה על הקמת ועדות שימור בכל רשות מקומית במדינה שתפקידן לקבוע אילו מבנים מיועדים לשימור, ולטפל בהתנגדויות התושבים לשימור. פעולות השימור אמורות להתבצע על ידי העירייה שבתחומה עומד הנכס, וזו יכולה להפקיע אותו מבעליו, תמורת פיצויים, לשקמו ולשכן בו מוסדות ציבור, או להנחות את הבעלים על צורת הבנייה העתידית בהתייחס למרכיב השימור. דוגמה בולטת לשימור מתקיימת בתל-אביב בכל הקשור לבניינים שנבנו בסגנון באוהאוס)ראה גם באוהאוס).
חזור מעלה