מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 42 מושגים:
שבח
שבח שבח ריאלי בעסקאות מקרקעין BETTERMENT, IMPROVEMENT ההפרש בין התמורה המשולמת עבור נכס מקרקעין - בניכוי הסכום ששילם המוכר תמורת הנכס - ובין התמורה המשולמת עבורו + הוצאות ששולמו בגינו, כגון היטל השבחה, שכר טרחת עורך-דין ומתווך, והוצאות להשבחת הנכס, כגון תוספת בינוי, פיתוח, דרכי-גישה וחניונים - בניכוי הוצאות הפחת לצורך חישוב מס הכנסה שוטף. חישוב השבח לצורכי מס נעשה על בסיס ריאלי, כלומר משערכים את עלות הרכישה וההוצאות הנוספות על פי מדד המחירים לצרכן במועד המכירה, וההפרש המתקבל בין התמורה לבין העלות הכללית המשוערכת הוא השבח הריאלי (ראה גם אינפלציה, מדד). דוגמה: אלמוני רכש נכס ב-1.1.81 תמורת 20,000 ש"ח. ב-1.1.94 הוא מכר נכס זה תמורת 210,000 ש"ח. במהלך תקופת בעלותו על הנכס שילם המוכר ב-1.1.86 הוצאות בינוי והיטל השבחה בסך 12,000 ש"ח, והפחת שנוכה במהלך תקופה זו עמד על 6,000 ש"ח. המדדים שלפיהם נערך השיערוך: מדד - 1301.1.81 נק' מדד - 2101.1.86 נק' מדד אמצע התקופה - 290 נק' (לצורכי חישוב הפחת( מדד - 7801.1.94 נק' חישוב העלות המשוערכת: 1. חישוב הרכישה 780 * 20,000 = 120,000 130 2. חישוב הוצאות 780 * 21,000= 78,000 210 3. חישוב הפחת (780 * 6,000 =) 16,138 290 סך העלות המשוערכת181,862 ש"ח השבח הריאלי: 58,138 * ש"ח = - 181,862 - 240,000 * מעל סכום זה ישלם המוכר את מס השבח, כחוק.
שואב אבק מרכזי
שואב אבק מרכזי שואב אבק מרכזי - ראה מערכת שאיבת אבק מרכזית.
שווי מקרקעין
שווי מקרקעין הערכת נכס לצורכי מכירה, שמכין שמאי מקרקעין מוסמך לצורך מכירת הנכס או הצגתו לפני הבנק כביטחון לאשראי כספי, או להלוואות שמבקש בעל הנכס לקבל מהבנק. בהערכתו מביא השמאי בחשבון בין השאר את מיקומו הכנס, שוויים של נכסים דומים בסביבה, דמי-השכירות שהנכס מניב, מצבו הפיסי, תוכניות בינוי ופיתוח עתידיות בסביבה (ראה גם ערך נכס, שומת מקרקעין).
שומת מקרקעין
שומת מקרקעין REAL ESTATE TAX ASSESSMENT מסמך המציג את שווי המקרקעין נשוא השומה, במשא ומתן לרכישת/מכירת המקרקעין, וכביטחון לקבלת אשראי בנקאי, או אחר. את השומה מוסמך להכין שמאי מקרקעין, ולהכנתה הוא משתמש ב-3 שיטות הערכה, שאותן הוא משקלל: 1. שיטת ההוצאות והעלות: מעריכים את שווי הקרקע לפי מחירי השוק לקרקעות בסביבה שבה מדובר, ואשר חלות בהן זכויות בנייה דומות. לנתון זה מוסיפים את עלות הבנייה של המבנה הקיים על הקרקע. חישוב עלות הבנייה: השטח המבונה במ"ר × עלות הבנייה למ"ר = עלות בנייה דוגמה: על קרקע ששטחה 600 מ"ר וערכה נאמד ב-1,000,000$ נבנה מבנה ששטחו 1,200 מ"ר. עלות הבנייה מחושבת לפי 700$ למ"ר. חישוב שווי הנכס יהיה לפיכך: שווי הקרקע 1,000,000 עלות בנייה = 840,000$ = 700 * 1,200 $ מ"ר שווי המקרקעין1,840,000 2. שיטת ההשוואה - מחיר השוק: מבוססת על השוואת מחירי מקרקעין דומים, בתאריך השומה. על המעריך לבצע את ההתאמות או התיקונים כמתבקש מההבדלים בין המקרקעין ובין המקרקעין שאליהם הם מושווים. שיטת היוון הכנסות: אומדים את שוויו של נכס מקרקעין על פי אומדן ההכנסות שהוא עשוי להניב מיום השלמת הבנייה עליו. או, כשמדובר בנכס קיים המושכר לדיירים יובאו בחשבון גיל המבנה, מצבו הפיסי, מיקומו וכו'. לצורך זה מבצעים היוון תקבולים עתידיים בניכוי שיעור הריבית השורר במשק.
שטח AREA
שטח AREA (א) כל משטח מישורי הנמצא בתוך גבולות מוגדרים. (ב) מידת משטח. משטח יכול להימדד ביחידות שונות, למשל במטר רבוע.
שטח AREA
שטח AREA א) כל משטח מישורי הנמצא בתוך גבולות מוגדרים. (ב) מידת משטח. משטח יכול להימדד ביחידות שונות, למשל במטר רבוע.
שטח ברוטו
שטח ברוטו סך כל שטח הרצפה של יחידה במבנה, כולל חלקה היחסי של היחידה בסך שטחי השירות. נתון שיש לו חשיבות מיוחדת כשמדובר בבנייני משרדים, שבהם מי שרוכש משרד או שוכר אותו, משלם לפי מ"ר ברוטו. דוגמה : שטח יחידת משרד (נטו, בין הקירות) עומד על 174 מ"ר. שטחי השירות המיוחסים ליחידה זו עומדים על 31 מ"ר. כלומר, שטח היחידה ברוטו עומד על 205 מ"ר, ועל פיו יחושב שכר-הדירה או סך הרכישה.
שטח מגרש מינימלי
שטח מגרש מינימלי MINIMAL LOT SURFACE שטח המגרש הקטן ביותר שעליו ניתן לקבל היתר בנייה, לפי התקנות של הרשות המקומית.
שטח מגרש מינימלי MINIMAL LOT S
שטח מגרש מינימלי MINIMAL LOT S שטח המגרש הקטן ביותר שעליו ניתן לקבל היתר בנייה, לפי התקנות של הרשות המקומית.
שטח מובנה, שטח בנוי
שטח מובנה, שטח בנוי שטח מדוד לבנייה בפועל, לרבות שטחן של רצפות, מרפסות פתוחות, מגרשי חנייה מקורים ומחסנים. נתון זה חשוב במיוחד לקבלן המבצע את הבנייה, מאחר שהוא משמש אמת-מידה בחישוב סך עלויות הבנייה (חומרים, שכר-עבודה וכו') ומשך הביצוע.
שטח עיקרי
שטח עיקרי שטח הרצפה של בנייני משרדים או בניינים מסחריים, המשמש את הדיירים הלכה למעשה, דוגמה : בבניין משרדים מדובר בשטח המשרד עצמו, לא כולל שטחי שירות (ראה גם שטחי שירות).
שטח ציבורי פתוח (שצ"פ)
שטח ציבורי פתוח (שצ"פ) שטחים שהוקצו בתוכנית מיתאר לצורכי הציבור, כגון גינות משחקים, אגמים מלאכותיים, כבישי גישה, מדרכות, חנייה וכד'.
שטח רצפה
שטח רצפה שטח המרצפות הכולל בבניין, שמהווה בסיס כמותי להתחשבנות בין הקבלן קבלני-המשנה.
שטחי שירות
שטחי שירות שטחי הרצפה בבנייני ציבור, בניינים מסחריים ובנייני משרדים, המשמשים את כלל הדיירים ואת באי-הבניין, בהם מעברים, מסדרונות, אולמות מבואה, שירותים משותפים וחדרי-מכונות. דיירי הבניינים משתתפים בעלות אחזקת שטחי השירות, ואלה מנוהלים בדרך-כלל על ידי חברה לניהול נכסים (ראה גם שטח עיקרי, חברה לניהול נכסים).
שטר מכר BILL OF SALE
שטר מכר BILL OF SALE תעודה שמנפיק רשם המקרקעין, המעידה על העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם בתמורה, או שלא בתמורה. בתעודה זו מצוינים פרטי הזיהוי של הצדדים לעסקה, התמורה, וכן תיאור המקרקעין. הצדדים חותמים על השטר לפני פקיד לשכת רישום קרקעות או עורך-דין. הפקיד מאשר את העסקה לרישום במשרד ספרי האחוזה, ומאשר כי השטר נרשם במשרד ספרי האחוזה לפי אסמכתא שצוינה בו, וכי שולמו דמי אגרת רישום. אפשר לערוך שטר מכר בפני עורך-דין, שתפקידו לאמת את חתימות הצדדים לעסקה ואת העברת השטר לרישום אצל רשם המקרקעין. העברה זו יש לבצע יומיים מיום החתימ (ימים שבהם הלשכה סגורה אינם מובאים בחשבון). במקרה של חתימה בפני עורך-דין אין הצדדים חייבים להתייצב אצל הרשם (ראה גם מכר).
שטר משכנתא
שטר משכנתא מסמך שבו מפורטים פרטי הנכס המשועבד, סכום ההלוואה, התנאים למתן ההלוואה, וביטחונות אחרים הבאים להבטיח פירעון הלוואה.
שטרבה (שינני קשר) LINK TEETH
שטרבה (שינני קשר) LINK TEETH מילה לועזית שמשמעה: בניית קצות קירות והמחיצות, באופן המשאיר שקעים ובליטות בצורת שינני קשר, אשר לתוכם ישתלו נדבכי המחיצות או יוצק עמוד בטון. בשיטה זו עמוד הבטון קשור טוב יותר לקירות שמצידיו והם הופכים להיות יחידה מונוליטית.
שיטת בנה ביתך
שיטת בנה ביתך שיטת בנייה עצמית שבה אנשים פרטיים (בניגוד לקבלני ויזמים) רוכשים קרקע ומבצעים את תהליך ניהול פרויקט הבנייה באופן עצמאי, משמע: תכנון הבנייה, התקשרות עם הרשויות השונות, התקשרויות עם בעלי מקצוע ופיקוח על תהליך הבנייה. בשיטה זו ניתן לחסוך עד כ- 25% מעלות קניית בית מקבלן, מהסיבה הפשוטה שהיזם כאן הוא בעל המגרש ואז נחסך הרווח המיועד להגיע לקבלן (שמוכר בתים). כמו כן בבנייה כזו, אתם המחליטים והבוחרים הבלעדיים של מראה, תכולת ואיכות הבית, וזאת בזכות פיקוח וניהול פרויקט בנייה נבון וחכם כנלמד בקורס "בנה ביתך בתבונה" של מכללת בילדינג.
שיכון
שיכון קבוצת בתי-מגורים בעלת אופי אדריכלי אחיד, המתייחדת לעתים לאוכלוסייה מסויימת, כגון "זוגות צעירים". שיכונים נבנים ביוזמת הממשלה או יוזמה פרטית ומחייבים הקמת תשתית לשירות ציבור הדיירים, לרבות הקמת מרכז קניות, שירותי בריאות וחינוך בסמוך.
שימור מבנים
שימור מבנים BUILDING CONSERVATION, PRESERVATION פעולה תחיקתית שמטרתה לאסור הריסתם של מבנים ואתרים או הכנסת שינוי בהם, ואשר נועדה לשמר את צורתם המקורית. גם תוספות הבנייה חייבות להתבצע בצורה שתשמר את סגנון הבנייה המיוחד. הריסה או הכנסת שינויים במבנה כזה חייבת בהיתר הרשות המקומית. זאת על פי התיקון ה-13 לחוק התכנון והבנייה שאושר בכנסת ב-1994. החוק מורה על הקמת ועדות שימור בכל רשות מקומית במדינה שתפקידן לקבוע אילו מבנים מיועדים לשימור, ולטפל בהתנגדויות התושבים לשימור. פעולות השימור אמורות להתבצע על ידי העירייה שבתחומה עומד הנכס, וזו יכולה להפקיע אותו מבעליו, תמורת פיצויים, לשקמו ולשכן בו מוסדות ציבור, או להנחות את הבעלים על צורת הבנייה העתידית בהתייחס למרכיב השימור. דוגמה בולטת לשימור מתקיימת בתל-אביב בכל הקשור לבניינים שנבנו בסגנון באוהאוס)ראה גם באוהאוס).
שימוש חורג
שימוש חורג USE NOT IN CONFORMITY WITH שימוש בבניין או בחלקי בניין לא בהתאם לייעודו המקורי, ברשות או בניגוד לחוק.
שימושים עיקריים וחלקי שירות
שימושים עיקריים וחלקי שירות MAIN USES AND SERVICE AREAS תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים), תשנ"ב-1992 מתייחסות לחישוב שטחי הבנייה המחולקים לשני סוגים: - שטחים עיקריים, למשל למגורים, משרדים, שטחי תעשייה. - שטחי שירות שהם שטחים נלווים, כגון מקלט, אחסנה, חנייה, חדרי מדרגות וכדומה.
שינוי ייעוד
שינוי ייעוד פעולה שמבצעת הרשות הממשלתית המוסמכת בהתאם למדיניות המשקית במדינה. כך למשל בתקופה שבה יש ביקוש ער ליחידות מגורים ומצב החקלאות או ענף ההדרים בכי רע, מחליטה הממשלה לשנות ייעודן של קרקעות מחקלאות לבנייה למגורים. במקרה כזה ישלם המוכר היטל השבחה בשיעור כ-50% מהעלייה בשווי המקרקעין בגין שינוי הייעוד. דוגמה : פרדס ששטחו 50 דונם באיזור השרון. כקרקע לחקלאות עומד ערכו של דונם על כ-10,000 דולר. עם שינוי הייעוד למגורים, עולה ערך הדונם לכ-70,000 דולר. כלומר, הזכויות הנוספות שוות 60,000 דולר. הרשות המקומית נוהגת להתחלק בהשבחה זו באופן שווה, עם בעל המקרקעין.
שינוי פנימי בדירה
שינוי פנימי בדירה שינוי פנימי בדירה שאינו טעון היתר CHANGES IN AN APARTMENT WHICH DO NOT REQUIRE A PERMIT התקנות של הרשות המקומית המעניקה היתר בנייה מבחינות בין שינויים מזעריים בתוך דירה שאינם דורשים הגשת בקשה לאישור והוצאת היתר לבין אלה שאכן זקוקים לאישור כזה. שינוי פנימי הוא שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבניין, אינו פוגע בחזיתו, או במראהו, או בשלד של הבניין, או ברכוש המשותף או בצנרת, או בציוד אחר המשרת גם דירות אחרות, אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה או את מספרן של יחידות הדיור בתוכה.
שיפוך בניינים
שיפוך בניינים מגוון עבודות שמטרתן לשפר את מצב הבניין ואת חזותו : 1) עבודות צביעה, טיוח, סיוד, סתימה, מילוי וציפוי; 2) שינוי מקום הצנרת החיצונית, 3) ריצוף, גינון ותיקוני בנייה ; 4) עבודות להגנה מפני חלודה, רטיבות או מים ; 5) הריסה, החלפה וסילוק של כל דבר הפוגם במראה החיצוני של הבית. כמו כן יכולה העירייה להורות על שמירת המראה של חזיתות בתים, לרבות סיודן ושיפוצן.
שיש MARBLE
שיש MARBLE תרגום המילה שיש ביוונית הוא "אבן זוהרת". השיש הוא בעל מראה מבריק ואצילי. במינוח הגאולוגי שיש היא אבן משקע אשר עברה תהליך מטמורפוזה. השיש הוא חומר רך מאוד, דבר מצוין לפיסול אך לא תמיד לריצוף. סוגי השיש האמיתיים אשר מיובאים לארץ הם קררה ורוסה פורטוגל. הקררה הוא בעל עמידות נמוכה בפני שחיקה ובעל רגישות גבוהה לכתמים. הרוסה פורטוגל הוא בעל עמידות גבוהה לשחיקה ובעל רגישות בינונית לכתמים. יש להבדיל בין שיש לאבן, במקרים רבים ספקי ריצוף וחיפוי קרואים למוצר זה או אחר "שיש" כדי למכור אותו במחיר גבוה יותר, אך ליתר דיוק זוהי אבן מלוטשת (דבר שאינו גורע מאיכותה, רק יש להיזהר).
שכבה מקשרת LINKING LAYER
שכבה מקשרת LINKING LAYER שכבת ביניים במשטחי אספלט או בציפוי צבע.
שכבת אדמה עליונה TOP SOIL
שכבת אדמה עליונה TOP SOIL הכוונה היא בדרך כלל לשכבת אדמת גננים, המפוזרת על פני השטח המפולס, לקראת שתילת צמחייה.
שכבת הרבצה (מריחת בטון)
שכבת הרבצה (מריחת בטון) זוהי השכבה החשובה ביותר בכל מערכת הטיח. איכות טובה ויישום נכון של שכבה זו יקבעו במידה רבה את רמת איטום הקיר. מומלץ להיות נוכחים בעת הכנת התערובת לשכבת ההרבצה ולפקח על הרכב החומר שיקבע רבות את כושר האיטום של הקיר. השכבה מורכבת מהחומרים הבאים: צמנט- חלק אחד (שק צמנט השוקל 50 ק"ג). חול טבעי- 2.5-3 חלקים )10-12 דליים של חול-ים או חול דיונות). דבק פולימרי- 10-15% ממשקל הצמנט )5-7.5 ק"ג דבק פולימרי). מים- לפי הצורך. עובי שכבת ההרבצה יהיה כ-5 מ"מ וייעשה באמצעות מריחה בכף מריחה. לפני המריחה יש להקפיד על הרטבת הקיר במים. אי הרטבה לפני יישום הטיח ואי ביצוע אשפרה לאחריו הם גורמים ראשונים במעלה להיווצרות סדקים יציבים בזמן התייבשות הטיח. לאחר יישום הטיח יש להקפיד על השקיית הקיר במים מספר פעמים ביום (מתבצעת בפעם הראשונה כשהטיח מתייבש).
שכבת טיח מיישר
שכבת טיח מיישר RENDERING RECTIFYING LAYER טיח צמנטי שחור שאינו מכיל סיד ואינו מכיל חול מחצבה המכיל סיד (הגורמים להיווצרות סדקים בטיח) השכבה מורכבת מהחומרים הבאים: צמנט- חלק אחד (שק צמנט השוקל 50 ק"ג). חול טבעי- 4 חלקים )16 דליים של חול-ים או חול דיונות או לחלופין 16 דליים של טיט מובא). דבק פולימרי - 10% ממשקל הצמנט או 1 ק"ג של מוסף אבקתי, תחליף לסיד, לכל שק צמנט. עובי שכבת הטיח השנייה יהיה 10-12 מ"מ. יישור הטיח ייעשה בעזרת סרגל טיח בשני כיוונים - אופקי ואנכי. בעזרת הסרגל תיעשה הבדיקה בהתאם. אנו ממליצים לך לבדוק אישית כל פאה ופאה של הקירות. בבדיקה פשוטה זו עליך להניח את הסרגל לאורך ולרוחב הקיר ולבדוק אם יש מרווח בין הסרגל לטיח באחד המקומות. אם גילית מרווח מסוים, יש לדרוש מהטייח לתקן מיידית את הטיח לפני המשך העבודה. לבצע על הקיר אשפרה במים ניגרים (לא בזרם חזק) מספר ימים כמה פעמים ביום.
שכונה
שכונה איזור מגורים בעיר שהוא יחידה בעלת אפיונים המייחדים אותה. שכונות מתייחדות במגע הלא-פורמלי של התושבים בינם לבין עצמם. השכונה מספקת לתושביה שירותים, כגון טיפת חלב, גן-ילדים, בית ספר יסודי, בתי מסחר ראשוניים, מועדון נוער ומועדון מבוגרים. מרבית שירותים אלה נמצאים במרחק הליכה של 10-5 דקות ממקום המגורים.
שכיר
שכיר כל מי שעבד אצל אחר וקיבל תמורה בכסף או בשווה כסף (שכר), כשהתמורה מחושבת על בסיס יומי או חודשי.
שכירות חופשית רגילה
שכירות חופשית רגילה תנאי שכירות למקרקעין השייכים למדינה, לרשות הפיתוח, לקרן הקיימת לישראל, לרשויות המקומיות ולתאגידים שהוקמו על פי חוק, לתקופת זמן מוגבלת, אשר בסופה חייב הדייר לפנות את המושכר ולהחזירו לידי בעל-הבית באופן ובצורה שבה קיבל אותו בתחילת תקופת השכירות (ראה חוזה שכירות).
שכירות-משנה
שכירות-משנה שכירות בהתאם להתניה בחוזה השכירות, לפיה יש בידי השוכר הזכות להעביר את זכותו לאחר, בהסכמת המשכיר.
שכר עבודה WAGES
שכר עבודה WAGES לפי ההגדרה החדשה כולל את כל התשלומים ברוטו (לפני הניכויים), החייבים במס הכנסה, ששולמו לשכירים בחודש הדיווח (כולל הפרשי שכר ומקדמות), כלומר, שכר יסוד ותוספות : יוקר, מקצועית, ותק, משפחה (ללא קצבת ילדים), פרמיות ובונוסים, תשלומים בעבור שעות נוספות ותנאי עבודה מיוחדים (תוספת שדה, ערכה וכדו), "משכורת 13", תשלומים בעבור ימי היעדרות (ימי מילואים, חופשה, חג, מחלה וכו), דמי הבראה, ספרות מקצועית, תשלומים בעבור אחזקת רכב (לרבות זקיפה בעבור רכב של המעסיקים הנמצא ברשות העובד), טלפון, כלכלה ואש"ל (החייבים במס הכנסה בלבד), דמי נסיעה לעבודה ובחזרה, תשלומים בעין (שי, דיור וכו), השתתפות בשכר לימוד של ילדי העובדים, וכו.
שלד בניין
שלד בניין כל חלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע נושאת את הבניין, והדרושים להבטחת יציבותו בהתאם לחוק התכנון והבנייה התשכ"ח-1968. עבודות שלד, או ביצוע השלד, הן השלב הראשון בבניית בית, ובו נכללים הצבת יסודות, יציקת עמודים, רצפות וגג ובניית קירות בלוקים ואבן. שלד בניין מוקם על ידי קבלן שלד מקצועי מורשה ומנוסה, ועליו מוטלת אחריות מקפת בכל הקשור במיקום הבניין, בטיחות העובדים באתר ואחרים הנקרים לאתר, כגון הבעלים, סוכני-מכירות וקונים בכוח. במסגרת עבודתו עליו להיות מיומן בביצוע מגוון מטלות, בהן : תיאום בין גורמים שונים (ספקי בלוקים, מנופאים, מפעילי משאבת בטון מוכן וביצוע בדיקת בטון טרם יציקתו, על ידי מעבדה מוסמכת) ; והשגת אישורים מהמהנדס האחראי לשלד ; ולעמוד במועדי-יציקה (ראה גם איזוטופ, המכון הלאומי לחקר הבנייה, חוק התכנון והבנייה).
שלד הבניין
שלד הבניין STRUCTURE OF THE BUILDING מערך מונוליטי של יסודות, עמודים, קורות, קירות, תקרות וחגורות אשר יוצרים מעטפת קשיחה העומדת בפני כוחות ועומסים. השלד בנוי רובו מבטון מזוין. שלד הבניין מהווה את הבסיס שעליו מורכב הבניין כולו. מרכיבי השלד מגדירים את החללים העיקריים בבניין.
שליכט SCHLICHT
שליכט SCHLICHT שכבת ציפוי לגימור חלק של הטיח, המורכבת מצמנט לבן, אגרגטים, מינרלים, דבקים ומוספים שונים. ניתן לקבל את החומר בצבעים שונים, בהתאם לקטלוגים של יצרני החומר. החומר מוכן מראש, ולעיתים מכיל כבר את פיגמנט הצבע. בדרך כלל ניתן למרוח את שכבת שליכט הגימור בשכבה אחת או בשתי שכבות.
שליכט בגר אקרילי
שליכט בגר אקרילי ACRYLIC "BAGAR" LAYER שכבת טיח דקה "בגר" על בסיס אקרילי.
שמאי מקרקעין מוסמך
שמאי מקרקעין מוסמך CERTIFIED REAL ESTATE ASSESSOR שמאי המקרקעין הוא מי שקיבל הסמכה לשמש במקצוע על פי חוק שמאי מקרקעין תשכ"ב-1962 ותקנותיו. על מתן הרישיונות מופקדת מועצת שמאי מקרקעין שבמשרד המשפטים)ראה מועצת שמאי מקרקעין) וקבלת הרישיון מותנית בעמידה בבחינות ובשתי שנות התמחות. עיסוקו של שמאי מקרקעין הוא להעריך ולקבוע את השווי של סוגי מקרקעין וזכויות במקרקעין, לייעץ בהשקעות בתחום הנדל"ן, לטפל בכל הנוגע למיסוי במקרקעין ולייעץ ולטפל בניהול יחסי מקרקעין. שמאי מקרקעין עוסק בכל סוגי נדל"ן, לרבות מגרשים ריקים, בנייני מגורים, מבני תעשייה, משרדים, שטחים מסחריים, קרקעות חקלאיות, בתי מלון ותחנות דלק. הערכת שמאי עשויה להתבצע למטרות קנייה, מכירה, השכרה, משכנתא, בטוחות להלוואות, מיסוי וכדו'. לביצוע ההערכה חייב השמאי לבדוק את מצבו התכנוני של הנכס, מצבו המשפטי, הסביבה שבה הוא מצוי ומצב רישומו החוקי. כל שמאי המקרקעין בישראל מאוגדים בלשכת שמאי מקרקעין בישראל)ראה לשכת שמאי מקרקעין בישראל).
שנורגריסט, מתווה
שנורגריסט, מתווה בתחום הבנייה, מונח מקצועי שפירושו מסגרת עץ התוחמת את קווי הבניין המותרים לבנייה המתוכננת. בדרך-כלל מוקמת הגדר על ידי מודד מוסמך, או מהנדס בניין, ומידותיה ומיקומה נקבעים על פי תוכנית המפרטת את קווי הבניין.
שעבוד (בטוחה לחוב)
שעבוד (בטוחה לחוב) החזקה ברכושו של אחר להבטחת תביעות חוקיות, התחייבויות או תשלום. במקרה של אי-מילוי תביעה או עמידה בהתחייבות, שלגביה ניתן שעבוד, רשאי מחזיק השעבוד למכור את הנכס המשועבד בתום תקופה סבירה, לאחר הודעה מתאימה, באמצעות מכירה פומבית. שעבוד (זכות במקרקעי- הזולת) (- (SERVITUDE משכנתא וכל זכות חפצית שיש בה כדי להגביל את הבעלות בקרקעות, וכן שכירות, איסור העברה, עיקול, או הערה בפנקסי המקרקעין. שעבוד צף, שעבוד שוטף (FIXED ,CHARGE FLOATING - SERVITUDE) הבטחת פירעון התחייבות כאשר נכסים המיועדים לכך הם אלה המצויים בחברה בשעת מימוש השעבוד, ולא נכסים ספציפיים שיוחדו לכך מלכתחילה. שעבוד צף אינו מגביל עסקאות של החברה בנכסיה. נושה שלזכותו ניתן שעבוד שוטף אינו יכול (כל זמן שהשעבוד שלו ממשיך להיות שוטף) למנוע מהחברה להשתמש בנכסיה כדי לפרוע חובות לנושים לא-מובטחים.
חזור מעלה